1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Hoạt động huy động vốn. Hoạt động sử dụng vốn.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (375.27 KB, 63 trang )


chi nhánh NHNo PTNT tỉnh Lạng Sơn.
ngoại ngữ chiếm hơn 23, số nhân viên còn lại đang đợc đào tạo để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày một cao của ngành Ngân hàng.
2.1.2 Hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Lạng Sơn.
Hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn có nhiều thuận lợi nhng cũng gặp không ít những khó khăn, nhờ có định hớng
và sự chỉ đạo của Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam cùng với sự giúp đỡ của các ngành các cấp trên địa bàn, đồng thời dới sự lãnh
đạo trực tiếp của Ban giám đốc, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn đã tin tởng vào khả năng của mình để vợt qua mọi khó khăn, duy trì hoạt động
kinh doanh có hiệu quả, đứng vững trên thị trờng, củng cố lòng tin với khác hàng. Kết quả hoạt động qua các năm đợc thể hiện nh sau:

2.1.2.1 Hoạt động huy động vốn.


Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Lạng Sơn là một Ngân hàng Thơng mại hoạt động tự chủ trong kinh doanh. Huy động luôn đợc coi là
vấn đề chiến lợc hàng đầu trong việc kinh doanh của Ngân hàng. Xuất phát từ nhu cầu vốn của các tổ chức kinh tế và dân c trên địa bàn, tầm quan trọng của
công tác huy động vốn, quán triệt t tởng chỉ đạo của Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, đồng thời phát huy kết quả đạt đợc ở năm
2002, 2003, 2004 công tác huy động vốn vẫn đợc coi trọng hàng đầu. Đầu năm 2004 lãi suất huy động vốn có phần giảm đã gây ảnh hởng đến
công tác huy động vốn và tâm lý ngời gửi tiền. Nhng bằng các hình thức huy động vốn phù hợp, tăng uy tín với thái độ phục vụ văn minh, lịch sự, tận tình,
chu đáo, chi nhánh đã thực hiện vợt chỉ tiêu huy động mà Ngân hàng cấp trên giao. Với phơng châm Đi vay để cho vay nên tạo nguồn vốn là tiền đề mở
rộng tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn. Theo báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh hàng năm của NHNo PTNT Lạng Sơn thì
nguồn vốn huy động đạt.
24
chi nhánh NHNo PTNT tỉnh Lạng Sơn.
Năm 2002: 474.609 triệu, đạt 94 so với kế hoạch giao. Năm 2003: 624.777 triệu đạt 103 so với kế hoạch giao.
Năm 2004: 862,9 tỷ đạt 10,1 so với năm 2003 Trong đó năm 2004
- Nguồn tiền gửi tiết kiệm của dân c: 418,3 tỷ đồng -Nguồn vèn huy ®éng tõ c¸c doanh nghiƯp, tỉ chøc kinh tÕ:
293,5 tû ®ång - Nguån vèn huy ®éng bằng ngoại tệ: 234 triệu đồng
- Các nguồn huy động khác: 136.342 triệu đồng

