1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Mở rộng việc sử dụng tài khoản cá nhân, phát hành séc và thẻ thanh toán :

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (375.27 KB, 63 trang )


chi nhánh NHNo PTNT tỉnh Lạng Sơn.

3.2.7. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn :


Muốn công tác huy động vốn đợc tăng cờng thì phải kết hợp với sử dụng vốn có hiệu quả. Đối với vốn trung và dài hạn phải đợc đầu t theo dự án, trên cơ
sở các dự án sản xuất kinh doanh đã đợc thẩm định kỹ lỡng, đạt hiệu quả kinh tế xã hội cao. Căn cứ vào số lợng vốn cần huy động, thời hạn cụ thể là bao lâu
mà Ngân hàng cần lựa chọn các hình thức huy động thích hợp : Không kỳ hạn, có kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng hoặc trên 1 năm, kỳ phiếu, trái phiếu ... với
mức lãi suất hợp lý. Nh vËy sư dơng cã hiƯu qu¶ vèn cã thĨ nãi là một biện pháp có tính quyết định rất lớn đối với công tác huy động vốn của Ngân hàng,
hay nói cách khác là Có cầu mới có cung.

3.2.8. Thực hiện bảo hiểm tiền gửi :


Thờng xuyên nâng cao chất lợng hoạt động kinh doanh, các Ngân hàng cần chủ ®éng tham gia b¶o hiĨm tiỊn gưi nh»m ®¶m an toàn cho ngời gửi tiền.
Việc tham gia bảo hiểm tiền gửi có ỹ nghĩa thiết thực đối với Ngân hàng trong
việc huy động vốn. bởi vì, những ngời gửi tiền có lý do nào đó nghi ngờ Ngân hàng có thĨ vì nỵ, hä sÏ lËp tøc rót tiỊn ra. Ngân hàng đó mất di các khoản tiền
dự trữ, thậm chÝ cã tỉn thÊt do dßng tiỊn rót ra sau đó rất lớn. Tác động dây chuyền này dẫn đến dân c đổ xô đến Ngân hàng rút tiền, làm cho Ngân hàng
lâm vào tình trạng khó khăn, không đủ khả năng thanh toán dẫn đến phá sản. Do đó, các ngân hàng tham gia bảo hiểm tiền gửi là để khách hàng yên tâm.

3.2.9. Mở rộng việc sử dụng tài khoản cá nhân, phát hành séc và thẻ thanh toán :


Kinh tế phát triển, việc đa dạng hoá các hình thức huy động vốn là rất cần thiết, vừa đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong giao dịch kinh tế, vừa giúp
Ngân hàng huy động đợc mọi nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội. Hơn nữa, nguồn vốn này tuy có biến động nhng luôn tồn tại một số d nhất định và Ngân
hàng có thể sử dụng để cho vay. Các dịch vụ này lãi xuất huy động thấp, thậm chí không phải trả lãi đối với tài khoản tiền gửi thanh toán. Ngân hàng có điều
49
chi nhánh NHNo PTNT tỉnh Lạng Sơn.
kiện hạ thấp lãi xuất huy động bình quân, từ đó hạ thÊp l·i xt cho vay ®èi víi doanh nghiƯp.
- Khun khích sử dụng séc cá nhân: cần sớm cho phép phát hành séc tiền mặt tạo điều kiện cho chủ tài khoản thực hiện thanh toán, để cho ngời cha
có tài khoản tại Ngân hàng vẫn có thể rút tiền đợc thuận lợi và dễ dàng. Theo quy định hiện tại, cá nhân có tài khoản tiền ở Ngân hàng muốn phát hành séc
thanh toán có giá trị hơn 5 triệu đồng thì đến Ngân hàng làm thủ tục bảo chi séc. Do đó, cha khuyến khích đợc nhiều khách hàng sử dụng hình thức này, mà
họ thờng thích dùng tiền mặt để thanh toán thuận tiện hơn. - Phát hành thẻ thanh toán: việc sử dụng thẻ thanh toán cũng gặp nhiều
khó khăn do thu nhập của dân c còn thấp và sự hiểu biết về dịch vụ này là rất thấp. Hơn nữa, trang thiết bị của Ngân hàng cũng cha đủ hiện đại để có thể phát
triển hình thức này do kinh phí đầu t khá lớn. Nhng tơng lai không xa, việc phát hành thẻ thanh toán cần đợc tính toán để sớm đáp ứng nhu cầu thanh toán ngày
càng lớn của nền kinh tế phát triển. Muốn thực hiện đợc tốt công việc trên cần chú ý: bớc đầu là vận động
khách hàng dùng thẻ thanh toán để khách hàng thấy việc sử dụng thẻ thanh toán thật sự tiện lợi, dễ dàng và không phải mang theo tiền mặt. Mặt khác, các tổ
chức kinh tế, siêu thị, nhà hàng, các dịch vụ vận tải, nhà ga thực hiện nhận
tiền qua thẻ bằng các thiết bị tại điểm bán lẻ EFTPOS và các máy rút tiền tự động ATM.

3.2.10. Quan tâm đến đội ngũ cán bộ nhân viên:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (63 trang)

×