1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Các hoạt động khác :

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (375.27 KB, 63 trang )


chi nhánh NHNo PTNT tỉnh Lạng Sơn.
Trong những năm qua Ngân hàng rất quan tâm tới lĩnh vực này và sẵn sàng đầu t cho các dự án có hiệu quả, phù hợp với chủ trơng phát triển kinh tế của Đảng
và Nhà nớc, nh cho vay trợ giá máy cày, máy bơm, dự án trồng cây ăn quả với tổng d nợ 100 tỷ đồng. Trong năm 2004 công tác thu nợ đã đạt đợc những kết
quả tốt, do Ngân hàng có nhiều biện pháp tích cực chủ động để thu hồi các khoản nợ đến hạn và quá hạn. Hoạt động kinh doanh đang có những tiến triển
tốt và có hiệu quả hơn, cho nên việc thu nợ cũng có nhiều thuận lợi. Tuy nhiên trong công tác tín dụng vẫn còn một số mặt tồn tại, yếu kém, nhng Ngân hàng
nông nghiệp và PTNT Lạng sơn đã có những giải pháp chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời trong năm nhằm đảm bảo cho hoạt động tín dụng đạt kết quả cao và an
toàn vốn. Có nh vậy mới thúc đẩy công tác huy động vốn phát triển.

