1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Nguồn huy động bằng ngoại tệ : Những kết quả đạt đợc :

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (375.27 KB, 63 trang )


chi nhánh NHNo PTNT tỉnh Lạng Sơn.
kỳ phiếu có tác dụng thu hút một lợng tiền mặt lớn trong lu thông, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định tiền tệ.
Trong tổng nguồn vốn huy động của Ngân hàng NoPTNT Lạng sơn thì nguồn vốn bằng kỳ phiếu chiếm một tỷ lệ tơng đối lớn. Năm 2002 nguồn vốn
huy động từ kỳ phiếu là 22.939 triệu đồng chiếm tỷ trọng 6, năm 2003 nguồn này tăng so với năm 2002 đạt 68.813 triệu đồng chiếm 14 tổng nguồn vốn
huy động. Năm 2004 do ảnh hởng của nhiều yếu tố kinh tế, xã hội nên lợng tiền nằm trong dân c có phần tăng lên , khối lợng nguồn kỳ phiếu huy động đã tăng
mạnh, đạt 418.3 tỷ đồng chiếm 58.8. Nh vậy việc phát hành kỳ phiếu của Ngân hàng trong thời gian qua đã
căn cứ vào yêu cầu của thị trờng, gắn công tác huy ®éng vèn víi mơc ®Ých kinh doanh tiỊn tƯ cđa Ngân hàng. Bên cạnh đó việc ra đời và hoàn thiện thị trờng tài
chính, thị trờng vốn với các công cụ chuyển dịch linh hoạt nh cổ phiếu, trái phiếu do các doanh nghiệp, các Ngân hàng Thơng mại, Kho bạc Nhà nớc... phát
hành sẽ khắc phục nhợc điểm của việc phát hành kỳ phiếu. Mặt khác việc đa ra các hình thức đó, tạo đợc tâm lý tốt cho khách hàng. Có nh vậy công tác huy
động vốn trung và dài hạn mới có hiệu quả. Từ sự phân tích ngắn gọn tình hình biến động, cơ cấu nguồn vốn huy
động trung và dài hạn tại Ngân hàng NoPTNT Lạng sơn ta thấy rằng hoạt động huy động vốn này của Ngân hàng đã đạt đợc một số kết quả khả quan và
một số vấn đề còn tồn tại cần cải tiến khắc phục trong thời gian tới để có thể mở rộng khả năng huy động vốn của Ngân hàng.

2.2.5. Nguồn huy động bằng ngoại tệ :


Ngn vèn nµy chiÕm mét tû lƯ nhá trong tỉng nguồn vốn huy động năm 2004 chỉ có 0,6. Nguồn vốn ngoại tệ huy động đợc chủ yếu qua công tác thu
đổi ngoại tệ và có một số đơn vị gửi vào Ngân hàng qua việc kiểm tra, thu giữ của các ngành chức năng. Ngoài ra Ngân hàng NoPTNT Lạng sơn có tham ra
thanh toán biên mậu biên giới ViƯt - Trung nhng ngn vèn ngo¹i tƯ chđ u là
37
chi nhánh NHNo PTNT tỉnh Lạng Sơn.
CNY Đồng nhân dân tệ Trung Quốc, đây không phải là ngoại tệ mạnh nên cha đợc lu trữ và dùng thờng xuyên trong thanh toán.
Trên đây là mét sè ph©n tÝch vỊ t×nh hình huy động vốn của NHNoPTNT Lạng Sơn, cho biết những hoạt động cơ bản về kinh doanh của
Ngân hàng trong thời gian qua.
2.3 - Đánh giá kết quả trong công tác huy động vốn của ngân hàng nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn

