1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Phòng tín dụng Phòng thanh tốn quốc tế. Phòng kiểm tra nội bộ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (149.58 KB, 21 trang )


MƠ HÌNH TỔ CHỨC

4.1 Phòng tín dụng


Chức năng nhiệm vụ của phòng tín dụng: - Phòng tín dụng chụi trách nhiệm chuyên sâu về các nghiệp vụ huy
động vốn từ các hộ gia đình, các khu vực dân cư và các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước.
- Thực hiện các nghiệp vụ cho vay nội tệ và ngoại tệ đối với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước kể cả các hộ dân cư.
- Thực hiện các nghiệp vụ bảo lãnh: bảo lãnh thanh toán quốc tế, bảo lãnh thanh toán bằng LC, thực hiện đầu tư các dự án tài trợ, uỷ thác
đầu tư, thực hiện các nghiệp vụ chiết khấu, cầm có các loại giấp tờ có giá
- Nghiên cứu, xây dựng các kế hoạch kinh doanh trong phạm vi tín dụng và đề xuất các biện pháp huy động vốn, mức lãi xuất cho vay
phù hợp với các nhu cầu kinh tế.
- Thực hiện các báo cáo chuyên đề cũng như các báo cáo thường kì. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc chi nhanh NHNN0
PTNT giao cho.

4.2 Phòng thanh tốn quốc tế.


Chức năng nhiệm vụ của phòng này là: - Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán quốc tế thanh toán băng LC,
thanh toán bằng chuyển tiền, thanh toán bằng nhờ thu,… đối với các ngân hàng trong khu vực cũng như các ngân hàng quốc tế mà
NHNN0 PTNT có quan hệ.
- Thực hiện các hoạt động, xử lý mua bán ngoại tệ để cung ứng cho khách hàng nhằm phục vụ cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hố
trong và ngồi nước
- Thực hiện các báo cáo chuyên đề cũng như các báo cáo thường kì theo yêu cầu của chi nhánh.
- Thực hiện các nghiệp vụ khác được Giám đốc chi nhanh NHNN0 PTNT giao phó.

4.3 Phòng kiểm tra nội bộ


Chức năng nhiệm vụ của phòng này là: - Tiến hành các công tác điều hành của chi nhánh và các đơn vị trực
thuộc chi nhánh theo nghị quyết của Hội đồng quản trị theo chỉ đạo của Tổng giám đốc NHNN0 PTNT VIỆT NAM
- Kiểm tra giám sát việc chấp hành các quy định của Ngân hàng Nhà Nước về đảm bảo tỷ lệ an toàn trong hoạt động tiền tệ, hoạt động tín
dụng, các dịch vụ khác của ngân hàng.
- Giám sát kiểm tra việc chấp hành quy trình nghiệp vụ kinh doanh theo quy định của pháp luật, NHNN0 PTNT, Ngân hàng Nhà
nước.
- Kiểm tra độ chính xác của các báo cáo tài chính, báo cáo cân đối kế toán, việc tuân thủ các nguyên tắc chế độ về chính sách, quy định kế
tốn theo quy định của Nhà nước và Ngân hàng
- Giải quyết các đơn thư, khiếu nại liên quan đến hoạt động của Chi nhánh trực thuộc, các phòng giao dịch trong phạm vi quyền hạn của
mình theo sự phân cấp của Tổng giám đốc Ngân hàng.
- Thực hiện các báo cáo chuyên đề, các báo cáo thường kì. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Chi nhánh NHNN0
PTNT VIỆT NAM giao phó.

4.4 Phòng kế tốn ngân quỹ.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (21 trang)

×