1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Tình hình hoạt động của chi nhánh Ngân Hàng Cơng Thương Sơng Nhuệ.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (366.1 KB, 75 trang )


Có thể nói năm 2006 là năm mà chi nhánh tiếp tục đạt được mức tăng trưởng khá trong kinh doanh, ổn định về đời sống, phục vụ tốt cho sự
phát triển kinh tế của tỉnh Hà Tây.

2.1.3. Tình hình hoạt động của chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Sông Nhuệ.


Trong những năm hoạt động vừa qua chi nhánh đã không ngừng phát triển và trở thành một trong những chi nhánh hoạt động có hiệu quả. Với
mục tiêu trở thành một chi nhánh vững mạnh, chi nhánh đã tiến hành nhiều biện pháp để xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động của chi nhánh.
Hoạt động chủ yếu của Chi nhánh đó là tìm kiếm khách hàng mới bằng việc thu hút nhiều loại khách hàng: Từ dân cư, doanh nghiệp, tổng
cơng ty... cụ thể đến 311206 đã có 145 doanh nghiệp có quan hệ giao dịch với chi nhánh, trong đó có 57 doanh nghiệp nhà nước, 88 doanh nghiệp
ngoài quốc doanh và 9 tổ chức đoàn thể khác. Trong khách hàng của Chi nhánh có nhiều Tổng công ty 90 - 91 thuộc mọi thành phần kinh tế đang
hoạt động có hiệu quả. Cùng với đó là việc đa dạng các hình thức huy động vốn, cho vay và thanh tốn quốc tế khơng nhiều, nhằm thoả mãn tối đa
nhu cầu của khách hàng đến với Ngân hàng.
Tuy nhiên, để cho kinh tế ngoài quốc doanh của tỉnh có bước phát triển mới, các cấp ngành phải có chính sách rõ ràng, nhất là thủ tục cấp
phép và ưu tiên cơ sở hạ tầng. Cấp uỷ chính quyền càn dành nhiều thời gian hơn nữa tới sự phát triển kinh tế ngồi quốc doanh.
Nhìn chung uy tín và niềm tin của khách hàng với Chi nhánh đã được nâng lên một bước rõ rệt, nhiều khách hàng lớn đã chủ động chọn Chi
nhánh là Ngân hàng phục vụ chính.
2.1.3.1. Hoạt động huy động vốn. Huy động vốn được xem là một trong những hoạt động quan trọng
đối với Ngân hàng Thương mại nói chung và Chi nhánh Ngân hàng Cơng thương Sơng Nhuệ nói riêng. Trong hơn mười năm qua, cùng với sự nỗ lực
36
36
của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên trong Chi nhánh cùng với sự chỉ đạo của Ngân hàng cấp trên, Chi nhánh đã tiến hành đa dạng hố các
hình thức huy động vốn và lãi xuất. Do vậy, nguồn vốn huy động được của Chi nhánh đã tăng trưởng mạnh sau hơn mười năm hoạt động. Nguồn huy
động của Chi nhánh chủ yếu dưới các hình thức:
- Tiền gửi của tổ chức kinh tế, dân cư. - Phát hành các công cụ nợ như: Kỳ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền
gửi.
Bảng 1: Tình hình huy động vốn của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Sông Nhuệ:
Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2005
Năm 2006
Chênh lệch Tuyệt đối
Tương đối
Tổng nguồn vốn huy động
1.273.600 2.036.000
+ 762.400 + 59,86
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh Chi nhánh Ngân hàng Công thương Sông Nhuệ năm 2005 – 2006
Sau hơn mười năm đi vào hoạt động, Chi nhánh đã có những đóng góp đáng kể trong việc thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Thông qua công tác
huy động vốn có hiệu quả cao, đã đáp ứng được phần nào nhu cầu về vốn phục vụ cho công cuộc cơng nghiệp hố, hiện đại hố đất nước ta hiện nay.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác huy động vốn, Chi nhánh đã nâng cao được hiệu quả của cơng tác huy động vốn. So với năm
2005 thì tốc độ tăng trưởng trong năm 2006 đạt 59,86. So với chỉ tiêu được giao trong đề án phát triển kinh doanh trong địa bàn, tốc độ tăng