2.1.2.2 Hoạt động sử dụng vốn.


Do thực hiện tốt công tác huy động vốn, cho nên Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Lạng sơn đã tích cực và nhanh chóng đa dạng hoá các hoạt
động kinh doanh, dịch vụ Ngân hàng trong đó trọng tâm là công tác tín dụng.
Với mục tiêu nâng cao chất lợng tín dụng, thủ tục nhanh gọn, thẩm định đúng theo quy định, đáp ứng vốn kịp thời khi dự án có hiệu quả kinh tế xã hội. Ngân
hàng đã cung cấp vốn một cách đầy đủ, hợp lý, cấp vốn cho nhiều đơn vị kinh tế quốc doanh và hàng ngàn hộ nông dân. Địa bàn hoạt động kinh doanh của Ngân
hàng Nông nghiệp và PTNT Lạng sơn rất đa dạng và phức tạp, vốn huy động đ- ợc đầu t chủ yếu cho các hộ nông dân từ địa bàn vùng ven Thành phố cho đến
vùng sâu, vùng xa với phơng châm giúp dân làm kinh tế góp phần tăng trởng kinh tế địa phơng. Tập trung đầu t vốn vào các dự án có hiệu quả, đúng hớng,
đúng đối tợng, đúng thành phần kinh tế phù hợp với chủ trởng phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nớc. Chấp hành tốt cơ chế, chính sách tín dụng hiện hành,
trong đó coi chất lợng tín dụng là hàng đầu. Do vậy trong năm 2004 tỷ lệ nợ quá hạn của Ngân hàng chỉ có 0,2, dới mức NHNoTW cho phép 3.
Số liệu hoạt động đợc thể hiện qua bảng sau:
Biểu số 1: Tình hình sử dụng vốn trong các năm tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Lạng Sơn.
Đơn vị: Triệu đồng
25
chi nhánh NHNo PTNT tỉnh Lạng Sơn.
Chỉ tiêu Năm 2002
Năm 2003 Năm 2004
I-Tổng doanh số cho vay 341,558
374,164 557,900
-Trong đó: +Doanh nghiệp N.Nớc
7,989 87,334
37,300 +Hợp tác xã
4,503 9,557
2,330 +Hộ sản xuất
329,066 277,273
328,100 +Tổ chức-cá nhân khác
190,170
II-Tổng doanh số thu nợ 139,305
295,123 422,600
-Trong đó: +Doanh nghiệp N.Nớc
8,982 80,074
20,400 +Hợp tác xã
3,848 3,699
+Hộ sản xuất 126,475
211,350 235,900
+Tổ chức-cá nhân khác 166,300
III-D nợ 360,454
445,063 713,400
-Trong đó: +Doanh nghiệp N.Nớc
3,000 10,211
26,900 +Hợp tác xã
3,400 9,190
23,000 +Hộ sản xuất
354,054 425,662
639,630 +Tổ chức-cá nhân khác
23,870
Bảng cân đối kế toán năm 2002, 2003, 2004 Do tính đặc thù của Ngân hàng nông nghiệp cho nên mạng lới hoạt động
cho vay của Ngân hàng chủ yếu tập trung vào hộ nông dân, tạo công ăn việc làm cho ngời lao động, phát triển sản xuất kinh doanh. Ngoài ra Ngân hàng còn
mở rộng diện cho vay đến nhiều đối tợng nh : Cho vay tiêu dùng đối với cán bộ công nhân viên chức, cho vay đối với hộ thiếu vốn sản xuất thông qua tổ hội
phụ nữ, hội cựu chiến binh ... Đối với tín dụng trung và dài hạn cho các thành phần kinh tế đợc coi là tạo dựng cơ sở vật chất cho việc tăng trởng kinh tế.
26
chi nhánh NHNo PTNT tỉnh Lạng Sơn.
Trong những năm qua Ngân hàng rất quan tâm tới lĩnh vực này và sẵn sàng đầu t cho các dự án có hiệu quả, phù hợp với chủ trơng phát triển kinh tế của Đảng
và Nhà nớc, nh cho vay trợ giá máy cày, máy bơm, dự án trồng cây ăn quả với tổng d nợ 100 tỷ đồng. Trong năm 2004 công tác thu nợ đã đạt đợc những kết
quả tốt, do Ngân hàng có nhiều biện pháp tích cực chủ động để thu hồi các khoản nợ đến hạn và quá hạn. Hoạt động kinh doanh đang có những tiến triển
tốt và có hiệu quả hơn, cho nên việc thu nợ cũng có nhiều thuận lợi. Tuy nhiên trong công tác tín dụng vẫn còn một số mặt tồn tại, yếu kém, nhng Ngân hàng
nông nghiệp và PTNT Lạng sơn đã có những giải pháp chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời trong năm nhằm đảm bảo cho hoạt động tín dụng đạt kết quả cao và an
toàn vốn. Có nh vậy mới thúc đẩy công tác huy động vốn phát triển.

2.1.2.3 Các hoạt động khác :


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (63 trang)

×