1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Tiếp tục đa dạng hố các hình thức huy động vốn:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (366.1 KB, 75 trang )


đa hoá lợi nhuận của ngân hàng. Hơn nữa sự canh tranh giữa các Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trong nước với các ngân hàng liên
doanh gay gắt. Do đó đòi hỏi ngân hàng cần đưa ra một chiến lược huy động vốn hợp lý.
Để góp phần nâng cao hiệu quả cơng tác huy động vốn ngân hàng cần thực hiện các biện pháp cụ thể sau:

3.2.1. Tiếp tục đa dạng hố các hình thức huy động vốn:


Ngân hàng là ngành kinh doanh tiền tệ dưới hình thức cung cấp các dịch vụ cho khách hàng. Việc mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả kinh
doanh, nâng cao uy tín trên thị trường là hết sức cần thiết và quan trọng. Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Sông Nhuệ hoạt động trên điạ bàn thủ
đô, đây là địa bàn hoạt động mang tính cạnh tranh cao, đòi hỏi Chi nhánh phải xây dựng chiến lược huy động vốn đa dạng đảm bảo hồn thiện các
hình thức huy động vốn truyền thống và nghiên cứu đưa ra áp dụng các hình thức huy động mới.
3.2.1.1 Đối với tiền gửi dân cư: Như trên thực tế ta đã phân tích, tại Chi nhánh nguồn vốn huy động
từ dân cư chiếm tỷ trọng rất nhỏ, trong khi đó nguồn vốn này có tính ổn định và vững chắc, do vậy việc tìm giải pháp để huy động vốn nhàn rỗi
trong dân cư là một vấn đề bức xúc nan giải. Vấn đề là làm thế nào để huy động khoản tiền để dành này.
Chi nhánh Ngân Hàng Cơng Thương Sơng Nhuệ cần mở thêm nhiều hình thức huy động vốn phù hợp với tình hình huy động vốn của các tổ
chức tín dụng trên địa bàn. Khi điều kiện cho phép ngân hàng nên huy động tiết kiệm cả bằng vàng, tiết kiệm có dự thưởng, tiết kiệm gửi góp, tiết
kiệm xây dựng nhà ở...
Chi nhánh mở tài khoản tiền gửi vàng khơng kỳ hạn, hoặc có kỳ hạn cho những khách hàng muốn tích luỹ tài sản, khơng nghĩ đến tìm kiếm lợi
nhuận trong tài sản tích luỹ đó khi khách hàng gửi khơng kỳ hạn. Đối với
63
hình thức gửi khơng kỳ hạn, khách hàng có tài khoản này có thể yêu cầu Chi nhánh trả lại vàng hay tiền - quy từ bán vàng- bất cứ lúc nào họ muốn,
hoặc yêu cầu Chi nhánh trả một người thụ hưởng khác. Cách thức huy động này khơng khác gì hình thức huy động tiền gửi khơng kỳ hạn vì vậy
nó cũng chịu sự quản lý của Ngân hàng Nhà nước về dự trữ bắt buộc và các quy định khác về lãi suất tiền gửi. Còn đối với việc huy động vốn bằng
vàng có kỳ hạn, hình thức này cho phép Chi nhánh được sử dụng vốn bằng vàng của mình theo kỳ hạn thoả thuận. Cách thức mở tài khoản khách hàng
cũng như trên và khi đến có kỳ hạn hồn trả khách hàng có thể lấy ra bằng những cách khác nhau. áp dụng hình thức này thì Chi nhánh phải đối mặt
với rủi ro do giá vàng bán tăng lên. Để phòng ngừa rủi ro, Chi nhánh có thể áp dụng hình thức mua bán kỳ hạn hoặc mua bán quyền chọn. Nhưng việc
này được thực hiện nếu việc mua bán đó được tổ chức thực hiện tại một trung tâm giao dịch.
Đối với hình thức tiết kiệm có dự thưởng thực chất cũng chính là hình thức gửi thơng thường nhưng khi khách hàng tham gia thì sẽ có thể
được thưởng một phần q nào đó. Hình thức này cũng sẽ khuyến khích được người gửi vào nhiều hơn vì nó đánh đúng tâm lý của khách hàng dù
cho đó là phần q khơng lớn.
Tiết kiệm gửi góp là hình thức huy động vốn từ những người có thu nhập ổn định mà chủ yếu là cán bộ Nhà nước, mục đích của người gửi theo
hình thức này chủ yếu là muốn tích góp để mua sắm một số vật dụng cần thiết, nhưng trước mắt chưa có đủ tiền. Họ tiến hành gửi vào Ngân hàng
theo định kỳ, Ngân hàng theo đó có thể cho họ vay ngay một số tiền để họ thực hiện việc mua bán đó dựa trên cam kết sẽ tiếp tục gửi tiền vào Ngân
hàng từ sau khoản ký gửi đầu tiên để trả cho khoản tiền được cấp, tất nhiên Ngân hàng cũng được hưởng khoản lãi từ việc gửi tiền này. Hình thức huy
động này không chỉ đem lại cho Chi nhánh một nguồn tương đối đều đặn, ổn định mà còn khuyến khích tiết kiệm, tích luỹ trong dân cư, góp phần cải
thiện đời sống xã hội.
64
64
Với biện pháp này, Chi nhánh có thể tăng quy mô nguồn vốn huy động đồng thời góp phần vào việc giúp Chi nhánh tạo ra cho mình một cơ
cấu vốn tối ưu, góp phần hồn thành nhiệm vụ tự cân đối vốn của mình.
3.2.1.2. Đối với tiền gửi của các tổ chức kinh tế. Mục tiêu lớn nhất của các tổ chức kinh tế khi gửi tiền vào ngân hàng
là hưởng những tiện ích trong thanh toán. Đối với Ngân hàng đây là nguồn tiền gửi có chi phí huy động thấp và tính ổn định thấp nhất. Tại Chi nhánh
thì nguồn vốn huy động từ các tổ chức kinh tế chiếm tỷ trọng lớn,đó là thuận lợi của Chi nhánh. Để đạt được kế hoạch đề ra trong những năm tới
Chi nhánh cần thực hiện những giải pháp sau:
- Làm tốt công tác chuyển tiền cho các doanh nghiệp nhằm tạo lòng tin cho các tổ chức kinh tế, các doanh nghịêp trên điạ bàn .
- Tiếp tục cải tiến phong cách giao dịch để phục vụ khách hàng ngày càng tốt nhằm giữ số khách hàng hiện có và thu hút thêm các khách hàng
mới và tập trung vào các doanh nghiệp có hàng xuất khẩu. Tiếp cận các chi nhánh điện, bưu điện, Kho bạc với phương châm chấp nhận chia thị phần
với các tổ chức tín dụng trên địa bàn.
- Mở rộng hình thức thanh tốn lương cho các đơn vị. Việc làm này khơng những làm giảm chi phí huy động vốn chủ yếu là tiền gửi không kỳ
hạn mà còn tạo điều kiện nâng cao uy tín cho Ngân hàng, vì thơng qua các dịch vụ do Ngân hàng cung cấp cho khách hàng, khách hàng sẽ từng bước
biết đến Ngân hàng và thực sự thấy sự cần thiết của Ngân hàng trong hoạt động của mình.

3.2.2 Cải tiến quy trình thanh tốn


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (75 trang)

×