1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: : MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (422.25 KB, 60 trang )


PHẦN I: MỞ ĐẦU


I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: :


Như chúng ta đã biết nước ta đi lên từ nước nông nghiệp, nền kinh tế lạc hậu thua xa các nước trong khu vực. Hiện nay dù đã có nhiều chính sách đổi mới, nhưng
ngành nơng nghiệp vẫn chưa tiếp cận tốt với những thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại, một mặt là ngành nông nghiệp tập trung ở nông thôn, phương tiện vận
chuyển không thuận lợi, ở vùng xa, vùng sâu chưa tiếp xúc được, một điều quan trọng nhất là thiếu vốn đầu tư vào trang thiết bị phục vụ cho sản xuất nông nghiệp,
chăn nuôi…. Chẳng hạn như người nông dân muốn cải tạo lại mảnh vườn của mình mà khơng đủ vốn đầu tư, người chăn nuôi muốn phát triển thêm đàn gia cầm
của mình mà khơng đủ vốn thì phải làm sao…, còn nhiều vấn đề khác nữa. Vì thế tổ chức tín dụng là rất quan trọng trong lĩnh vực này. Đặc biệt là NHN
PTNT, chuyên về cho vay bên lĩnh vực nơng nghiệp, tài chính nhằm giúp đỡ cho các hộ
sản xuất tiếp cận với phương thức sản xuất hiện đại, cải thiện cuộc sống đưa nông thôn ngày càng phát triển phồn vinh lên. Khơng riêng gì các Ngân Hàng khác, hoạt
động chủ yếu của Ngân Hàng Nông nghiệp là cung cấp tín dụng cho người cần vốn NHNoPTNT Chi Nhánh huyện Chợ Lách cũng không ngoại lệ. Nằm tại
trung tâm thị trấn huyện Chợ Lách, NHNoPTNT Chi Nhánh Chợ Lách đã góp phần giúp đỡ nhân dân huyện Chợ Lách có nguồn vốn cần thiết cho hoạt động sản
xuất kinh doanh của mình. Vốn là vấn đề rất quan trọng cho một hoạt động sản xuất kinh doanh, vì vậy nên em đã chọn đề tài cho bài luận văn tốt nghiệp của
mình là: “ Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Chi Nhánh NHNNPTNT huyện Chợ Lách”.

II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU:


- Muốn sản xuất, nâng cấp cải tạo thì cần phải có vốn để đầu tư vào lĩnh vực đã dự tính, nên mục tiêu nghiên cứu của đề tài này là:
+ Sơ lược kết quả hoạt động kinh doanh để thấy hiệu quả hoạt động của Ngân hàng
+ Phân tích tình hình huy động vốn để thấy được khả năng huy động vốn của Ngân hàng có hiệu quả hay không.
GVHD: Phạm Xuân Minh 1
SVTH: Lê Thị Ngọc Ni
+ Phân tích cho vay, thu nợ, dư nợ, nợ quá hạn ngắn hạn để thấy được các mặt mạnh mặt yếu trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng
Trên cơ sở phân tích, đề xuất những biện pháp trong huy động vốn và cho vay ngắn hạn để nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng và phục vụ khách
hàng ngày càng tốt hơn.

III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (60 trang)

×