1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Phòng kế tốn ngân quỹ. Phòng hành chính nhân sự Phòng nguồn vốn và kế hoạch tổng hợp

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (149.58 KB, 21 trang )


- Thực hiện các hoạt động, xử lý mua bán ngoại tệ để cung ứng cho khách hàng nhằm phục vụ cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá
trong và ngoài nước
- Thực hiện các báo cáo chuyên đề cũng như các báo cáo thường kì theo yêu cầu của chi nhánh.
- Thực hiện các nghiệp vụ khác được Giám đốc chi nhanh NHNN0 PTNT giao phó.

4.3 Phòng kiểm tra nội bộ


Chức năng nhiệm vụ của phòng này là: - Tiến hành các công tác điều hành của chi nhánh và các đơn vị trực
thuộc chi nhánh theo nghị quyết của Hội đồng quản trị theo chỉ đạo của Tổng giám đốc NHNN0 PTNT VIỆT NAM
- Kiểm tra giám sát việc chấp hành các quy định của Ngân hàng Nhà Nước về đảm bảo tỷ lệ an toàn trong hoạt động tiền tệ, hoạt động tín
dụng, các dịch vụ khác của ngân hàng.
- Giám sát kiểm tra việc chấp hành quy trình nghiệp vụ kinh doanh theo quy định của pháp luật, NHNN0 PTNT, Ngân hàng Nhà
nước.
- Kiểm tra độ chính xác của các báo cáo tài chính, báo cáo cân đối kế tốn, việc tn thủ các nguyên tắc chế độ về chính sách, quy định kế
toán theo quy định của Nhà nước và Ngân hàng
- Giải quyết các đơn thư, khiếu nại liên quan đến hoạt động của Chi nhánh trực thuộc, các phòng giao dịch trong phạm vi quyền hạn của
mình theo sự phân cấp của Tổng giám đốc Ngân hàng.
- Thực hiện các báo cáo chuyên đề, các báo cáo thường kì. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Chi nhánh NHNN0
PTNT VIỆT NAM giao phó.

4.4 Phòng kế tốn ngân quỹ.


Chức năng nhiệm vụ của phòng là: - Phòng kế tốn ngân quỹ được tổ chức thành các bộ phận giao dịch
với khách hàng như: bộ phận kế tốn tổng hợp, bộ phận thơng tin
12
điện tốn, bộ phân ngân quỹ, bộ phận giao dịch trực tiếp với khách hàng.
- Tổ chức tốt các nghiệp vụ thanh toán, tài chính, hoạch tốn kế tốn theo ngun tắc chung và theo quy định cùa ngành ngân hàng.
- Tổ chức hạch tốn, phân tích tổng hợp các loại tài khoản như: tài khoản nguồn vốn, tài khoản sử dụng vốn, tài khoản thanh toán,…
hạch toán theo chế độ báo cáo sổ sách, theo dõi tiền gửi, tiền vay của khách hàng, thu phí các dịch vụ…
- Tổ chức thanh tốn điện tử trong cùng hệ thống, thanh toán các khoản bù trừ với các ngân hàng khác hệ thống trên cùng địa bàn.
- Thực hiện các khoản nộp ngân sách nhà nước theo luật định. - Thực hiện các nghiệp vụ chi tiêu tiền mặt, vận chuyển tiền và quản lý
an toàn kho quỹ, định mức tồn quỹ theo quy định của hệ thống ngân hàng và quy định của pháp luật.
- Thực hiện các báo cáo chuyên đề cũng như các báo cáo thường kì. - Thực hiện các nghiệp vụ khác do Giám đốc chi nhánh Ngân hàng
giao phó.

4.5 Phòng hành chính nhân sự


Phòng này có chức năng và nhiệm vụ như sau: - Đảm nhận các nhiệm vụ hành chính và các nhiệm vụ tổ chức tuyển
mộ, đào tạo cán bộ công nhân viên cho chi nhánh đáp ứng các nhu cầu về nhân lực.
- Các nhiệm vụ hành chính bao gồm: Xây dựng cơng tác tháng, q, năm, lưu trữ các văn bản pháp luật, văn bản định chế liên quan đến
ngân hàng, trực tiếp quản lý các con dấu, thực hiện các cơng tác hành chính, vă thư, lưu trữ, lễ tân,… chăm lo đời sống vật chất tinh
thần cho cán bộ công nhân viên, nhiệm vụ tổ chức, đào tạo, xây dựng chiến lược tuyển dụng nhân viên…
- Thực hiện các báo cáo chuyên đề định kỳ. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc chi nhánh ngân hàng giao
cho.

4.6 Phòng nguồn vốn và kế hoạch tổng hợp


Chức năng nhiệm vụ của phòng này là: - Thực hiện nghiệp vụ tổng hợp, phân tích các số liệu về nguồn vốn và
sử dụng nguồn vốn. - Nghiên cứu đề xuất chiến lược khách hàng, chiên lược huy động vốn.
- Căn cứ vào các văn bản pháp chế, các quy định, sự chỉ đạo của
NHNN0 PTNT VIỆT NAM, các mục tiêu cụ thể của Chi nhánh đề xây dựng các kế hoạch về nguồn vốn và các kế hoạch kinh doanh cụ
thể, cung cấp các số liệu cần thiết liên quan đến nghiệp vụ của ngân hàng.
- Cân đối nguồn vốn, sử dụng vốn và điều hòa vốn kinh doanh đối với các chi nhánh trên địa bàn.
- Thực hiện các báo cáo chuyên đề định kỳ. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc chi nhánh ngân hàng giao

4.7 Phòng thẩm định


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (21 trang)

×