1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

KẾT LUẬN :

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (422.25 KB, 60 trang )


KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN :


Trước tình hình kinh tế nước ta đang trong thời kỳ công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước và nền kinh tế thế giới gặp nhiều thách thức, khó khăn phải đương
đầu nhưng đồng thời nó cũng tạo ra nhiều cơ hội mới cho hoạt động của ngân hàng.
Với sự nỗ lực khơng ngừng, quyết tâm của tồn bộ cán bộ trong ngân hàng thì trong 3 năm qua ngân hàng cũng đã đạt được một số kết quả khả quan như nguồn
vốn huy động trong dân cư càng tăng, quy mơ hoạt động tín dụng từng bước được mở rộng, lợi nhuận tăng lên qua các năm.
Trong các kết quả đạt được của ngân hàng thì có thể nhắc đến hoạt động tín dụng của ngân hàng mà đặc biệt là hoạt động tín dụng ngắn hạn. Hoạt động tín
dụng ngắn hạn đã không ngừng phát triển, doanh số cho vay liên tục tăng, khả năng thu hồi nợ đạt kết quả tốt, dư nợ tăng trưởng theo hướng tích cực hơn, những
điều đó góp phần làm cho hoạt động của ngân hàng đi đúng hướng phát triển mà ngân hàng đề ra, thực hiện đúng phương châm hoạt động của ngân hàng” Phát
triển an tồn- Nhanh chóng hiệu quả- Uy tín làm đầu”. Qua những kết quả phân tích trên ta thấy hoạt động cho vay bên nông nghiệp
là chủ yếu, với doanh số cho vay tăng dần qua các năm, được sự hỗ trợ vốn của Chi nhánh NHNoPTNT Chợ Lách đã góp phần đưa nền kinh tế nông thôn
chuyển dịch và phát triển nhắm giải quyết việc làm xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cuộc sống dân cư tốt hơn.
Trong quá trình huy động vốn Chi nhánh NHNoPTNT Chợ Lách đã rất cố gắng làm cho nguồn vốn của ngân hàng quay vòng nhanh, góp phần vào việc tăng
cho vay đến những khách hàng cần vốn, giúp khách hàng vay vốn có cơ hội khai thác hết tiềm năng đất đai lao động, để tạo ra cho xã hội ngày càng nhiều hàng hóa
phục vụ cho cuộc sống, đưa nền kinh tế xã hội huyện Chợ Lách nói riêng và đất nước nói chung ngày càng phát triển.
Tóm lại, việc phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng đã giúp cho ta hiểu rõ hơn, cụ thể hơn tình hình hoạt động cũng như kết quả đạt được của
ngân hàng. Để từ đó mà ngân hàng nhận thức được những mặt mạnh, mặt yếu để
GVHD: Phạm Xuân Minh 44
SVTH: Lê Thị Ngọc Ni
có những phương hướng giải quyết kịp thời, hợp lý cho tình hình thực tế tại ngân hàng.
Qua thời gian thực tập tại Chi nhánh NHNoPTNT Chợ Lách, những buổi tiếp xúc với thực tế nhưng vẫn còn nhiều hạn chế về kiến thức trong nghiệp vụ
ngân hàng. Với kiến thức, kinh nghiệm về hoạt động tín dụng còn hạn chế, nên bài phân
tích mang năng tính cứng nhắc và nghiêng nhiều về lý thuyết, còn nhiều sai sót, nhầm lẫn trong q trình nghiên cứu, phân tích. Rất mong được sự góp ý của q
thầy cơ và các anh chị đi trước.

II. KIẾN NGHỊ :


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (60 trang)

×