1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Mục tiêu: Lộ trình thực hiện:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (888.99 KB, 85 trang )


Trang 6585
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH
CỦA BIDV ĐẾN NĂM 2015
3.1
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH CỦA BIDV VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015:

3.1.1 Mục tiêu:


Hội đồng quản trò BIDV đã phê duyệt tôn chỉ, tầm nhìn và mục tiêu ưu tiên của BIDV đến 2015 như sau:
- Tôn chỉ: “Xây dựng BIDV Việt Nam trở thành Ngân hàng đa sở hữu, kinh doanh đa lónh vực, hoạt động theo thông lệ quốc tế, chất lượng ngang tầm các
ngân hàng tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á”
- Tầm nhìn: “Ngân hàng chất lượng - uy tín hàng đầu Việt Nam” - 10 mục tiêu ưu tiên của BIDV:
Thứ nhất: Tiếp tục là nhà cung cấp dòch vụ tài chính hàng đầu tại Việt Nam và
mở rộng hoạt động ra nước ngoài. Thứ hai: Tích cực chủ động thực hiện kế hoạch “Cổ phần hóa”
Thứ ba: Tái cơ cấu ngân hàng Thứ tư: Đạt được một bảng cân đối kế toán lành mạnh
Thứ năm: Tăng Hệ số An toàn Vốn lên đạt mức chuẩn của quốc tế Thứ sáu: Giải quyết triệt để vấn đề Nợ xấu
Thứ bảy: Tăng trưởng ngân hàng trên cơ sở khả năng sinh lời và bền vững. Thứ tám: Áp dụng các thông lệ quốc tế tốt nhất
Thứ chín: Cải thiện và phát triển hệ thống công nghệ thông tin của ngân hàng. Thứ mười: Cung cấp dòch vụ chất lượng cao cho thò trường mục tiêu đã lựa chọn.

3.1.2 Lộ trình thực hiện:


™
Giai đoạn từ 2007-2008:
Trang 6685
- Tập trung lành mạnh hoá tài chính, cơ cấu lại tổ chức và quản trò điều hành phù hợp thông lệ và cổ phần hoá thành công;
- Xác đònh và phát triển các lónh vực kinh doanh chiến lược tài trợ doanh nghiệp, ngân hàng đầu tư, dòch vụ bán buôn phi tín dụng cho doanh nghiệp và cho các đònh
chế; phát triển các dòch vụ ngân hàng bán lẻ; khách hàng chiến lược các doanh nghiệp lớn, hiệu quả trong nước, các đònh chế tài chính trong nước và nước ngoài, các
cá nhân giàu có; đối tác chiến lược các đònh chế tài chính có uy tín lớn toàn cầu và thò trường chiến lược thò trường trong nước đặc biệt trong 5 năm tới để triển khai.
- Cải cách cơ bản bộ máy và cơ chế quản trò điều hành, đặc biệt liên quan đến các vấn đề về phát huy nguồn lực và quản lý rủi ro;
- Hoàn tất chính sách toàn diện và triển khai việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ hội nhập.
- Hoàn tất chính sách và bắt đầu triển khai chính sách cải tiến hệ thống thông tin phục vụ quản lý và kinh doanh.
™
Giai đoạn từ 2008-2010:
- Phát triển mạnh mẽ các lónh vực kinh doanh chiến lược - Xây dựng và phát triển được thương hiệu Ngân hàng mạnh trong khu vực .
- Phát triển bộ máy, nguồn lực sẵn sàng cho cuộc cạnh tranh khốc liệt - Cơ bản hoàn thành đầu tư công nghệ thông tin; trở thành một ngân hàng hoạt
động trên nền công nghệ hiện đại nhất trên thò trường Việt Nam trên cả góc độ phục vụ kinh doanh và cho cả phục vụ quản trò điều hành và quản lý rủi ro.
- Đáp ứng các chuẩn mực hoạt động theo Basel 1, và từng bước chuẩn bò các điều kiện để áp dụng Basel 2.
™
Giai đoạn từ 2010-2015:
- Tiếp tục phát triển thương hiệu trong khu vực và trên trường quốc tế. - Phát triển sự hiện diện của BIDV ra thò trường quốc tế dưới các hình thức phù
hợp như văn phòng đại diện, chi nhánh hoặc công ty con trên quan điểm đa ngành, đa lónh vực.
- Trở thành một ngân hàng hoạt động theo chuẩn mực quốc tế; chủ động từng bước đáp ứng các yêu cầu về hoạt động ngân hàng theo Basel 2

3.2 QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG GIẢI PHÁP:


Trong bối cảnh hậu WTO, để thực hiện được các mục tiêu nói trên, đòi hỏi BIDV phải thực thi quyết liệt các biện pháp tổng thể mang tính đồng bộ và toàn diện

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (85 trang)

×