1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Tạo lập uy tín cho Ngân hàng. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn : Thực hiện bảo hiểm tiền gửi :

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (375.27 KB, 63 trang )


chi nhánh NHNo PTNT tỉnh Lạng Sơn.
Các chính sách cơ bản của Ngân hàng, đặc biệt chính sách khách hàng cần phải hấp dẫn, khuyến khích vật chất, tạo sự thân mật, tin tởng cho khách
hàng. Riêng đối với tiền gửi đảm bảo thanh toán, tiền gửi thanh toán séc, Ngân hàng có thể thu hút khách hàng bằng hình thức thanh toán nhanh không thu phí
dịch vụ chuyển tiỊn, lƯ phÝ më sÐc b¶o chi, më th tÝn dụng kèm theo đó là một loạt các hình thức khuyến mại khác, tác động trực tiếp vào tâm lý ngêi gưi tiỊn,
sÏ cã t¸c dơng tÝch cùc trong viƯc thu hút họ gắn bó thờng xuyên với Ngân hàng mình. Hiện nay việc mở tài khoản cá nhân còn cha hấp dẫn đối với khách hàng
cho nên doanh số tơng đối thấp. Do vậy, bằng các phơng tiện thông tin đại chúng, ở từng thời điểm nhất định: Thứ 7, chủ nhật, ngày lễ... Để ngời dân hiểu
đợc nội dung, thủ tục mở và sử dụng tài khoản cá nhân, đồng thời chỉ ra cho họ thấy đợc những lợi ích, công dụng của chúng. Mặc khác phải có biện pháp khắc
phục sự chênh lệch lãi suất tiền gửi của tài khoản cá nhân và tiền gửi không kỳ h¹n. Cã nh vËy míi khun khÝch hä gưi tiỊn vào nhiều hơn.

3.2.6. Tạo lập uy tín cho Ngân hàng.


Trong công tác huy động vốn việc đầu tiên là tạo lập đợc uy tín, lòng tin với dân chúng. Phải nói rằng lòng tin là một trong những vấn đề sống còn của
Ngân hàng, Ngân hàng có hoạt động đợc hay không là nhờ vào lòng tin của dân chóng. Ngêi gưi tiỊn cã qun lùa chän n¬i gưi tiền mà họ cho là an toàn nhất,
cán bộ Ngân hàng có thái độ phục vụ văn minh lịch sự, sẵn sàng hớng dẫn cho họ hình thức tiết kiệm có lợi nhất. Một Ngân hàng mà không giữ đợc chữ tín
thì không thể đạt kết quả nh mong muốn. Trong khi thị trờng vốn dài hạn cha phát triển, việc cung cấp vốn dài hạn
cho nền kinh tế đều đợc thực hiện qua kênh Ngân hàng. Vì vậy thông qua các hoạt động tạo vốn, mở rộng đầu t, cho vay, khai thác và sử dụng vốn có hiệu
quả nhất để nâng cao uy tín của Ngân hàng. Đồng thời Ngân hàng cần thờng xuyên tăng cờng kiểm tra, thanh tra kịp thời, nhân rộng những gơng ngời tốt,
việc tốt và xử lý các hành vi gây hại làm tổn thơng đến uy tín của Ngân hàng.
48
chi nhánh NHNo PTNT tỉnh Lạng Sơn.

3.2.7. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn :


Muốn công tác huy động vốn đợc tăng cờng thì phải kết hợp với sử dụng vốn có hiệu quả. Đối với vốn trung và dài hạn phải đợc đầu t theo dự án, trên cơ
sở các dự án sản xuất kinh doanh đã đợc thẩm định kỹ lỡng, đạt hiệu quả kinh tế xã hội cao. Căn cứ vào số lợng vốn cần huy động, thời hạn cụ thể là bao lâu
mà Ngân hàng cần lựa chọn các hình thức huy động thích hợp : Không kỳ hạn, có kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng hoặc trên 1 năm, kỳ phiếu, trái phiếu ... víi
møc l·i st hỵp lý. Nh vËy sư dơng có hiệu quả vốn có thể nói là một biện pháp có tính quyết định rất lớn đối với công tác huy động vốn của Ngân hàng,
hay nói cách khác là Có cầu mới có cung.

3.2.8. Thực hiện bảo hiểm tiền gửi :


Thờng xuyên nâng cao chất lợng hoạt động kinh doanh, các Ngân hàng cần chủ động tham gia bảo hiểm tiền gửi nhằm đảm an toàn cho ngời gưi tiỊn.
ViƯc tham gia b¶o hiĨm tiỊn gưi cã ü nghĩa thiết thực đối với Ngân hàng trong
việc huy động vốn. bởi vì, những ngời gửi tiền có lý do nào đó nghi ngờ Ngân hàng có thể vỡ nợ, họ sẽ lập tức rút tiền ra. Ngân hàng đó mất di các khoản tiền
dự trữ, thậm chí có tổn thất do dòng tiền rút ra sau đó rất lớn. Tác động dây chuyền này dẫn đến dân c đổ xô đến Ngân hàng rút tiền, làm cho Ngân hàng
lâm vào tình trạng khó khăn, không đủ khả năng thanh toán dẫn đến phá sản. Do đó, các ngân hàng tham gia bảo hiểm tiền gửi là để khách hàng yên tâm.

3.2.9. Mở rộng việc sử dụng tài khoản cá nhân, phát hành séc và thẻ thanh toán :


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (63 trang)

×