1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Cơ cấu tổ chức Chức năng của các phòng ban Phòng Tài chính Kế toán

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (140.61 KB, 20 trang )


Trong thời gian này,Sở giao dịch NHĐTPT Việt nam là một đơn vị phụ thuộc thực hiện cho vay, nhận gửi từ trên xuống .Mọi hoạt động của Sở giao
dịch ®Ịu mang tÝnh bao cÊp thùc hiƯn theo chØ thÞ Sở giao dịch chủ yếu cho vay đối với các dự án phát triển kinh tế do NHĐTPT TW chỉ định. Lỗ ,lãi không
tự hạch toán , và không tự chịu trách nhiệm .Chủ yếu do ngân hàng mẹ đỡ đầu.
Giai đoạn 1998 đến nay
: Đây là giao đoạn Sở giao dịch có bớc chuyển biến lớn thật sự tách ra trở thành một ngân hàng hạch toán độc lập.
Năm 1998- 1999 , mặc dù đã chính thức đợc tách ra nhng Sở giao dịch vẫn còn mang dấu ấn của sự bao cấp, chỉ thị .Một số chỉ tiêu về hoạt động kinh
doanh của Sở nh :nợ , lợi nhuận, d nợ, lơng , chi phí đều do NHĐTPT Việt nam đề ra và áp đặt cho Sở .
Năm 2000, các chỉ tiêu đề ra trên không còn , tuy vËy mét sè dù ¸n lín tõ tríc vÉn còn kéo dài đến nay. Trong đó có nhiều dự án vẫn còn mang tính bao
cấp chỉ thị . Năm 2001 , đây là năm mà Sở giao dịch chính thức trở thành một đơn vị
hạch toán độc lập có quyền tự chủ thực sự trong mọi hoạt động kinh doanh .
B .Cơ cấu tổ chức của Sở giao dịch và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban.

1. Cơ cấu tổ chức


Cho đến nay ,sở giao dịch gồm có 11 phòng ban,một chi nhánh Gia lâm. Hiên nay sở có 201 cán bộ công nhân viên
2
Sơ đồ cơ cấu tổ chức Sở giao dịch I NHĐTPT
3
Ban giám đốc
Tín dụng
Hành Chính
Kho quĩ
Giao dịch
Nguồn Vốn
Kinh doanh
Kiểm Tra
Kiểm Toán
Nội bộ
Thanh Toan
quốc tế Điện
toán Quản
Lý Kh-
Hàng Kế
Toán Tài
chính
Sở giao dịch NHĐTPT
Việt nam
Chi nhánh Gia lâm
Kế Toán
Tín dụng
Nguồn Vốn
Thanh Toán
Quốc Tế
Hành chính

2. Chức năng của các phòng ban Phòng Tài chính Kế toán


Phòng Tài chính kế toán là đơn vị thuộc bộ máy tổ chức của Sở giao dịch đợc thành lập theo quyết định của Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu t và Phát
triển Việt nam .
Điều hành phòng Tài chính kế toán là trởng phòng, giúp việc cho Trởng phòng là một số phó Trởng phòng .
Nhiệm vụ :
Thực hiện hạch toán kế toán để phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp
thời mọi hoạt động kinh doanh và các nghiệp vụ phát sinh tại Hội sở Sở giao dịch
Phổ biến, hớng dẫn ,kiểm tra các đơn vị trực thuộc thực hiện các
chính sách và chế độ kế toán của Nhà nớc và của Ngành
Tổng hợp, lu trữ chứng từ kế toán ; cân đoói kế toán ngày tháng ,năm ;các báo cáo quyết toán, kiểm toán nội bộ của Hội sở và của toàn Sở
giao dịch
Thực hiện báo cáo kế toán đối với các cơ quan quản lý Nhà nợc theo chế độ hiện hành và cung cấp số liêụ boá cáo định kỳ hoặc đột xuất
theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Ngân hàng Đầu t và Phát triển, Ban Giám đốc Sở giao dịch .
Là đầu mối xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính hàng năm của Sở giao dịch. Thực hiện chỉ tiêu tài chính tại Hội sở
và kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các đơn vị trực thuộc Sở giao dịch theo các văn bản quy định của Bộ Tài chính và của Ngành.
Trực tiếp thực hiện kinh doanh các dv ngân hàng nh : dịch vụ chuyển tiền, dịch vụ trả lơng,...
