1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Quan điểm 2: Đổi mới hoạt động ngân hàng theo chuẩn mực quốc tế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (888.99 KB, 85 trang )


Trang 6785
nhằm chủ động nắm bắt các cơ hội thò trường và cơ hội hợp tác kinh doanh, xác đònh các lónh vực có tiềm năng và BIDV có thế mạnh để đầu tư phát triển, khai thác tối đa
lợi thế của ngân hàng đi trước; đồng thời, phát triển kinh doanh gắn liền với quản lý rủi ro và lành mạnh tài chính; tăng trưởng gắn liền với hiệu quả và phát triển bền vững.
Cụ thể các quan điểm xây dựng giải pháp là: 3.2.1 Quan điểm 1: Không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng
Xây dựng các giải pháp lành mạnh và nâng cao năng lực tài chính đưa ngân hàng hoạt động theo chuẩn mực chung; kinh doanh hiệu quả và được phản ánh phù hợp
với thông lệ. Theo đó, tập trung xử lý dứt điểm nợ xấu; kiểm soát tăng trưởng tín dụng. Đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua việc cơ cấu lại các khoản mục tài
sản nợ-có đặc biệt là cơ cấu lại danh mục đầu tư và đa dạng hoá các hình thức dòch vụ để cơ cấu lại nguồn thu nhập; tăng khả năng trích lập dự phòng rủi ro và tự bù đắp rủi
ro. Mục tiêu đến năm 2010, các chỉ tiêu về cơ cấu tài chính và hiệu quả kinh doanh được phản ánh theo các chỉ tiêu phù hợp thông lệ quốc tế và đạt mức chung của các
ngân hàng hàng đầu trên thế giới, đồng thời thực hiện triển khai thành công chương trình cổ phần hoá và vận hành ngân hàng cổ phần theo thông lệ.

