1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Tiền gửi của các đơn vị tổ chức kinh tế : Tiền gửi đảm bảo thanh toán :

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (375.27 KB, 63 trang )


chi nhánh NHNo PTNT tỉnh Lạng Sơn.
Qua tình hình huy động vốn từ tiền gửi tiết kiệm của dân c ở NHNo và PTNT Lạng sơn cho thấy nguồn này hầu nh có xu hớng tăng lên, nhất là trong
năm 2002, đồng thời nó chiếm tỷ trọng lớn, càng khẳng định vai trò của nguồn vốn này trong cơ cấu huy động vốn của NHNoPTNT Lạng sơn mà tiềm năng
còn rất lớn, cha khai thác hết đợc trong dân. Mặc dù phải trả một lãi suất cao nhng bù lại là tính ổn định, vững chắc ở nguồn tiền gửi có kỳ hạn trong nguồn
vốn huy động đã giúp cho Ngân hàng NoPTNT Lạng sơn thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh của mình.

2.2.2. Tiền gửi của các đơn vị tổ chức kinh tế :


Lạng sơn là một tỉnh hầu nh không có các đơn vị quốc doanh Trung ơng phát triển, những đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn vốn tự có rất thấp và
đang trong giai đoạn tìm kiếm thị trờng để định hớng cho sự phát triển của mình. Do đó Ngân hàng NoPTNT Lạng sơn cũng phải khai thác hơn nữa
nguồn vốn này để đáp ứng nhu cầu vay vốn của nền kinh tế. Qua các thời kỳ nguồn vốn này có tăng nhng không ổn định, chủ yếu là của Kho bạc Nhà nớc
tỉnh . Năm 2003 với những biện pháp hữu hiệu trong việc khơi tăng các nguồn vốn, đáp ứng vốn cho nhu cầu phát triển kinh tế. Bằng hình thức thanh toán
chuyển nhanh, chính xác, kịp thời, cùng với việc duy trì mức lãi suất tơng đối ổn định nên nguồn vốn tăng lên là : 862.8 tỷ đồng.
Nguồn tiền gửi của các đơn vị tổ chức kinh tế đợc chia làm 2 loại có kỳ hạn và không kỳ hạn, trong đó nguồn tiền gửi có kỳ hạn chỉ chiếm trên 18.3
trong tổng nguồn này. Hiện nay tại Ngân hàng NoPTNT Lạng sơn khách hàng là đơn vị tổ chức kinh tế chỉ gửi tiền vào loại có kỳ hạn 3 tháng, vì đây là nguồn
tiền tạm thời cha sử dụng đến trong thanh toán với thời gian ngắn nên các đơn vị không quan tâm đến đến viƯc gưi lÊy l·i, mét sè doanh nghiƯp dïng tiỊn nhàn
rỗi của mình cho các đơn vị khác vay. Nên Ngân hàng thực hiện huy động vốn theo nhu cầu sản xuất kinh doanh thì đây là nguồn vốn đầu tiên mà Ngân hàng
quan tâm. Vì vậy nguồn tiền gửi của các đơn vị, tổ chức kinh tế là một trong những mối quan tâm hàng đầu của Ngân hàng trong công tác huy động vốn
35
chi nhánh NHNo PTNT tỉnh Lạng Sơn.
hiện nay. Hy vọng trong năm 2005 nguồn tiền gửi của các đơn vị sẽ tăng lên một cách đáng kể, mang l¹i tiỊm lùc trong kinh doanh cho Ngân hàng
NoPTNT Lạng sơn.

2.2.3. Tiền gửi đảm bảo thanh toán :


Tiền gửi đảm bảo thanh toán ở Ngân hàng NoPTNT Lạng sơn là loại tiền gửi không kỳ hạn chủ yếu của các đơn vị tổ chức kinh tế, ký thác vào Ngân
hàng để thực hiện các khoản chi trả về mua hàng hoá, dịch vụ và thực hiện các
khoản chi trả khác. Khoản tiền gửi này có số d tơng đối nhỏ trong tổng nguồn vốn huy động, tính ổn định không cao. Căn cứ vào số liệu trong bảng về thực
trạng nguồn vốn huy động trong 3 năm ta thấy nguồn tiền gửi đảm bảo thanh toán này biến động bất thờng. Cụ thể :
Năm 2002 doanh số hoạt động trong năm : 133.779 triệu đồng, số d cuối năm : 574 triệu đồng.
Năm 2003 doanh số hoạt động trong năm : 206.232 triệu đồng, số d cuối năm : 1.721 triệu đồng.
Năm 2004 doanh số hoạt động trong năm : không có Nhìn vào số liệu trên ta thấy doanh số hoạt động của nguồn vốn này tăng
lên trong năm 2003 là : 72.453 triệu đồng, nhng lại giảm vào năm 2002 nguyên nhân là một số đơn vị trực thuộc NHNo Tỉnh đợc phép tham gia chuyển tiền
điện tử ngoại tỉnh toàn hệ thống, do vậy nguồn tiền gửi đảm bảo thanh toán có xu hớng giảm.

2.2.4. Nguån vèn huy ®éng b»ng kú phiÕu.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (63 trang)

×