Thông qua việc thực hiện nghiệp vụ, thờng xuyên tham mu cho
Ban Giám đốc về các vấn đề liên quan trong lĩnh vực phát triển dịch vụ, hạch toán kế toán và quản lý tài chính .
Tham gia công tác quản lý kho quĩ theo quy định
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.
Các mối quan hệ : Đối với Ban Giám đốc Sở giao dịch
Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Giám đốc
4
Tham mu và thực hiện sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc phụ trách
Thờng xuyên định kỳ hoặc đột xuất báo cáotình hình công tác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng cho Ban Giám đốc
Đợc Ban Giám đốc hớng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các quy định của ngành và của Sở giao dịch về công tác tài chính kế
toán
Đối với các phòng ban và các đơn vị trực thuộc Sở giao dịch.
Là mối quan hệ hợp tác, bình đẳng trong việc thực hiện nhiệm vụ đợc giao
Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban để nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách, nghiệp vụ và các chơng trình, kế hoạch công tác
chung Cung cấp số liệu kế toán kịp thời cho các phòng ban chức năng khi
có yêu cầu đợc Giám đốc phê duyệt.
Đối với Ngân hàng Đầu t và Phát triển Việt nam thông qua các nghiệp
vụ chức năng Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác tài chính kế toán
theo quy định ChÊp hµnh sù híng dÉn, kiĨm tra trong viƯc thùc hiện công tác có
liên quan đến nghiệp vụ tài chính kế toán . Tham gia ý kiến xây dựng các văn bản, chế độ chung của ngành và
kịp thời phản ánh các vớng mắc trong thực hiện để có biện pháp xử lý.
Đối với khách hàng, cán bộ của phòng tài chính kế toán phải :
Thực hiện đúng các chủ trơng, chính sách của nhà nớc và của Ngành về các nội dung, nhiệm vụ trong giao dịch với khách hàng
Trong giao dịch phải tận tình, trung thực với khách hàng. Không đ- ợc có các biểu hiện cửa quyền, gây phiện hà hoặc tiêu cực với khách
hàng Trong giao tiếp phải thể hiện đợc phong cách lịch sự, văn minh,
khẩn trơng .Thờng xuyên lăng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp, xây dựng của khách hàng
Thông qua công tác giao dịch để nắm bắt, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng cũng nh giới thiệu để khách hàng hiểu rõ hơn về hoạt động
của Sở giao dịch cũng nh Ngân hàng Đầu t và Phát triển
Quan hệ với cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Chịu trách nhiệm kê khai thuế và đóng thuế của Sở giao dịch đầy đủ, đúng hạn theo quy định
Mua bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ nhân viên của Sở giao dịch đầy đủ, kịp thời theo quy định .
5
Phòng quản lý khách hàng
Phòng quản lý khách hàng là một đơn vị thuộc Sở giao dịch tham mu cho Giám đốc trong công tác xây dùng chÝnh s¸ch kế hoạch và kế hoạch
Marketing .Là đầu mối tổ chức và thực hiện chính sách kế hoạch của Sở giao dịch
Lãnh đạo Phòng Quản lý khách hàng là Trởng phòng, giúp việc cho trởng phòng là các Phó trởng phòng .
Nhiệm vụ
Nghiên cứu thị trờng, xác định thị phần của Sở giao dịch để tham mu cho Giám đốc xây dựng chiến lợc khách hàng, định hớng phát triển
nền khách hàng bền vững phục vụ kinh doanh của Sở giao dịch Xây dựng chính sách chung đối với khách hàng, nhóm khách hàng
và từng khách hàng cụ thể. Tham mu cho Giám đốc sử dụng chính sách khách hàng linh hoạt trong các thời kỳ, giao đoạn cụ thể về lãi suất, phí,
dịch vụ và các chính sách khác để đạt đợc hiệu quả trong kinh doanh Nắm bắt, phát hiện nhu cầu về tín dụng, dịch vụ ngân hàng của
khách hàng để tham mu cho Giám đốc nhằm đa ra các sản phẩm phù hợp đáp ứng kịp thời, mở rộng hoạt động kinh doanh của Sở giao dịch
Nghiên cứu hoàn thiện các sản phẩm ,dịch vụ ngân hàng, các hình thức huy động vốn. Đầu mối trong công tác, triển khai các sản phẩm,
dịch vụ ngân hàng mới .Tham mu cho Giám đốc cơ cấu lại sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hợp lý
Đầu mối, phối hợp với các phòng xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá phân loại khách hàng. Tham gia xây dựng hạn mức tín dụng và
chính sách khách hàng phù hợp với tình hình và điều kiện cụ thể Định kỳ vào ngày cuối tháng thu thập, nghiên cứu và phân tích
thông tin liên quan đến hoạt động tài chính ngân hàng trên địa bàn. Theo dõi chính sách khách hàng của ngân hàng bạn để tham mu cho
Giám đốc có các biện pháp xử lý kịp thời Duy trì quan hệ thờng xuyên với khách hàng, trực tiếp tham gia
thực hiện công tác chăm sóc khách hàng, tổ chức thực hiện công tác Marketing đối với các khách hàng .
Tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh, các định hớng lớn, là thành viên của Hội đồng tín dụng ...
6
Đầu mối tham mu cho Giám đốc trong hoạt động thông tin, quảng cáo, tiếp các đoàn báo chí, truyền hình theo sự uỷ nhiệm của Giám đốc
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.
Quyền hạn và trách nhiệm
Đợc tham gia ý kiến về kế hoạch kinh doanh, chơng trình công tác chung, xây dựng cơ chế chính sách nghiệp vụ liên quan đến công tác
khách hàng của Sở giao dịch theo sự chỉ đạo phân công của Giám đốc Đợc cung cấp và sử dụng các số liệu, thông tin về hoạt động của Sở
giao dịch và khách hàng để phục vụ công tác theo qui chế bảo mật của Ngành và Nhà nớc.
Để thực hiện chơng trình công tác, phòng Quản lý khách hàng đợc thay mặt Sở giao dịch công tác với các cơ quan trong và ngoài ngành,
các doanh nghiệp trong phạm vi, nhiệm vụ đợc Giám đốc giao Phòng Quản lý khách hàng có trách nhiệm phối hợp với các Phòng,
Ban và Chi nhánh trực thuộc Sở giao dịch và các phòng ban tại Ngân hàng Đầu t và Phát triển Việt nam khi đợc Giám đốc chỉ định để
thực hiện nhiệm vụ đợc giao. Đợc cung cấp trang bị công cụ, phơng tiện làm việc theo quy định
chung của ngành.
Phòng tín dụng
Phòng tín dụng là đơn vị thuộc Sở giao dịch Ngân hàng Đầu t và Ph¸t triĨn ViƯt nam, cã nhiƯm vơ tỉ chøc thùc hiện và tham mu cho Giám đốc về hoạt
động kinh doanh tiền tệ thông qua nghiệp vụ tín dụng và dịch vụ ngân hàng đối với các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế sau đây gọi là khách
hàng bằng VNĐ và ngoại tệ
Điều hành phòng Tài chính kế toán là trởng phòng, giúp việc cho Trởng phòng là một số phó Trởng phòng .
Nhiệm vụ
Thực hiện việc cho vay ngắn hạn, trung, dài hạn bằng VND và ngoại tệ, bảo lãnh cho các khách hàng theo chế độ tín dụng hiện hành,
đảm bảo an toàn ,hiệu quả của đồng vốn Thực hiện t vấn trong hoạt động tín dụng và dịch vụ uỷ thác đầu t
theo quy định Thực hiện việc huy động vốn từ mọi nguồn vốn hợp pháp của
khách hàng nh : Tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn ... cả VND và ngoại tệ
7
Tổ chức việc lập kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quý năm của phòng và tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh của Sở giao dịch
Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh hàng quý, năm do Giám đốc giao
Thực hiện việc báo cáo thống kê theo chuyên đề định kỳ hoặc đột xuất về hoạt động tín dụng, bảo lãnh theo quy định của Ngân hàng Đầu
t và Phát triển TW và Giám đốc Tổ chức thực hiện công tác khách hàng thờng xuyên : phục vụ và
khai thác tiềm năng của khách hàng truyền thống, mở rộng phát triển khách hàng mới
Tham mu cho Giám đốc về chiến lợc kinh doanh, chính sách khách hàng, chính sách tín dụng và chính sách lãi suất của Sở giao dịch .
Tổ chức việc lập, lu trữ, bảo quản hồ sơ ,tài liệu theo đúng quy định Thực hiện các công việc khác khi Giám đốc giao
Mối quan hệ Đối với phòng nguồn vốn kinh doanh
Phối hợp với phòng nguồn vốn lập kế hoạch kinh doanh của Sở giao dịch .Cung cấp kế hoạch kinh doanh năm của phòng; báo cáo tình
hình thực hiện chơng trình công tác hàng tháng, quý, năm và các báo cáo thống kê thờng xuyên và đột xuất theo quy định
Phối hợp với phòng nguồn vốn trong công tác điều hành nguồn vốn, thực hiện chính sách kinh doanh, kinh doanh ngoại tệ.