2.1.2.3 Các hoạt động khác :


Hoạt động kế toán tài chính : Bộ phận kế toán đã phản ¸nh kÞp thêi, chÝnh x¸c c¸c nghiƯp vơ ph¸t sinh, đáp ứng nhu cầu quản lý kinh doanh thực
hiện đúng chế độ tài chính của ngành Ngân hàng cũng nh Nhà nớc quy định.
Năm 2004 mặc dù có nhiều khó khăn nhng tình hình tài chính vẫn ổn định, hoàn thành kế hoạch kinh doanh, tài chính do Ngân hàng nông nghiệp và PTNT
Việt Nam giao. Uy tín phục vụ của chi nhánh ngày càng cao hơn. Trong năm vừa qua Chi nhánh đã thu hút đợc thêm nhiều khách hàng, đặc biệt là các
khách hàng là t nhân có doanh số tiền gửi thanh toán hoạt động thờng xuyên. Thực hiện một khối lợng luân chuyển vốn qua Ngân hàng chính xác, kịp thời.
Hoạt động ngân quỹ : Ngân hàng nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn là một Chi nhánh nhiều năm liền luôn bội thu tiền mặt, nhng Chi nhánh vẫn chủ động
khơi tăng nguồn thu tiền mặt bằng nhiều biện pháp và đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu chi trả bằng tiền mặt và ngân phiếu thanh toán cho khách hàng.
Năm 2004 Ngân hàng đã thực hiện đúng chế độ quy định về đảm bảo an toàn kho quỹ, nên không xảy ra mất mát tài sản.
Cùng với trang thiết bị công nghệ tin học, công tác kế toán ngân quĩ đã thờng xuyên giao dịch với một lợng khách hàng rất lớn, đã tổ chức quản lý
27
chi nhánh NHNo PTNT tỉnh Lạng Sơn.
chặt chẽ tiền vốn và tài sản của Ngân hàng, của khách hàng. Thực hiện nhanh toán nhanh chóng, chính xác giữa các khách hàng, thu đúng, thu đủ các nguồn
thu. Kiểm tra, kiểm soát các khoản chi. Tổ chức lập các báo có tháng, quí, năm đúng thời gian, đảm bảo chất l
ợng.
Tổng thu tiền mặt là: 5.877,2 tỷ đồng, tăng 41,7 so với năm 2003 tổng chi tiền mặt 4.616,2 tỷ đồng, tăng 32.6 so với năm 2003. bội thu tiền mặt nộp
NHNN 1.261 tỷ tăng 135. Mặc dù lợng tiền mặt thu chi lớn nhng cán bộ thủ quỹ cố gắng thu chi đúng, đủ, kiểm tra phát hiện tiền giả.
Hoạt động thông tin điện toán ứng dụng tin học: Trong nhiều năm qua NHNoPTNT tỉnh Lạng sơn đã từng bíc cđng cè hƯ thèng tin häc, ®a øng
dơng tin học vào các mặt nghiệp vụ nh : Thực hiện hệ thống thanh toán nối mạng giao dịch đạt kết quả tốt nhờ đa
vào sử dụng những thiết bị công nghệ tiên tiến hiện đại có công suất cao, với những trang thiết bị mới, công tác thông tin điện toán đã phục vụ tốt các nghiệp
vụ Ngân hàng nh : TÝnh l·i tiỊn gưi, tiỊn vay, qu¶n lý l·i suất, đối chiếu số d cho khách hàng, lập các báo cáo ... đảm bảo số liệu thông tin báo cáo đợc nhánh
chóng, chính xác và an toàn. Công tác công nghệ tin học đang từng bớc phát triển theo hớng hiện đại hóa của ngành đề ra, tất cả các giao dịch đều đợc thực
hiện qua hệ thống máy vi tính. Toàn tỉnh có 136 bộ máy vi tính, trong đó trang bị tại tỉnh là 36 máy, chi nhánh huyện, thành phố đợc trang bị từ 4 đến 10 máy.
Tại hội sở NHNo tỉnh là 1 trong 5 Ngân hàng ở các tỉnh Miền Bắc thực hiện chơng trình Ngân hàng bán lẻ, là một chơng trình giao dịch mới thuận tiện
cho khách hàng đến giao dịch. Hoạt động kinh doanh đối ngoại : Tháng 08 năm 1998 Chi nhánh đợc sự
đồng ý của Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam, Ngân hàng nông nghiệp và PTNT Việt nam đã khai chơng hoạt động thanh toán mậu dịch biên giới Việt - Trung.
Với hơn một năm hoạt động, Chi nhánh đã thu đợc một số kết quả đáng khả quan. Doanh số thanh toán trong năm 1998 là : 59.342.449 CNY, số tiền lãi của
hoạt động này là : 148 triệu.
28
chi nhánh NHNo PTNT tỉnh Lạng Sơn.
Năm 2004, chi nhánh NHNo PTNT Lạng Sơn duy trì đợc mức tăng tr- ởng, đa tổng nguồn vốn của NHNo lên 711,8 tỷ đồng, tăng 11,8 có nhiều hình