3.2.2 Quan điểm 2: Đổi mới hoạt động ngân hàng theo chuẩn mực quốc tế


Tiếp tục đổi mới tổ chức, quản trò điều hành và hoạt động theo Luật pháp và thông lệ quốc tế. Cơ bản hoàn thành sắp xếp lại cơ cấu tổ chức theo thông lệ quốc tế
của một ngân hàng hiện đại; nâng cao năng lực quản trò điều hành và hoạch đònh chính sách; phát triển hệ thống thông tin quản lý tập trung và quản lý rủi ro độc lập, tập trung
toàn hệ thống dựa trên một nền công nghệ thông tin hiện đại. 3.2.3 Quan điểm 3: Đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế của ngân hàng
Xây dựng các giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh về mọi mặt đáp ứng tiến trình hội nhập ngày càng sâu rộng. Theo đó, cần tập trung xác đònh rõ chiến lược khách
hàng và thò trường; nâng cao năng lực tài chính như nêu trên; phát triển và đa dạng hóa các sản phẩm, dòch vụ ngân hàng với chất lượng cao dựa trên nền công nghệ hiện
đại và linh hoạt với mạng lưới phân phối rộng khắp nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu của nền kinh tế; chú trọng thu hút và lưu giữ nhân tài đáp ứng nhu cầu hội nhập.
3.3
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA BIDV ĐẾN NĂM 2015:
™
Nhóm giải pháp nhằm phát huy điểm mạnh: 3.3.1 Giải pháp1: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
Nguồn nhân lực là yếu tố quyết đònh sự thành bại của một tổ chức. Trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cần có những mục tiêu ngắn hạn, mục tiêu trung dài
Trang 6885
hạn. Việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phải đi kèm với các yêu cầu về quyền lợi, nghóa vụ và đãi ngộ.
Công tác phát triển nguồn nhân lực cần được đặc biệt chú trọng cả về chất và lượng. Cùng với việc tăng thêm về số lượng và đảm bảo các tiêu chuẩn của một viên
chức ngân hàng, BIDV phải xây dựng được nguồn nhân lực có chất lượng cao cả về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khả năng hội nhập nhanh, sức bật
tốt, có cơ cấu hợp lý trên các mặt, tạo điều kiện sử dụng lao động có hiệu quả về chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ, về giới, độ tuổi…để đảm bảo yêu cầu hoạt động của
ngân hàng thương mại, của hội nhập kinh tế quốc tế, đó là: có cán bộ để hoạt động trên các lónh vực đặc thù như chứng khóan, mua bán nợ ...Muốn vậy, BIDV cần phải:
¾
Thay đổi quan điểm và cách làm trong công tác tuyển dụng với yêu cầu vừa bổ sung cán bộ đủ trình độ, năng lực vừa hạn chế được những tiêu cực có thể
phát sinh, đồng thời góp phần cân đối cung cầu trên thò trường lao động. Cụ thể: - Thuê chuyên gia nước ngoài để xây dựng, quản lý, đào tạo và chuyển giao đối
với các lónh vực kinh doanh mới và then chốt. - Xây dựng tiêu chuẩn tuyển dụng trên cơ sở tuyển người theo công việc không
tuyển theo bằng cấp có tính đến yếu tố khu vực nhằm đảm bảo chất lượng cũng như hiệu quả hoạt động.
- Xây dựng đội ngũ chuyên gia trên các lónh vực chuyên môn mũi nhọn, sản phẩm mới, lónh vực công nghệ nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngày càng cao của khách
hàng tăng khả năng cạnh tranh, hội nhập quốc tế. - Tài trợ học bổng cho những sinh viên giỏi, động viên họ tiếp tục về công tác
tại BIDV Việt Nam, chính họ sẽ là nguồn nhân lực trẻ tài năng cho tương lai. - Thực hiện phân loại chất lượng, tiêu chuẩn nhân viên thông qua hệ thống
chấm điểm, tiêu chuẩn hóa trình độ nhân viên theo các vò trí làm việc và áp dụng cơ chế ưu đãi đối với đối tượng nhân lực có trình độ cao.
¾
Liên tục đào tạo và đào tạo lại cho cán bộ của toàn hệ thống; phổ cập và nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, tin học… cho cán bộ nhân viên
ngân hàng để nâng cao năng suất lao động, tăng sức cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu hội nhập.
Đònh kỳ mở các lớp đào tạo nghiệp vụ mới, kiến thức mới, công nghệ mới và kỹ năng quản lý một ngân hàng hiện đại. Tiếp tục coi đào tạo là nhiệm vụ hàng đầu trong
đó đổi mới nội dung và phương thức đào tạo là yêu cầu bắt buộc để không ngừng nâng cao trình độ cho cán bộ. Tập trung phát triển nguồn lực, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, trong
đó tập trung đào tạo chuyên sâu lực lượng cán bộ trẻ để có đội ngũ cán bộ giỏi, nắm
Trang 6985
vững về cơ chế thò trường, có khả năng thích ứng nhanh và làm chủ được công nghệ trong từng lónh vực hoạt động đủ sức đáp ứng yêu cầu phát triển của hệ thống trong
từng giai đọan, để chuẩn bò cho đội ngũ lãnh đạo chủ chốt kế cận và chuẩn bò, bổ sung lãnh đạo cấp cao của tòan hệ thống.
¾
Xây dựng hệ thống khuyến khích đối với người lao động cơ chế tiền lương, khen thưởng, quyền mua cổ phiếu ưu đãi và các cơ chế khuyến khích khác
