1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Kiến nghị : 1. Kiến nghị với Nhà nớc:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (375.27 KB, 63 trang )


chi nhánh NHNo PTNT tỉnh Lạng Sơn.
với kinh tế thị trờng. Với đội ngũ cán bộ công nhân viên nh vậy đã khẳng định Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn là Ngân hàng có đội ngũ cán bộ
nhân viên tơng đối đồng đều, tính kỷ luật và trách nhiệm cao đã góp phần to lớn vào những thành công của Ngân hàng trong những năm qua. Tuy nhiên so với
nhiệm vụ và yêu cầu phát triển của Ngân hàng hiện đại, thì phải nâng cao trình độ hơn nữa. Vì vậy để sử dụng tốt nguồn nhân lực, Ngân hàng cần phải tổ chức
đào tạo, bồi dỡng một cách hợp lý, đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh tiền tệ trong thời gian trớc mắt và lâu dài.
Tóm lại, các giải pháp nêu trên có mối quan hệ với nhau, việc áp dụng một số giải pháp này có thể tạo nên ảnh hởng đến giải pháp khác. chẳng hạn,
hiện đại hoá công nghệ Ngân hàng chắc sẽ nâng đợc chất lợng và các sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng, tạo cơ hội thu hút khách hàng ngày càng nhiều hơn. Nguồn
vốn huy động lớn là điều kiện cần thiết để mở rộng tín dụng và đầu t phát triển kinh tế Vì vậy, nên căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng thời kỳ để chọn lựa
các giải pháp cho thích hợp và đạt hiệu quả mong muốn.
3.3. Kiến nghị : 3.3.1. Kiến nghị với Nhà nớc:
Những năm gần đây kinh tế níc ta ph¸t triĨn nhanh trãng, nhiỊu quan hƯ kinh tÕ – x· héi ph¸t sinh trong nỊn kinh tÕ thị trờng, đòi hỏi phải đợc điều
chỉnh bằng pháp luật. Tạo ra môi trờng pháp lí ổn định giúp cho sự phát triển
lành mạnh của nền kinh tế, đó là vấn đề có ý nghĩa cực kì quan trọng, thể hiện vai trò quản lí nhà nớc bằng pháp luật đối với mọi hoạt động kinh tế, văn hoá
đời sống xã hội. Vì vậy, Nhà nớc cần quan tâm đến các vấn đề : - Hoàn thiện môi trờng pháp lý:
Thực hiện đơng lối đổi mới của Đảng Nhà nớc, nhất là từ khi luật doanh nghiệp ra đời năm 2000, các nhà đầu t thuộc mọi thành phần kinh tế và t
nhân đã giải toả đợc nhiều lo lắng về nhất quán về chủ trơng, chính sách thời gian qua. Nhng không có nghĩa là việc thực hiện đã thông thoáng ở tất cả các
ngành, các địa phơng, mà đâu đó còn rào cản vô hình giữa doanh nghiệp
51
chi nhánh NHNo PTNT tỉnh Lạng Sơn.
Nhà nớc và doanh nghiệp ngoài quốc doanh về đất đai, về vốn đầu t cần tiếp
tục tháo gỡ thông qua những văn bản hớng dẫn dới luật. Trong lĩnh vực Ngân hàng, nớc ta đã có luật NHNN và luật các tổ chức
tín dụng đợc Quốc hội khoá 10 thông qua tháng 121997, quy định những nguyên tác cơ bản và tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động kinh doanh
của các tổ chức kinh tế này trong nền kinh tế thị trờng. Tuy nhiên, luật đã ban
hành gần 10 năm và qua thực hiện còn một số điểm cần sửa đổi, sung nh quy ®Þnh vỊ vèn tù cã, vỊ néi dung huy ®éng vốn của NHTM cho phù hợp với tình
hình hiện nay. - Môi trờng kinh tế vĩ mô ổn định:
Các yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội có ảnh hởng lớn đến hoạt động kinh doanh của Ngân hàng và công tác huy động vốn của hệ thống NHTM. đây là
điều kiện cần thiết để thức thi có hiệu quả các giải pháp về huy động vốn, nhằm thu hút ngày càng nhiều vốn nhàn rỗi trong xã hội để phát triển kinh tế. Do đó,
nhà nớc cần có chính sách và biện pháp điều hành chính sách ngoại hối, tỷ giá, lãi suất vốn là những vấn đề rất nhạy cảm của nền kinh tế ,khắc phục tình
trạng dân c cất trữ vàng, ngoại tệ và bất động sản, yên tâm vào sản xuất kinh
doanh hoặc gửi tiền vào Ngân hàng.
Thật vậy, sự ổn định của môi trờng kinh tế vĩ mô là tiền đề cần thiết cho sự tăng trởng và phát triển kinh tế nói chung, cũng nh công tác huy động nói
riêng. Đối với nớc ta, sự ổn định kinh tế vĩ mô trớc hết là kiềm chế lạm phát và ngăn chặn giảm phát triển tiền tệ, ổn định nền tài chính quốc gia.
- Môi trờng xã hội: Là một nớc chậm phát triển, Đảng- Nhà nớc luôn rất coi trọng vấn đề
tiết kiệm tiết kiệm nhân lực, tài lực, tiết kiệm tất cả mọi nguồn tài nguyên của đất nớc tiết kiệm là quốc sách .Vì vậy, Nhà nớc cần đa ra các biện
pháp thật cụ thể nhằm tăng tích luỹ, thực hành tiết kiệm, để các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và dân c cùng thực hiện, chống tiêu xài hoang phí
52
chi nhánh NHNo PTNT tỉnh Lạng Sơn.
trong các công trình xây dựng cơ bản, hội họp quá nhiều không đem lại hiệu quả, các lễ hội quá tốn kém
Địa bàn đặc thù của NHNo PTNT là nông dân và nông thôn, chiếm khoảng 80 dân số và 24 GDP trong nớc chiến lợc phát triển kinh tế xã
hội 2001- 2010 tại Đại hội Đảng lần thứ IX . Do đó, Nhà nớc nên có chính sách khuyến khích và u đãi đối với nông nghiệp và nông thôn; nhất là thông qua
chính sách tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi nhanh cơ cấu cây trồng và vật nuôi.

3.3.2. Kiến nghị với NHNo PTNT Việt Nam


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (63 trang)

×