thức huy ®éng vèn míi, ®· chó ý huy ®éng vèn trung và dài hạn, huy động ngoại tệ, tín dụng có mức tăng trởng hợp lý 28, trong đó: tín dụng quốc doanh
tăng 169, ngoài quốc doanh tăng 125, kinh tế hộ tăng 23. Cho vay ủy thác ngân hàng chính sách xã hội tăng 7,3. Nợ quá hạn ở mức thấp nhất 0,2 sát
với thực tế. Tình hình tài chính và thu nhập khá hơn , tính không đồng đều về thu nhập giảm bớt. Cơ sở vật chất kỹ thuật và hiện đại hoá có bớc tiến bộ, trình
độ cán bộ có đợc nâng lên. Hoạt động kiểm soát và kiểm tra nội bộ : Kiểm tra kiểm toán nội bộ từ
tỉnh đến các đơn vị cơ sở đặc biệt coi trọng, trong năm đã tổ chức nhiều cuộc kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề đối với hoạt động kinh doanh, tổng số
cuộc kiểm tra là 97 cuộc trong đó: kiểm tra về hoạt động tín dụng là 27 cuộc; kiểm tra về kế toán - ngân quĩ 29 cuộc; kiểm tra công tác điều hành 20 cuộc;
kiểm tra khác là 21 cuộc. Thông qua hoạt động kiểm tra, kiểm toán nội bộ đã làm tốt công tác
tham mu cho lãnh đạo Ngân hàng các cấp trong việc chỉ đạo điều hành kinh doanh một cách nhanh nhậy, đảm bảo mọi sự hoạt động tuân thủ đúng theo quy
định, đồng thời phát hiện và sử lí kịp thời các vụ việc tiêu cực, giảm thiểu các sai sót, góp phần ngăn chặn có hiệu quả các tiêu cực nảy sinh.
2.2 - Thực trạng huy động vốn của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Lạng Sơn :
Ngân hàng thơng mại là một doanh nghiệp đặc biệt hoạt động trên lĩnh vực kinh doanh tiền tệ. Nguyên liệu chính là tiền tệ và sản phẩm cũng là tiền tệ.
Trong các hoạt động thì công tác tín dụng là một mảng lớn của Ngân hàng. Muốn thực thi công tác tín dụng thì Ngân hàng phải huy động đợc vốn và chiến
lợc huy động vốn đợc coi là hàng đầu. Trong những năm qua cùng hệ thống Ngân hàng nói chung, Ngân hàng
nông nghiệp và phát triển nông thôn Lạng sơn luôn đa ra những biện pháp nhằm
29
chi nhánh NHNo PTNT tỉnh Lạng Sơn.
mở rộng khả năng huy động vốn, đáp ứng nhu cầu vốn cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc. Cho nên công tác huy động nguồn vốn đã đạt
đợc nhiều kết quả tốt, nguồn vốn luôn tăng trởng, trong đó Chi nhánh đặc biệt chú trọng đối với nguồn vốn có kỳ hạn dài, lãi suất tơng đối ổn định và phù hợp.
Cụ thể :
30
chi nhánh NHNo PTNT tỉnh Lạng Sơn.
Biểu số 2: Thực trạng huy động vốn tại NHNo PTNT Tỉnh Lạng Sơn
Đơn vị: Triệu Đồng
Chỉ tiêu Số d
năm 2002 Số d năm
2003 Số d năm
2004 Năm 2003
so với năm 2002
Năm 2004 so với năm
2003 1-Tiền gửi tiết kiệm của
dân c 235,681
230,619 418,300
-5,062 187,681
-Trong đó: +Không kỳ hạn
9,628 10,558
117,860 930
107,302 +Có kỳ hạn
226,053 220,061
300,440 -5,992
80,379
2-Tiền gửi đơn vị tổ chức kinh tế
168,104 254,078
293,500 85,974
-52,935
-Trong đó: +Không kỳ hạn
145,246 225,471
258,997 80,225
33,526 +Có kỳ hạn
22,858 28,607
34,503 5,749
5,896
3-Tiền gửi đảm bảo thanh toán
1,721 17,940
-1,721 17,940
4-Kỳ phiếu 68,813
163,164 7,987
67,351 -115,177
5-Ngoại tệ quy đổi 290
3,916 8,913
3,626 4,997
Nguồn số liệu trên đây đợc lấy từ cân đối tài khoản năm 2002, 2003. 2004
Nhìn vào bảng trên chúng tôi thấy tiền gửi tiết kiệm của dân c giữ một vị trí quan trọng nhất trong cơ quan huy động vốn của NHNoPTNT Lạng sơn
với tỷ lệ khoảng 50. Tiếp đó là nguồn vốn huy động bằng kỳ phiếu với thời hạn trên 1 năm, chiếm tỷ lệ khoảng 20. Bên cạnh 2 nguồn lớn trên là các
nguồn tiền gửi đơn vị, tổ chức kinh tế, tiền gửi đảm bảo thanh toán, ngoại tệ đã giúp cho Ngân hàng NoPTNT Lạng sơn có một khả năng vốn lớn đáp ứng cho
nhu cầu phát triển kinh tế của đất nớc.

2.2.1. Tiền gửi tiết kiƯm cđa d©n c :


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (63 trang)

×