Phối hợp trong công tác thẩm định dự án đầu t theo quy định của Giám đốc
Đối với phòng tài chính kế toán
Phối hợp với phòng tài chính kế toán theo dõi, thu nợ gốc, lãi của các khoản vay, bảo lãnh của khách hàng
Cung cấp bản chính các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay và các chứng từ liên quan đến việc xử lý phát sinh tín dụng, bảo
lãnh : cho vay, gia hạn, giãn nợ, điều chỉnh lãi suất, thu nợ, lãi phí ... đã đợc Giám đốc duyệt
Đối chiếu các số liệu hàng tháng ,quý, năm đảm báo chính xác, kịp thời .
Đối với phòng Tổ chøc Hµnh chÝnh Kho quü
– –
 Phối hợp thực hiện việc giao nhận và lu giữ các chứng từ có giá, các tài liệu pháp lý là tài sản bảo đảm tiền vay, nợ vay của khách hàng
8
Đối với phòng Kiểm tra nội bộ:
Phối hợp việc phòng kiểm tra nội bộ theo quy định của Ngân hàng Đầu t và Phát triển Việt nam và Giám đốc
Tiếp nhận từ phòng kiểm tra nội bộ những thông tin qua hệ thống kiểm tra kiểm toán nội bộ ,báo cáo về tình hình hoạt động tín dụng trên
địa bàn để khai thác, sử dụng và thực hiện các kiến nghị của thanh tra ,kiểm toán
Đối với phòng quản lý khách hàng
Phối hợp với phòng này để nắm bắt thông tin thị trờng xây dựng, triển khai sản phẩm mới và các hoạt động kinh doanh khác
Phối hợp với phòng quản lý kế hoạch trong việc nắm bắt, trao đổi thông tin khách hàng ®Ĩ cã kÕ ho¹ch tiÕp cËn, thiÕt lËp quan hƯ với
khách hàng .Theo định kỳ có đánh giá nhận xét, phân loại đối với từng khách hàng và đề xuất định hớng phục vụ trong thời gian tới
Đối với phòng Điện toán
Phòng điện toán hớng dẫn quản lý, vận hành và khai thác các thông tin dữ liệu trên mạng vi tính phục vụ công tác tín dụng
Phòng tín dụng phối hợp với phòng Điện toán để xây dựng các ch- ơng trình tiện ích trong quản lý tín dụng .
Đối với phòng thanh toán quốc tế
Phối hợp về các giao dịch thanh toán với nớc ngoài, xác định nguồn thanh toán, điều kiện tín dụng của các giao dịch qua hợp đồng
kinh tế ,phơng án kinh doanh và cam kết thanh toán của khách hàng Phèi hỵp trong nghiƯp vơ chiÕt khÊu bé chøng tõ hàng xuất theo
quy định Duy trì và tiếp cận khách hàng có nhu cầu xuất nhập khẩu
Đối với chi nhánh trực thuộc
Đầu mối trong quan hệ quản lý tín dụng, bảo lãnh giữa Chi nhánh và Sở giao dịch theo sự phân công của Giám đốc
Đối với các phòng khác
Là quan hệ phối họp, hỗ trợ trong phạm vi trách nhiệm của phòng, cùng phối hợp thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc giao nhằm thực hiện
tốt mục tiêu và nhiệm vụ chung của Sở giao dịch .
Phòng nguồn vốn kinh doanh
Phòng nguồn vốn kinh doanh là đơn vị thuộc bộ máy tài chính Sở giao dịch Ngân hàng Đầu t và Phát triển Việt nam, có
chức năng:
9
Tham mu cho Giám đốc về chiến lợc kinh doanh, chÝnh s¸ch kinh
doanh, c¸c biƯn ph¸p thùc hiƯn cơ thĨ trong tõng thêi kú phï hỵp víi chiÕn lỵc phát triển chung của Ngân hàng Đầu t và Phát triển Việt nam .
Tổ chức quản lý và điều hành tài sản nợ, tài sảncó bằng tiền của Sở
giao dịch để đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, an toàn đúng quy định của pháp luật và trực tiếp thùc hiƯn mét sè nhiƯm vơ kinh doanh t¹i Së giao
dịch theo phân công
Tổ chức thực hiện công tác thẩm định kinh tế kỹ thuật và t vấn theo yêu cầu
Tổng hợp thông tin, báo cáo thống kê - phòng ngừa rủi ro phục vụ
công tác điều hành của ngành và Sở giao dịch .
