1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

PHƯƠNG HƯỚNG: GIẢI PHÁP :

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (422.25 KB, 60 trang )


CHƯƠNG IV PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP


I. PHƯƠNG HƯỚNG:


- Tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng phục vụ tốt nhất nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh dịch vụ đời sống
cho nhân dân. - Tăng cường công tác huy động vốn tại địa phương, tạo nguồn vốn chủ động
trong hoạt động kinh doanh. - Mở rộng dư nợ theo định hướng của ngành, đáp ứng đủ nhu cầu vốn hợp lý để
phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn. - Tham mưu với chính quyền địa phương và ngân hàng cấp trên xử lý thu hồi nợ
tồn đọng. - Bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu định hướng, các đề án phát triển kinh tế- xã hội
của huyện để lựa chọn đối tượng đầu tư đảm bảo an tồn vốn và có hiệu quả.

II. GIẢI PHÁP :


Để thực hiện được các định hướng đã đề ra cần thực hiện các giải pháp sau: -Tranh thủ sự lãnh chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện và ngân hàng cấp trên và
sự hổ trợ của UBND xã, các ngành các đoàn thể trong các mặt hoạt động của ngân hàng.
- Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn tại địa phương như huy động tiền gửi tiết kiệm hưởng lãi suất bậc thang, tiết kiệm gửi góp... khuyến khích khách hàng
gởi và thanh toán qua ngân hàng. Tăng thêm nhiệm vụ huy động vốn đối với tổ tín dụng lưu động, góp phần tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận với các hoạt động
của ngân hàng. - Nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng thẩm định khi cho vay, thực hiện phân
tích chất lượng tín dụng, phân loại khách hàng theo định kỳ, mở rộng tín dụng phục vụ nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh, phục vụ nhu cầu đời sống, các đề
án phát triển kinh tế xã hội theo các chương trình mục tiêu kinh tế của huyện. - Tăng cường kểm tra, kiểm soát các mặt hoạt động của ngân hàng nhất là lĩnh vực
cho vay, huy động vốn, kế toán- ngân quỹ theo đúng chế độ của ngành và pháp luật nhà nước.
GVHD: Phạm Xuân Minh 42
SVTH: Lê Thị Ngọc Ni
- Duy trì tổ xử lý nợ tồn đọng, phối hợp với các ngành các cấp và chính quyền địa phương kên quyết xử lý thu hồi nợ tồn đọng.
- Củng cố bộ máy tổ chức, tăng cường công tác đào tạo lại cán bộ, cải tiến lề lối làm việc, đổi mới phong cách giao dịch, tinh thần thái độ phục vụ khách hàng,
nâng cao chất lượng nghiệp vụ, để tăng cường khả năng cạnh tranh với các ngân hàng thương mại khác.
- Phối hợp chặt chẽ, lãnh đạo tốt giữa tổ chức Đảng, chính quyền và các đồn thể trong đơn vị.
GVHD: Phạm Xuân Minh 43
SVTH: Lê Thị Ngọc Ni
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN :


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (60 trang)

×