đào tạo; thăng tiến … để lưu giữ nhân tài. Bên cạnh việc hoàn thiện quy chế tuyển dụng và các cơ chế động lực thu hút
nhân tài, cần từng bước xây dựng và hoàn thiện cơ chế phân phối thu nhập phù hợp với kết quả kinh doanh, góp phần tạo động lực để người lao động phấn đấu hòan thành
kế hoạch được giao, nâng cao hiệu quả hoạt động.
Trong môi trường cạnh tranh về nguồn nhân lực như hiện nay, các ngân hàng đối thủ đặc biệt là các NHTM cổ phần thường ra sức chào mời các cán bộ nòng cốt
có năng lực của BIDV về làm việc với mức thu nhập cao và nhiều chế độ đãi ngộ khác như: cấp xe đi lại, hỗ trợ mua nhà, mua cổ phần của ngân hàng với giá ưu đãi ...
nên đã thu hút khá nhiều nhân viên giỏi, khiến cho BIDV lúc nào cũng lâm vào cảnh thiếu nhân sự và tuyển chọn liên tục. Điều này gây tốn kém chi phí và mất thời gian
đào tạo nhân sự mới lại từ đầu, nhưng nguy hiểm hơn là các cán bộ nòng cốt này ra đi mang theo cả những kế hoạch kinh doanh, bí quyết công nghệ,...sang các ngân hàng
bạn. Chính vì vậy, BIDV cần phải cải thiện về chính sách lương bổng và các chế độ đãi ngộ khác để giữ chân được các cán bộ giỏi và thu hút nhiều nhân tài vào làm việc
tại BIDV. 3.3.2 Giải pháp 2: Hòan thành công tác Quản trò điều hành
- Thực hiện cơ cấu lại mô hình tổ chức theo hướng tất cả các hoạt động của BIDV đều có bộ phận chức năng chòu trách nhiệm kiển tra, giám sát, chỉ đạo điều hành,
tham mưu cho Ban lãnh đạo xử lý các vấn đề phát sinh. Tách bạch bộ phận ra quyết đònh với bộ phận quản lý, kiểm soát, tạo sự độc lập cần thiết trong hoạt động làm cơ sở
đảm bảo an tòan hoạt động. Chuyển dần việc quản trò điều hành từ “ cầm tay, chỉ việc” sang đặt yêu cầu, mục tiêu, giành quyền chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện
cho các đơn vò thành viên. - Đổi mới quản trò kinh doanh - quản trò điều hành hướng tới các chuẩn mực và
thông lệ quốc tế của một ngân hàng thương mại hiện đại. Nghóa là quản trò kinh doanh theo theo nhóm khách hàng và loại hình sản phẩm, dòch vụ chiều dọc chứ không theo
chi nhánh chiều ngang. Tạo điều kiện phục vụ khách hàng, tăng cường khả năng tiếp cận và cung cấp các sản phẩm chuyên biệt cho từng loại đối tượng khách hàng, đưa ra
Trang 7085
chính sách phù hợp cho mỗi loại khách hàng. Đồng thời, nâng cao chất lượng dòch vụ ngân hàng, giảm bớt chi phí tăng hiệu quả kinh doanh, tăng sức mạnh cạnh tranh.
- Nâng cao năng lực quản trò điều hành của đội ngũ cán bộ quản lý từ Hội sở chính đến các chi nhánh: đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng chuyên môn nghiệp vụ,
phẩm chất cũng như hiểu biết chuyên môn nghiệp vụ và năng lực quản lý. Đảm bảo việc quản trò, điều hành hoạt động theo yêu cầu của ngân hàng thương mại hiện đại, rõ
người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đảm bảo tính độc lập của các bộ phận nghiệp vụ, đảm bảo thông tin thông suốt phục vụ quản trò điều hành, phục vụ yêu cầu kinh doanh.
- Tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9000 đối với các đơn vò đã được cấp chứng chỉ ISO. Tích cực nghiên cứu và ban hành các văn bản chế độ, tạo
khung pháp lý vững chắc cho hoạt động ngân hàng. - Từng bước áp dụng hệ thống kế toán theo tiêu chuẩn quốc tế song song với
hệ thống kế toán Việt nam đối với một số nghiệp vụ: dự thu- dự chi, hạch toán theo dõi Nợ quá hạn... Lập báo cáo tài chính theo IAS phục vụ quản trò điều hành của Ban
Lãnh Đạo. - Tăng cường công tác kiểm tra kiểm toán nội bộ, công tác thẩm đònh: Củng cố,
kiện toàn hệ thống kiểm tra, kiểm toán nội bộ tại hội sở chính và từng đơn vò thành viên để đảm bảo mọi hoạt động của ngân hàng được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ.
Tăng cường công tác tự kiểm tra và kiểm tra đònh kỳ. - Tiếp tục tạo hành lang pháp lý đồng bộ và đầy đủ cho hoạt động tín dụng của
BIDV thông qua việc ban hành kòp thời các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách mới, vừa đảm bảo chặt chẽ, an toàn, vừa có thể thưc hiện được. Tiếp tục việc xây
dựng giới hạn dư nợ tín dụng cho các chi nhánh và các cơ cấu tín dụng trên cơ sở thực hiện thí điểm việc xếp hạng tín dụng của các chi nhánh.
- Xây dựng và hòan thiện các quy chế phục vụ quản trò điều hành, đảm bảo các lónh vực hoạt độïng đều có các văn bản pháp lý để điều chỉnh, đánh giá và giám sát kết
quả hoạt động. Xây dựng và ban hành văn bản chế độ, quy trình nghiệp vụ phù hợp với thực tiễn và thông lệ quốc tế.

3.3.3 Giải pháp 3 : Bổ sung nguồn vốn


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (85 trang)

×