1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Giải pháp 8 : Mở rộng mạng lưới kênh phân phối

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (888.99 KB, 85 trang )


Trang 7585
¾
Thực hiện tốt công tác quảng bá hình ảnh, tạo dựng và nâng cao, vò thế, thương hiệu BIDV.
Có nhiều phương thức để thực hiện quảng bá hình ảnh, tạo dựng và nâng cao, vò thế, thương hiệu BIDV như quảng cáo, tài trợ, giao dòch cá nhân, marketing trực tiếp,
tuyên truyền hoạt động của ngân hàng trong xã hội và khuyến mãi. - Phương thức quảng cáo: Quảng cáo có tác động rất lớn đến thói quen, sở thích
và hành vi của khách hàng. Vì vậy, để đưa hình ảnh BIDV đến gần công chúng, BIDV cần tăng cường công tác quảng cáo, có rất nhiều loại hình quảng cáo mà BIDV có thể
lựa chọn như: quảng cáo trên truyền hình, truyền thanh, báo , tạp chí, bannô, biển hiệu, internet...
- Phương thức tài trợ: tài trợ các sự kiện có sức hút lớn với đông đảo dân chúng như các chương trình ca nhạc, bóng đá...
- Phương thức giao dòch cá nhân và phương thức marketing trực tiếp thường có chi phí thấp hơn, nhưng đòi hỏi trình độ và kỹ năng giao tiếp tốt của nhân viên. Đây là
phương thức vừa tạo điều kiện xây dựng thương hiệu cho ngân hàng, vừa nâng cao chất lượng nhân sự, phát huy được tính linh hoạt trong quan hệ giao tiếp trực tiếp giữa khách
hàng và nhân viên ngân hàng. Đặc biệt là hạn chế được sự theo dõi của đối thủ cạnh tranh.
- Phương thức khuyến mãi chỉ có hiệu quả cao nếu sản phẩm của ngân hàng đa dạng, phong phú và đáp ứng đúng nhu cầu khách hàng. Vì vậy, phương thức này chỉ
nên áp dụng tại một số thời điểm nhất đònh và kéo dài trong một khoảng thời gian nhất đònh.
- Phương thức tuyên truyền hoạt động của ngân hàng trong xã hội có hiệu quả về lâu dài, chi phí không tốn kém nhiều nhưng đòi hỏi quá trình bền bỉ thực hiện của
ngân hàng trong nhiều năm. Do đó, BIDV có thể lựa chọn phương thức này trong dài hạn để đầu tư.

3.3.8 Giải pháp 8 : Mở rộng mạng lưới kênh phân phối


Hiện nay ở Việt Nam, mức trung bình khoảng 100.000 dân có một cơ sở ngân hàng. Nếu so với các nước phát triển, Việt Nam ít hơn từ 10 đến 15 lần và so với các
nước đang phát triển, ít hơn 2,5 đến 5 lần. Như vậy mạng lưới ngân hàng chưa tạo điều kiện cho khách hàng được thuận lợi trong việc giao dòch và sử dụng các dòch vụ ngân
hàng.
Với mục tiêu phấn đấu trở thành tập đoàn tài chính tín dụng mạnh, ngang tầm các ngân hàng tiên tiến trong khu vực, BIDV cần chú trọng công tác phátt triển mạng
lưới nhằm xây dựng một kênh phân phối hiệu quả các dòch vụ của BIDV tới khách hàng. Muốn vậy, BIDV nên đầu tư mở rộng mạng lưới phân phối theo các phương thức
sau:
Trang 7685
- Từng bước cơ cấu mô hình mạng lưới chi nhánh theo hướng giảm quyền lực và chức năng tại chi nhánh, tập trung quyền lực và điều hành kinh doanh về Hội sở chính
và các Chi nhánh khu vực. Xây dựng lộ trình để chuyển đổi mô hình mạng lưới theo thông lệ quốc tế.
- Mở thêm các phòng giao dòch, điểm giao dòch theo tiềm năng thò trường và hiệu quả hoạt động của các chi nhánh hiện hữu tại đòa phương đó, nhằm thực hiện tốt
nhiệm vụ bán lẻ các sản phẩm , dòch vụ ngân hàng. - Tiếp tục đẩy mạnh dòch vụ ngân hàng phục vụ tại nhà đến tất cả công chúng
đáp ứng được các nhu cầu của xã hội hiện nay, BIDV chỉ cung cấp dòch vụ Home banking cho các doanh nghiệp lớn .
- Xây dựng các kios, điểm giao dòch tự động auto-bank tại các trung tâm thương mại, các thành phố lớn.
- Xây dựng kênh phân phối điện tử hệ thống internetphonesms banking chuyên nghiệp, hiện đại và đảm bảo an toàn tài khoản, bảo mật thông tin.
- Một hình thức phổ biến để tăng qui mô hoạt động của các ngân hàng trên thế giới là sát nhập và hợp nhất các ngân hàng. Vì vậy, để phát triển qui mô hoạt động,
phát triển mạng lưới, trong tương lai xa hơn, BIDV có thể mua lại một số ngân hàng nhỏ hơn.
- Chú trọng phát triển mạng lưới kênh phân phối ngoài nước thiết lập VPĐD và các hình thức hiện diện khác như chi nhánh, liên doanh, công ty con, góp vốn cổ phần…

3.3.9 Giải pháp 9 : Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (85 trang)

×