1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Cải tiến quy trình thanh tốn Hiện đại hố kế tốn ngân hàng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (366.1 KB, 75 trang )


Với biện pháp này, Chi nhánh có thể tăng quy mơ nguồn vốn huy động đồng thời góp phần vào việc giúp Chi nhánh tạo ra cho mình một cơ
cấu vốn tối ưu, góp phần hồn thành nhiệm vụ tự cân đối vốn của mình.
3.2.1.2. Đối với tiền gửi của các tổ chức kinh tế. Mục tiêu lớn nhất của các tổ chức kinh tế khi gửi tiền vào ngân hàng
là hưởng những tiện ích trong thanh tốn. Đối với Ngân hàng đây là nguồn tiền gửi có chi phí huy động thấp và tính ổn định thấp nhất. Tại Chi nhánh
thì nguồn vốn huy động từ các tổ chức kinh tế chiếm tỷ trọng lớn,đó là thuận lợi của Chi nhánh. Để đạt được kế hoạch đề ra trong những năm tới
Chi nhánh cần thực hiện những giải pháp sau:
- Làm tốt công tác chuyển tiền cho các doanh nghiệp nhằm tạo lòng tin cho các tổ chức kinh tế, các doanh nghịêp trên điạ bàn .
- Tiếp tục cải tiến phong cách giao dịch để phục vụ khách hàng ngày càng tốt nhằm giữ số khách hàng hiện có và thu hút thêm các khách hàng
mới và tập trung vào các doanh nghiệp có hàng xuất khẩu. Tiếp cận các chi nhánh điện, bưu điện, Kho bạc với phương châm chấp nhận chia thị phần
với các tổ chức tín dụng trên địa bàn.
- Mở rộng hình thức thanh toán lương cho các đơn vị. Việc làm này khơng những làm giảm chi phí huy động vốn chủ yếu là tiền gửi khơng kỳ
hạn mà còn tạo điều kiện nâng cao uy tín cho Ngân hàng, vì thông qua các dịch vụ do Ngân hàng cung cấp cho khách hàng, khách hàng sẽ từng bước
biết đến Ngân hàng và thực sự thấy sự cần thiết của Ngân hàng trong hoạt động của mình.

3.2.2 Cải tiến quy trình thanh tốn


Trong quy trình giao dịch với khách hàng, ngân hàng phải có sự đổi mới, rút ngắn các thủ tục thanh toán, hạn chế việc khách hàng phải qua
nhiều cửa nếu muốn gửi tiền hay rút tiền.
Hiện nay, theo mơ hình xử lý nghiệp vụ hiện đại, ngân hàng thực hiện các nghiệp vụ giao dịch với khách hàng theo hướng “ chun mơn hố
65
kết hợp với chức năng”, tức là thực hiện giao dịch một cửa: khách hàng tuỳ ý chọn cửa giao dịch và một thanh toán viên thực hiện tát cả các nghiệp vụ
giao dịch của khách hàng, tạo ra những ưu điểm: giao dịch một cửa, giao dịch đồng đẳng, giao dịch nhanh nhất. Nội dung quy trình như sau:
Mỗi nghiệp vụ cụ thể được phân tích thành hai bộ phận: - Front office: xử lý các nghiệp vụ liên quan trực tiếp đến khách hàng,
do các thanh toán viên thực hiện. Như vậy, những nhân viên làm nghiệp vụ này phải là những người thành thạo về nghiệp vụ kế tốn, hình thức ưa
nhìn, thái độ giao tiếp tốt.
- Back office: xử lý các giao dịch gián tiếp liên quan đến khách hàng, thực hiện nghiệp vụ theo lơ, theo chu kỳ.
Theo mơ hình này thì chun mơn hố thực chất là đa năng, chỉ cần một thanh tốn viên có thể đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng trong thời
gian ngắn nhất. Như vậy, nếu mơ hình này được áp dụng thì việc thu hút các tổ chức kinh tế đến gửi tiền của chi nhánh sẽ ngày càng có hiệu quả.

3.2.3. Hiện đại hố kế tốn ngân hàng


Cơng tác huy động vốn và thanh tốn có tác động hỗ trợ lẫn nhau. Thanh toán tốt sẽ thu hút nguồn vốn của các tổ chức kinh tế, dân cư mở tài
khoản và thanh toán cho nhau qua hệ thống thanh toán của ngân hàng; đồng thời tạo cho vốn ngân hàng tăng lên, giảm lượng tiền mặt trong lưu
thông…
Muốn vay, chi nhánh phải đẩy mạnh hơn nữa cơng tác hiện đại hố, cơng nghệ hố ngân hàng, nhanh chóng khai thác mạnh vi tính để dịch vụ
chuyển tiền nhanh mở rộng, đẩy mạnh cơng tác thanh tốn bù trừ, áp dụng hình thức thanh tốn hiện đại như: thẻ tín dung, thẻ thanh toán, thanh toán
Quốc tế qua mạng SWIFT.
Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng sẽ giúp chi nhánh vừa nâng cao chất lượng kinh doanh, vừa tránh được lạc hậu trong cạnh tranh, tạo điều
kiện để ngân hàng từng bước hội nhập cộng đồng tài chính Quốc tế.
66
66

3.2.4. Tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ đội ngũ cán bộ


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (75 trang)

×