Nhiệm vụ
1. Tham mu cho Ban Giám đốc về chiến lợc kinh doanh và điều hành kinh doanh, cụ thể :
Nghiên cứu, đề xuất chiến lợc kinh doanh, chính sách kinh
doanh và các giải pháp thực hiện Xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tăng trởng tài sản nợ, tài
sản có hàng năm, hàng quý theo chỉ đạo của Ngân hàng Đầu t và Phát triển Trung ơng
Phối hợp cùng các phòng chức năng xây dựng thực hiện các chính sách lãi suất, chính sách khách hàng, chính sách các sản phẩm mới, đề
xuất xây dựng phát triển các kênh, mạng lới, công cụ huy động vốn nhằm thực hiện kế hoạch kinh doanh
Xác định cơ cấu tài sản nợ, tài sản có, đảm bảo cân đối theo kỳ hạn, loại tiền, phù hợp với đặc thù Ngân hàng Đầu t và Phát triển, trên
cơ sở đó xác định cơ cấu chính sách huy động vốn, sử dụng vốn hợp lý. Chủ trì xây dựng các qui trình nghiệp vụ trong công tác điều hành
nguồn vốn, tham gia xây dựng qui trình các hoạt động nghiệp vụ khác. Trực tiếp điều hành nguồn vốn, tổ chức kinh doanh
Tham mu cho Ban lãnh đạo chỉ đạo và cùng các phòng nghiệp vụ thực hiện kế hoạch kinh doanh
đảm bảo cân đối nguồn vốn và sử dụng vốn an toàn, tích cực, bảo đảm khả năng thanh toán, tránh rủi ro kỳ hạn, rủi ro lãi suất, các loại rủi
ro nguồn vốn khác. Trực tiếp quản lý các khoản vay giữa Sở giao dịch với Ngân hàng
Đầu t và Phát triển trung ơng, các chi nhánh trong cùng hệ thống và các tổ chức tín dụng khác
Điều hành các tài khoản tiền gửi của Sở giao dịch tại NHNN, NHĐTPT TW, các tổ chức tín dụng khác ; quản lý các hợp đồng gửi
tiền có kỳ hạn của các tổ chức kinh tế, các tổ chức tín dụng tại Sở giao dịch một cách hiệu quả
10
Thực hiện cân đối nguồn vèn, sư dơng vèn hµng ngµy tham mu cho Ban lãnh đạo điều hành kinh doanh
Thực hiện dự trữ bắt buộc, trích quỹ bảo lãnh, quỹ dự phòng rủi ro tín dụng theo quy định của NHNN, NHĐTPT TW
Quản lý và thực hiện trạng thái ngoại hối, trực tiếp kinh doanh ngoại tệ
Thực hiện các quy định khác của NHNN, NHĐTPT TW trong công tác nguồn vốn kinh doanh
2. Tham gia quản lý công tác tín dụng bảo lãnh:
Tiếp nhận, thông báo các danh mục dự án đầu t theo KHNN
từ NHĐTPT TW cho các phòng tín dụng để thực hiện, tổng hợp chung và theo dõi thực hiện tín dụng đầu t theo Hợp đồng tín dụng
Là thành viên Hội đồng tín dụng, tham mu về khả năng nguồn vốn và các ý kiến khác để Ban Giám đốc xem xét khi duyệt tín dụng đầu t,
tín dụng thơng mại... Tham gia ý kiến để Giám đốc duyệt hạn mức tín dụng, bảo lãnh
Theo dõi việc thực hiện kế hoạch thu nợ tín dụng đầu t, tín dụng trung dài hạn
3. Công tác thẩm định kinh tế kỹ thuật và t vấn:
Tiến hành thẩm định các dự án vay vốn đầu t trung dài hạn
về mặt kinh tế kỹ thuật theo quy định và hớng dẫn của NHĐTPT TW Phối hợp theo dõi quá trình thực hiện dự án, tham mu giải quyết
những vớng mắc liên quan đến chế độ xây dựng cơ bản trong quá trình giải ngân
Xây dựng các thớc đo, các chuẩn mực kinh tế kỹ thuật, tiến tới xây dựng cẩm nang thẩm định kinh tế thực hiện đối với các dự án đầu t
Thực hiện công tác t vấn dự án theo yêu cầu Tham gia thẩm định công tác xây dựng cơ bản nội ngành khi đợc
phân công Công tác thông tin b¸o c¸o