2.3.1 Những kết quả đạt đợc :


Những năm ®ỉi míi võa qua ®Êt níc ®ang bíc vµo mét thời kỳ tăng trởng kinh tế mới, thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nớc với những ®iỊu kiƯn
thùc tÕ míi, nỊn kinh tÕ ®èi mỈt víi những nhiệm vụ và thách thức mới. Nhận
thức rõ vai trò to lớn của nguồn vốn đối với nền kinh tế nói chung và địa bàn Lạng sơn nói riêng. Ngân hàng NoPTNT Lạng sơn đã khai thác mọi nguồn
vốn cả ngắn hạn và trung dài hạn đáp ứng nhu cầu vốn đổi mới công nghệ, hiện đại hoá sản xuất của các đơn vị kinh tế trên địa bàn. Mặc dù có sự cạnh tranh
giữa các Ngân hàng thơng mại trên điạ bàn hoạt động, nhng thời gian qua công tác huy động vốn của Ngân hàng đã đạt đợc những kết quả đáng khích lệ.
Ngân hàng NoPTNT Lạng Sơn đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đa ra nhiều hình thức mới hấp dẫn khách hàng, chính vì vậy nguồn vốn không
ngừng tăng trởng đảm bảo cho nhu cầu sử dụng vốn trên địa bàn. Ngân hàng tự cân đối nguồn vốn trung dài hạn để đảm bảo kế hoạch cho vay trên địa bàn theo
chỉ tiêu do Ngân hàng NoPTNT Việt nam giao. Ngoài các hình thức huy động vốn truyền thống Ngân hàng còn mở rộng
các hình thức mới nh : tiết kiệm hởng lãi bËc thang, tiÕt kiƯm gưi gãp, tiÕt kiƯm ngo¹i tƯ Kỳ phiếu, Trái phiếu ... bớc đầu đã có kết quả khả quan và chứa đựng
một tiềm năng lớn. Tuy vậy, hình thức huy động vốn này vẫn còn thấp so với các hình thức truyền thống khác. Để phát huy hình thức cần phải có một thị tr-
ờng hoàn chỉnh đó là thị trờng chứng khoán.
38
chi nhánh NHNo PTNT tỉnh Lạng Sơn.
Ngân hàng đã huy động đợc một khối lợng vốn lớn, năm 2004 tổng nguồn vốn là 862,9 tỷ đồng, bình quân vốn huy động trên số cán bộ công nhân
viên chức là 1.843 triệungời, đảm bảo nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế tại địa phơng.
Lãi suất huy động vốn đợc Ngân hàng sử dụng một cách linh hoạt, nhạy bén, điều chỉnh kịp thời theo hớng hợp lý, đảm bảo cho vay có lãi, nhng vẫn
khuyến khích tăng trởng nguồn vốn. Ngân hàng đã sử dụng tốt lãi suất đầu ra của các khoản cho vay nên đã tạo ra mặt bằng lãi suất có thể chấp nhận đợc đối
với đầu t, lãi suất cho vay thấp hơn tỷ suất lợi nhuận bình quân, khuyến khích cầu về vốn trung và dài hạn.
Những kết quả đạt đợc nêu trên là do Ngân hàng NoPTNT Lạng sơn đã trải qua 15 năm tồn tại và phát triển trong cơ chế thị trờng Thực sự từ năm
1995 tới nay, hoạt động kinh doanh có hiệu quả và không ngừng lớn mạnh về trình độ, tổ chức lãnh đạo, hoạt động và tiềm lực tài chính Ngân hàng đã vơn
lên chiếm lĩnh vị trí mới về kinh doanh và dịch vụ Ngân hàng ở trình độ cao. Hệ thống Ngân hàng đã đợc hiện đại hoá với những chơng trình phát triển công
nghệ thông tin, mạng thanh toán riêng, nâng cao vai trò quản lý, thanh tra, kiểm soát, Ngân hàng vừa đảm bảo tính độc lập tự chủ trong kinh doanh, cạnh tranh
lành mạnh giữa các Ngân hàng khác trên địa bàn, từng bớc thích nghi với cơ chế thị trờng, vừa giữ an toàn về tài sản vật chất, bảo vệ lợi ích của khách hàng
và lợi ích của Ngân hàng. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Ngân hàng NoPTNT Lạng Sơn năng
động, sáng tạo và không ngừng đợc củng cố và hoàn thiện cho phù hợp với cơ chế thị trờng . Đội ngũ trẻ, khoẻ, sáng tạo, nhiệt tình, có phẩm chất đạo đức,
chính trị vững vàng, tinh thông về nghiệp vụ, có khả năng quyết đoán cao trong công việc, với trình độ tơng đối đồng đều.
Cùng với việc đa dạng các hình thức huy động vốn và thực hiện có hiệu quả trong sử dụng vốn mà Ngân hàng NoPTNT Lạng Sơn từng bớc khẳng
định uy tín và vị trí của mình trên thị trờng.
39
chi nhánh NHNo PTNT tỉnh Lạng Sơn.
Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc, Đảng và Nhà nớc ta càng nhận rõ hơn tầm quan trọng của nguồn vốn huy động trong nớc, là một
trong nhiều chính sách để phát triển kinh tế, đó là chính sách tạo tiền đề quan trọng nhất, cho nên nhiều chính sách đã đợc điều chỉnh, sửa đổi nhằm tạo điều
kiện thu hút vốn đầu t từ nhiều nguồn khác nhau. Trên cơ sở đó mà Ngân hàng Lạng sơn đa ra nhiều biện pháp để ngày càng có thể mở rộng khả năng huy
động vốn trên thị trờng.

2.3.2. Những hạn chế trong công tác huy ®éng vèn :


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (63 trang)

×