trưởng về nguồn vốn đạt 407 .
Bằng các biện pháp, chính sách cụ thể, nguồn vốn của Chi nhánh ngày càng tăng với khối lượng vốn năm sau cao hơn hẳn năm trước. Trong
37
hai năm hoạt động tổng nguồn vốn huy động của Chi nhánh đã không ngừng tăng trưởng với cơ cấu phong phú, hình thức huy động ngày càng đa
dạng. Đến cuối năm 2006, thì tổng nguồn vốn huy động được là 2.036.000 triệu đồng tăng 59.86 so với năm 2005. Kết quả này đã góp phần khơng
nhỏ vào việc mở rộng hoạt động kinh doanh, tăng lợi nhuận cũng như thị phần hoạt động của Chi nhánh.
Như vậy, trong hai năm qua công tác huy động vốn của Chi nhánh đã đạt được những kết quả khá tốt đặc biệt là trong điều kiện cạnh tranh gay
gắt về lãi suất huy động giữa các ngân hàng hiện nay.
Đây có thể coi là thành công trong công tác quản lý và sử dụng hiệu quả các công cụ nợ, cũng như việc huy động vốn nhàn rỗi trên thị trường
dể đưa vào đầu tư một cách có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu về vốn cho đầu tư của thị trường hiện nay.
2.1.3.2. Hoạt động sử dụng vốn. Hoạt động kinh doanh mang lại lợi nhuận chủ yếu cho Chi nhánh là
hoạt động cho vay. Lợi nhuận mang lại từ hoạt động cho vay thường chiếm tỷ lệ cao. Nguồn vốn huy động chủ yếu cho các thành phần kinh tế, phần
vốn không sử dụng hết thường được ngân hàng điều chuyển để điều hoà cho các chi nhánh khác thiếu vốn. Sau đây là kết quả hoạt động cho vay
trong hai năm vừa qua của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Sơng Nhuệ:
Bảng 2: Tình hình sử dụng vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Sông Nhuệ:
Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2005
Năm 2006 Chênh lệch
Tuyệt đối Tương đối
Tổng dư nợ 200.000
620.000 420.000
210
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh Chi nhánh Ngân hàng Công thương Sông Nhuệ năm 2005 – 2006
38
38
Từ thực tế trên ta thấy việc sử dụng vốn tại Chi nhánh tăng khá cao, mức tăng về cho vay đạt 420.000 triệu đồng, tương ứng với tốc độ tăng
trưởng về cho vay năm 2006 đạt 210 so với năm 2005. So với chỉ tiêu đề án phát triển kinh doanh trên địa bàn về tốc độ tăng trưởng về dư nợ đạt
214.6. Điều này chứng tỏ khả năng và tiềm lực trong công tác sử dụng hiệu quả và tối đa nguồn vốn huy động được để cho vay với nền kinh tế mà
dư nợ cho vay ở đây chủ yếu là các doanh nghiệp nhà nước chiếm tới 51.6 tổng dư nợ vào năm 2006, các loại hình doanh nghiệp khác chiếm
tới 42.8 tổng dư nợ, phần còn lại là cho vay hộ sản xuất và tư nhân cá thể.
Chất lượng tín dụng tại Chi nhánh tính đến thời điểm này được coi là tương đối tốt, chưa phát sinh nợ quá hạn. Đây có thể coi là tín hiệu tốt của
thị trường với cơng tác cho vay của ngân hàng đồng thời cũng là cơ sở để
Chi nhánh phát huy hơn nữa công tác huy động vốn nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu vốn với nền kinh tế.
Trong kết cấu nguồn vốn huy động của Ngân hàng thì nguồn vốn dài hạn thường chiếm tỷ trọng khá cao gần 40 tổng vốn huy động. Đây là
một điều kiện tương đối thuận lợi để từ đó Ngân hàng có thể tăng số lượng dư nợ trung và dài hạn. Tuy nhiên để tăng số dư nợ trung và dài hạn thì chi
nhánh và cán bộ tín dụng cần tăng cường hoạt động thẩm định chặt chẽ các dự án cần sử dụng vốn trung và dài hạn.
2.2. Thực trạng kế toán huy động vốn tại Chi nhánh Chi nhánh Ngân hàng Công thương Sông Nhuệ.

2.2.1. Hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Sông Nhuệ


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (75 trang)

×