1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Nguån vèn huy ®éng b»ng kú phiÕu.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (375.27 KB, 63 trang )


chi nhánh NHNo PTNT tỉnh Lạng Sơn.
hiện nay. Hy vọng trong năm 2005 nguồn tiền gửi của các đơn vị sẽ tăng lên một cách đáng kể, mang lại tiÒm lùc trong kinh doanh cho Ngân hàng
NoPTNT Lạng sơn.

2.2.3. Tiền gửi đảm bảo thanh toán :


Tiền gửi đảm bảo thanh toán ở Ngân hàng NoPTNT Lạng sơn là loại tiền gửi không kỳ hạn chủ yếu của các đơn vị tổ chức kinh tế, ký thác vào Ngân
hàng để thực hiện các khoản chi trả về mua hàng hoá, dịch vụ và thực hiện các
khoản chi trả khác. Khoản tiền gửi này có số d tơng đối nhỏ trong tổng nguồn vốn huy động, tính ổn định không cao. Căn cứ vào số liệu trong bảng về thực
trạng nguồn vốn huy động trong 3 năm ta thấy nguồn tiền gửi đảm bảo thanh toán này biến động bất thờng. Cụ thể :
Năm 2002 doanh số hoạt động trong năm : 133.779 triệu đồng, số d cuối năm : 574 triệu đồng.
Năm 2003 doanh số hoạt động trong năm : 206.232 triệu đồng, số d cuối năm : 1.721 triệu đồng.
Năm 2004 doanh số hoạt động trong năm : không có Nhìn vào số liệu trên ta thấy doanh số hoạt động của nguồn vốn này tăng
lên trong năm 2003 là : 72.453 triệu đồng, nhng lại giảm vào năm 2002 nguyên nhân là một số đơn vị trực thuộc NHNo Tỉnh đợc phép tham gia chuyển tiền
điện tử ngoại tỉnh toàn hệ thống, do vậy nguồn tiền gửi đảm bảo thanh toán có xu hớng giảm.

2.2.4. Nguồn vốn huy động bằng kỳ phiếu.


Khi nền kinh tế đi vào thế ổn đinh, tốc độ tăng trởng cao, nhu cầu vốn trung dài hạn cho đầu t sản xuất, đổi mới công nghệ, hiện đại hoá sản xuất ngày
càng tăng nhất là trong giai đoạn sắp tới. Với nguồn vốn huy động nhận đợc qua tiền gửi tiết kiệm không đủ cung cấp cho nhu cầu phát triển kinh tế trên địa bàn
vì vậy Ngân hàng NoPTNT Lạng sơn đã thực hiện phát hành kỳ phiếu để tăng nguồn vốn trung và dài hạn cho đầu t phát triển kinh tế. Nguồn vốn huy động từ
36
chi nhánh NHNo PTNT tỉnh Lạng Sơn.
kỳ phiếu có tác dụng thu hút một lợng tiền mặt lớn trong lu thông, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định tiền tệ.
Trong tổng nguồn vốn huy động của Ngân hàng NoPTNT Lạng sơn thì nguồn vốn bằng kỳ phiếu chiếm một tỷ lệ tơng đối lớn. Năm 2002 nguồn vốn
huy động từ kỳ phiếu là 22.939 triệu đồng chiếm tỷ trọng 6, năm 2003 nguồn này tăng so với năm 2002 đạt 68.813 triệu đồng chiếm 14 tổng nguồn vốn
huy động. Năm 2004 do ảnh hởng của nhiều yếu tố kinh tế, xã hội nên lợng tiền nằm trong dân c có phần tăng lên , khối lợng nguồn kỳ phiếu huy động đã tăng
mạnh, đạt 418.3 tỷ đồng chiếm 58.8. Nh vậy việc phát hành kỳ phiếu của Ngân hàng trong thời gian qua đã
căn cứ vào yêu cầu của thị trờng, gắn công tác huy động vốn với mục đích kinh doanh tiền tệ của Ngân hàng. Bên cạnh đó việc ra đời và hoàn thiện thị trờng tài
chính, thị trờng vốn với các công cụ chuyển dịch linh hoạt nh cổ phiếu, trái phiếu do các doanh nghiệp, các Ngân hàng Thơng mại, Kho bạc Nhà nớc... phát
hành sẽ khắc phục nhợc điểm của việc phát hành kỳ phiếu. Mặt khác việc đa ra các hình thức đó, tạo đợc tâm lý tốt cho khách hàng. Có nh vậy công tác huy
động vốn trung và dài hạn mới có hiệu quả. Từ sự phân tích ngắn gọn tình hình biến động, cơ cấu nguồn vốn huy
động trung và dài hạn tại Ngân hàng NoPTNT Lạng sơn ta thấy rằng hoạt động huy động vốn này của Ngân hàng đã đạt đợc một số kết quả khả quan và
một số vấn đề còn tồn tại cần cải tiến khắc phục trong thời gian tới để có thể mở rộng khả năng huy động vốn của Ngân hàng.

2.2.5. Nguồn huy động bằng ngo¹i tƯ :


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (63 trang)

×