1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Doanh số thu nợ: Dư nợ: Nợ quá hạn: Chỉ tiêu dư nợ trên tổng nguồn vốn: Chỉ tiêu nợ trên tổng số vốn huy động: Hệ số thu nợ: Chỉ tiêu vay vốn tín dụng:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (422.25 KB, 60 trang )


Tổng dư nợ Tổng nguồn vốn
- Phân tích hoạt động cho vay là việc nghiên cứu các vấn đề cho vay để nhà quản trị đưa ra những phương án tốt nhất và loại bỏ những khả năng xấu trong q trình
hoạt động. - Mục đích của việc phân tích hoạt động cho vay là giúp nhà quản trị hạn chế rủi
ro trong q trình kinh doanh, mặt khác có thể tìm ra những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay.

VIII. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY: 1. Doanh số cho vay:


- Là chỉ tiêu phản ảnh tất cả các khoản tín dụng mà ngân hàng đã phát ra cho vay trong một khoảng thời gian nào đó khơng kể món vay đó thu hồi về hay chưa,
thường xác định theo tháng, quý, năm.

2. Doanh số thu nợ:


- Là chỉ tiêu phản ảnh tồn bộ các món nợ ngân hàng đã thu về, kể cả những món nợ năm nay và các năm về trước.

3. Dư nợ:


- Là chỉ tiêu phản ảnh tại một thời điểm nào đó ngân hàng hiện còn cho vay bao nhiêu và đây cũng chính là khoản mà ngân hàng cần phải thu về, nó phản ánh thực
tế hoạt động tín dụng của ngân hàng.

4. Nợ quá hạn:


- Là chỉ tiêu phản ánh tất cả các khoản nợ đến hạn mà khách hàng không trả được nợ ngân hàng mà khơng có ngun nhân chính đáng thì ngân hàng sẽ chuyển từ tài
khoản dư nợ sang quản lý tại một tài khoản khác. Nợ quá hạn là chỉ tiêu phản ánh chất lượng của nghiệp vụ tín dụng tại ngân hàng.

5. Chỉ tiêu dư nợ trên tổng nguồn vốn:


- Chỉ tiêu này cho biết dư nợ trong cho vay chiếm bao nhiêu trong tổng nguồn vốn sử dụng của ngân hàng. Cơng thức tính:
Dư nợ trên tổng nguồn vốn = 100

6. Chỉ tiêu nợ trên tổng số vốn huy động:


GVHD: Phạm Xuân Minh 10
SVTH: Lê Thị Ngọc Ni
Dư nợ Tổng vốn huy động
Doanh số thu nợ Doanh số cho vay
Nợ quá hạn Dư nợ
Doanh số thu nợ Dư nợ bình quân
- Chỉ tiêu này xác định hiệu quả đầu tư của một đồng vốn huy động. Nó giúp cho nhà phân tích so sánh khả năng cho vay của ngân hàng với nguồn vốn huy động.
Cơng thức tính:
Tỷ lệ nợ dư trên tổng vốn huy động = 100

7. Hệ số thu nợ:


- Chỉ tiêu này phản ánh khả năng thu hồi nợ của ngân hàng. Đây là chỉ tiêu thể hiện việc thu nợ của ngân hàng như thế nào đối với số vốn cho vay ra của ngân
hàng.
Hệ số thu nợ =
8- Chỉ tiêu quá hạn trên dư nợ:
Chỉ tiêu này đo lường chất lượng nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng. Những ngân hàng có chỉ số này thấp cũng có nghĩa là chất lượng tín dụng của ngân hàng này
cao. Cơng thức tính:
Tỷ lệ nợ q hạn trên dư nợ = 100

9. Chỉ tiêu vay vốn tín dụng:


- Chỉ tiêu này đo lường tốc độ luân chuyển vốn tín dụng của ngân hàng, phản ảnh số vốn đầu tư được quay vòng nhanh hay chậm. Nếu số vòng quay vốn tín dụng
càng cao thì đồng vốn của ngân hàng quay càng nhanh, luân chuyển liên tục đạt hiệu quả cao. Cơng thức tính:
Vòng quay vốn tín dụng lần =
Trong đó, dư nợ bình qn được tính theo cơng thức sau:
Dư nợ bình quân =

10. Các chỉ tiêu về tỷ suất lợi nhuận:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (60 trang)

×