1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Phòng tín dụng: Phòng tổ chức hành chính:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (422.25 KB, 60 trang )


vụ. Đồng thời, Phó Giám đốc còn có nhiệm vụ đôn đốc việc thực hiện đúng quy chế đã đề ra.

2.2. Phòng tín dụng:


- Có nhiệm vụ trực tiếp giao dịch với khách hàng, lập hồ sơ vay vốn, kiểm sốt hồ sơ vay, trình Giám đốc ký hợp đồng tín dụng.
- Trực tiếp kiểm tra, giám sát q trình vay vốn của đơn vị vay vốn, kiểm tra tài sản đảm bảo nợ, đôn đốc khách hàng trả lãi và gốc đúng hạn.
- Thường xuyên phân loại dư nợ, nợ quá hạn, tìm nguyên nhân và đề xuất hướng khắc phục.
- Nghiên cứu đề xuất chiến lược huy động vốn tại địa phương. -Tổng hợp, phân tích hoạt động kinh doanh quý, năm, dự thảo các báo cáo sơ kết,
tổng kết của Chi nhánh. - Tổng hợp báo cáo và kiểm tra chun đề theo quy định.
2.3.Phòng Kế tốn- Ngân quỹ:
- Trực tếp hạch toán kế toán, hạch toán thống kê và thanh toán theo quy định của NHNN, NHNoPTNTVN.
- Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch tài chính, quyết tốn kế hoạch thu, chi tài chính, quỹ tiền lương với Chi nhánh NHNoPTNT tỉnh.
- Tổng hợp, lưu trữ hồ sơ tài liệu về hạch toán, kế toán, quyết toán và các báo cáo theo quy định.
- Quản lý và sử dụng các quỹ chuyên dùng theo quy định của NHNoPTNTVN trên địa bàn.
- Thực hiện các khoản nộp Ngân sách nhà nước theo luật định.

2.4. Phòng tổ chức hành chính:


- Xây dựng quy định lề lối làm việc trong đơn vị và mối quan hệ với tổ chức Đảng, cơng đồn, chi nhánh trực thuộc trên địa bàn.
- Đề xuất mở rộng mạng lưới kinh doanh trên địa bàn. - Công tác quy hoạch cán bộ, đề xuất cử cán bộ, nhân viên đi học tập.
- Trực tiếp quản lý con dấu của chi nhánh, thực hiện công tác hành chính, văn thư, lễ tân, phương tiện giao thơng, bảo vệ, y tế của chi nhánh.
- Thực thi công tác thi đua khen thưởng của chi nhánh.
GVHD: Phạm Xuân Minh 17
SVTH: Lê Thị Ngọc Ni
- Đầu mối trong việc chăm lo đời sống vật chất, văn hóa- tinh thần và thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỷ cán bộ nhân viên.
- Đầu mối giao tiếp với khách đến làm việc, công tác tại chi nhánh. - Thực hiện báo cáo chuyên đề theo quy định.
 Chi nhánh cấp 3:
Chi nhánh xã Vĩnh Thành là một chi nhánh cấp 3 có quy mơ hoạt động nhỏ so với hội sở chính, chi nhánh cấp 3 cũng thực hiện các chức năng nhận tiền gửi, cho vay
và thu nợ phục vụ khách hàng ở địa bàn chi nhánh phụ trách.
 Phòng giao dịch: có chức năng nhiệm vụ thực hiện giao dịch và trao đổi sản
phẩm ngân hàng đến tay người dân, chỉ thực hiện nghiệp vụ cầm cố tài sản và cho vay công nhân viên chức.

IV. CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (60 trang)

×