1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

TG dân cư 262 376 Ngoại tệ 390 738 603 910 Dư nợ giai đoạn 2003 – 2006 Dư nợ NH 324.5 554.7 687.1 973.4 1.2 Dư nợ TH 144.9 166.1 2. Theo TPKT DNNN 332 434.4 594.3 705.5 2.2 ĐNNQ HSX 36 92 136 159

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (149.58 KB, 21 trang )


2. Phân theo khu vực


2275 100
3421 100
4046 100
5057 100
2.1TG TCKTTC khác
2013 88.5
3045 89
3278 81
4197.5 83

2.2 TG dân cư 262


11.5 376


11 768
19 859.7
17 3. Phân theo tiền
tệ 2275
100 3421
100 4046
100 5057
100 3.1 Nội tệ
1885 82.2
2683 78.43
3443 85.1
4147 82

3.2 Ngoại tệ 390


17.8 738


21.57 603


14.9 910


18
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2003-2006 Qua bảng số liệu trên ta thấy tổng nguồn vốn huy động liên tục tăng
qua các năm. Cụ thể là năm 2004 đạt 3421 tăng 1146 tỷ đồng bằng 50.4 năm 2003 so với năm 2003.Năm 2005 tổng vốn huy động đạt 4046 tỷ đồng
tăng 625 tỷ đồng bằng 18.3 năm 2004 so với năm 2004. Năm 2006 đạt 5057, tăng 25 so với năm 2005. Theo các cách phân loại trên ta nhân
thấy một điều là nguồn vốn mà ngân hàng huy động được chủ yếu là vốn ngăn hạn tiền gửi khơng kì hạn, tiền gửi có kì hạn 12tháng, trong khi
đó các nguồn dài hạn chiếm phần nhỏ và có chiều hướng giảm xng qua các năm. Đây là điều hết sức phải chú ý bởi nguồn vốn ngắn hạn là nguồn
vốn có tính ổn định khơng cao, rủi ro lớn gây khó khăn cho hoạt động sử dụng nguồn vốn.

1.2. Dư nợ giai đoạn 2003 – 2006


Bảng 2: Dư nợ thời kì 2003-2006 Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2003
Năm 2004 Năm 2005
Năm 2006 Tổng
Tổng Tổng
Tổng 1.Theo thời gian
644 100
1028 100
1342 100
1786 100

1.1 Dư nợ NH 324.5


50.4 554.7


53.96 687.1


51.2 973.4


54.5 1.2 Dư nợ TH


255.5 39.8
382.3 37.19
544 38
646.5 36.2

1.3 Dư nợ DH 64


8.8.4 91


8.85 144.9


10.8 166.1


9.3 2. Theo TPKT


644 100
1028 100
1342 100
1786 100

2.1 DNNN 332


51.5 434.4


42.6 594.3


41.5 705.5


39.5 2.2 ĐNNQ


276 42.8
501.9 48.8
701.7 49
921.5 51.6

2.3 HSX 36


5.7 92


8.6 136


8.5 159


8.9
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2003-2006 Kết quả của bảng trên cho ta thấy Tổng dư nợ liên tục gia tăng qua
các năn. Cụ thể là: năm 2004 là 1028 tỷ đồng tăng 59. năm so với 2003, đến
16
năm 2005 đạt 1342 tỷ tăng 30.5, năm 2006 là 1786 tỷ tăng 33.1. Có thể nói đây là tín hiệu rất khả quan đối với chi nhánh, bởi qua đó ta có thể thấy
phần nào hiệu quả hoạt động kinh doanh, mức độ ổn định của ngân hàng qua các thông số. Thành công này có được là do hoạt động Marketting,
chính sách ưu đãi, chính sách hỗ trợ lãi xuất đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ.

1.3 Thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ - Hoạt động xuất nhập khẩu


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (21 trang)

×