1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Định hướng phát triển

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (149.58 KB, 21 trang )


- Đa số các trụ sở chi nhánh, các phòng giao dịch đều là các địa điểm đi thuê, điều này đã làm hạn chế việc quảng bá thương hiệu, hình ảnh năng
lực cạnh tranh của ngân hàng.

4. Định hướng phát triển


- Với phương châm vì sự thịnh vượng và phát triển bền vững của khách hàng và ngân hàng, mục tiêu NHNN0 PTNT VIỆT NAM Chi
nhánh Bắc Hà Nội là tiếp tục giữ vững vị trí ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, tiên tiến trong khu vực và có uy tín cao trên trường quốc
tế. Tiếp tục triển khai mạnh mẽ đề án tái cơ cấu, chuẩn bị điều ki ện để cổ phần hoá.
- Đảm bảo đẩy nhanh tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế, tăng cường hợp tác, tranh thủ tối đa sự hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật, cơng
nghệ tiên tiến của các nước, các tổ chức tài chính-ngân hàng quốc tế đảm bảo hoạt động đạt hiệu quả cao, ổn định và phát triển bền vững.
- Tiến hành cac hoạt động thực hiện những nội dung cơ bản theo tiến độ Đề án tái cơ cấu lại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn Việt Nam giai đoạn 2001-2010 đã được Chính phủ phê duyệt và tập trung xây dựng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nơng thơn Việt
nam thành tập đồn tài chính; Chuẩn bị mọi điều kiện để thực hiện cổ phần hoá vào năm 2009; Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức hợp
lý, đảm bảo cân đối, an toàn và khả năng sinh lời; Đáp ứng được yêu cầu chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, nông thôn, mở rộng và nâng
cao chất lượng dịch vụ ngân hàng đủ năng lực cạnh tranh; Tập trung đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực, đổi mới công nghệ ngân hàng theo
hướng hiện đại hoá, đủ năng lực cạnh tranh và hội nhập. Nâng cao năng lực tài chính và phát triển giá trị thương hiệu trên cơ sở đẩy mạnh và kết
hợp với văn hoá doanh nghiệp.
20
- Tập trung đầu tư cho hệ thống tin học trên cơ sở đẩy nhanh tốc độ thực hiện tạo ra nhiều sản phẩm đáp ứng điều hành và phục vụ nhiều
tiện ích thu hút khách hàng.
- Thưc hiện các chủ trương chính sách mà NHNN0 PTNT VIỆT NAM giao phó, đặc biệt là phối hợp với các chi nhanh khác trên cùng
địa bàn xây dựng ngân hàng theo mơ hình ngân hàng 2 cấp quản lý tập trung thành các mơ hình tổ chức quản lý theo nhóm khách hàng và loại
sản phẩm dịch vụ. Triển khai các biện pháp phòng ngừa rủi ro nhằm đảm bảo cho hoạt động ngân hàng được an toàn, hiệu quả, bền vững.
- Xây dựng chiến lược con người, cơng nghệ, tài chính và maketting, tiến hành đào tạo toàn ngành từ nay đến năm 2010, xây dựng quy chuẩn
cán bộ đối với từng lĩnh vực phù hợp với các chuẩn mực quốc tế.
- Thực hiện các chiến lược quảng bá và phát triển thương hiệu NHNoPTNT Việt Nam bằng nhiều hình thức, trên các lĩnh vực kinh tế
xã hội, kinh tế tài chính, làm cho thương hiệu NHNoPTNT Việt Nam ngày càng được nâng cao vị thế trong nước và quốc tế.

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (21 trang)

×