1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Đa dạng hoá các hình thức huy động vốn : Đa dạng hoá thời hạn huy động vốn : Xây dựng điểm giao dịch thuận lợi, cung ứng tốt nhiều dịch vụ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (375.27 KB, 63 trang )


chi nhánh NHNo PTNT tỉnh Lạng Sơn.
góp rất lớn vào sự nghiệp xây dựng kinh tế đất nớc. Bên cạnh những thành công đã đạt đợc trong huy động vốn, Ngân hàng NoPTNT Lạng sơn vẫn còn một số
tồn tại cần đợc giải quyết bằng những biện pháp thiết thực cụ thể.
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng huy động vốn của ngân hàng nông nghiệp và PTNT Lạng sơn :
Huy động vốn để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc từ nay đến năm 2010. Hiện nay nguồn vốn trong nớc là quyết định,
nguồn vốn nớc ngoài là quan trọng. Huy động vốn trong nớc qua nhiều kênh:
Ngân sách Nhà nớc, doanh nghiệp, Ngân hàng, dân c ... Trong đó nguồn vốn trong dân c và doanh nghiệp là quan trọng nhất, vốn đầu t trong nớc cơ bản phải
dựa vào tiết kiệm và tích luỹ, phải coi tiết kiệm nh một quốc sách. Trong công tác huy động vốn Ngân hàng NoPTNT Lạng Sơn là một
Chi nhánh đã đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế và mở rộng sản xuất của khu vực. Để giải quyết vốn cho nền kinh tế nói chung, Ngân
hàng NoPTNT Lạng Sơn cần phải thực hiện một số biện pháp sau đây :

3.2.1. Đa dạng hoá các hình thức huy động vốn :


Bên cạnh các hình thøc huy ®éng vèn trun thèng nh tiỊn gưi tiÕt kiệm các loại : 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, các hình thức kỳ phiếu, trái phiếu Ngân
hàng ... thì Ngân hàng cần triển khai và phát triển các hình thức huy động mới
nh : - Tiết kiệm xây dựng nhà ở, tiết kiệm Làm quà cho con cháu trong
tơng lai. - Tiết kiệm bằng ngoại tệ, tiết kiệm nhân thọ, tiết kiệm học đờng.
- Tiền gửi tiết kiệm định kú cã thëng, tiÕt kiƯm viƯc lµm. - TiỊn gưi tiết kiệm để dành cho tuổi già về hu.
Mỗi loại hình có hình thức khuyến khích hấp dẫn riêng : Lãi suất có thể cao hơn bình thờng một chút, u tiên xử lý rút vốn trớc hạn do nhu cầu thực tế,
cho vay thêm vốn với thủ tục lãi suất u đãi. Đặc biệt chú trọng mở rộng các hình thức phát hành kỳ phiếu, trái phiếu dài hạn, thực hiện chuyển nhợng các
45
chi nhánh NHNo PTNT tỉnh Lạng Sơn.
giấy tờ có giá, đồng thời đẩy mạnh hoạt động sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn này theo các dự án đầu t.

3.2.2. Đa dạng hoá thời hạn huy động vốn :


Do chu trình kinh doanh c¸c doanh nghiƯp, tỉ chøc kinh tÕ, c¸c hé kinh doanh cá thể... trên địa bàn diễn ra khác nhau trong sự vận động của toàn bộ
nền kinh tế. Cho nên thời gian nhàn rỗi về vốn của các đơn vị đó cũng khác nhau. Nhiều Ngân hàng thơng mại đã nắm bắt đợc sự thay đổi trên và đang áp
dụng các hình thức huy động vốn thời hạn rất đa dạng để huy động tối đa các nguồn tiền nhàn rỗi. Nhng hiện nay Ngân hàng NoPTNT Lạng Sơn mới đang
huy động loại tiền gửi không kỳ hạn, kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng. Vì thế lợng vốn trung và dài hạn còn thiếu nhiều. Để giải quyết tình trang này,
đồng thời đảm bảo khả năng cạnh tranh với các Ngân hàng khác, Ngân hàng Nông nghiệp Lạng Sơn cần phải đa dạng hoá các hình thức huy động vốn với
nhiều thời hạn dài hơn và ®a ra mét møc l·i st phï hỵp víi tõng hình thức khác nhau.

3.2.3. Xây dựng điểm giao dịch thuận lợi, cung ứng tốt nhiều dịch vụ


Một trong những yếu tốt cơ bản để thu hút đợc nhiều khác hàng trong hoạt động kinh doanh là Ngân hàng phải có địa điểm giao dịch ở những nơi
thuận lợi, đông dân c có thu nhập cao để ngời gửi tiền đỡ tốn kém cả bằng tiền và thời gian đi lại giao dịch. Các Ngân hàng phải đa ra các dịch vụ tốt nh: dịch
vụ uỷ thác, t vấn và bảo quản an toàn vật có giá, các dịch vụ thông tin, chuyển tiền theo yêu cầu nhanh chóng, chính khả năng thu hút nguồn vốn vào Ngân
hàng.

3.2.4. Thực hiện chính sách Marketing Ngân hàng năng động :


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (63 trang)

×