 Thùc hiƯn b¸o cáo định kỳ ,®ét xuÊt ®èi với NHNN, NHĐTPT TW theo chế độ quy định
Thực hiện báo cáo quý, năm về tình hình hoạt động của Sở giao dịch
Tổng hợp số liệu, phân tích tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh đề xuất các chính sách, biện
pháp thích hợp Nắm bắt, thu thập, lu trữ thông tin tham mu cho Ban giám đốc chỉ
đạo điều hành kinh doanh 4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao
11
Mối quan hệ Quan hệ đối ngoại
Trực tiếp quan hệ với phòng Nguồn vốn kinh doanh tiếp thị,
phòng Thẩm định và các phòng ban liên quan tại NHĐTPT TW đảm bảo thực hiện nhiệm vụ của phòng
Trực tiếp quan hệ với các chi nh¸nh trong cïng hƯ thèng, c¸c tỉ chøc tÝn dơng trong nớc nhằm thực hiện điều hành nguồn vốn có hiệu
quả Cùng các phòng chức năng tiếp xúc với các khách hàng có tiềm
năng về nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi để tăng cờng huy động vốn Quan hệ với các cơ quan có liên quan phục vụ công tác thẩm định,
t vấn dự án .
Quan hệ đối nội 1. Với phòng tín dụng
Thông báo chỉ tiêu KHKD hàng quý, năm, các danh mục dự án chỉ định đầu t cụ thể theo KHNN
Tham gia ý kiến thẩm định kinh tế kỹ thuật dự án đầu t trung dài hạn, kết hợp giải quyết những vớng mắc trong quá trình giải ngân
Đầu mối trình điều chỉnh thời gian vay trả đối với các dự án đầu t trung dài hạn gặp khó khăn trong quá trình thực hiện
Thông báo nguồn vốn giải ngân theo yêu cầu hàng ngày của các phòng tín dụng
Các phßng tÝn dơng gưi phßng ngn vèn kinh doanh
 HiƯp định tín dụng khung, hợp động nguyên tắc, hạn
mức tín dụng đợc duyệt
Bản sao uỷ nhiệm của NHĐTPT TW, hợp động tín dụng trung, dài hạn để cả các văn bản điều chỉnh hợp đồng
Dự kiến đăng ký nhu cầu sử dụng vốn hàng kỳ trong
công tác tín dụng
Cung cấp số liệu phục vụ công tác báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu
2. Với phòng thanh toán quốc tế:
Thông báo nhu cầu sử dụng ngoại tệ để xác định nhu cầu mua ngoại tệ phục vụ công tác TTQT định kỳ tuần tháng để phòng
nguồn vốn kinh doanh cân đối vốn, kinh doanh ngoại tệ và đảm bảo trạng thái ngoại hối
Thông báo các điều kiện trong TTQT để phòng nguồn
vốn kinh doanh chủ động trong điều hành vốn
Phối hợp trong công tác kinh doanh ngoại tệ đáp ứng nhu cầu TTQT
Tham gia ý kiến trình Ban Giám đốc về việc mở LC
cho khách hàng
12
3. Với phòng kế toán tài chính
Chủ động trực tiếp phối hợp thực hiện điều chuyển nguån vèn cña Së giao dịch trên tài khoản tiền gửi tại NHNN,
NHĐTPT TW và các TCTD khác đảm bảo sử dụng vốn hợp lý, đảm bảo khả năng thanh toán
Phối hợp theo dõi, hạch toán nguồn điều chuyển, lãi
vay giữa Sở giao dịch với NHĐTPT TW và các chi nhánh
Phối hợp trong việc sử dụng hệ thống tài khoản kế toán xây dựng các báo biểu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của
Ban Giám đốc 4. Với phòng Quản lý khách hàng
Tham gia xây dựng chính sách khách hàng, chỉ tiêu
phân loại khách hàng
Phối hợp thực hiện chính sách khách hàng, thực hiện công tác Marketing phục vụ hoạt động của Sở giao dịch
Tham gia xây dựngmạng thông tin nội bộ về khách
hàng của Sở giao dịch 5. Với phòng Điện toán
Phối hợp thực hiện các báo cáo theo chế độ quy định
Phối hợp, tham gia xây dựng mẫu biểu, chỉ tiêu, báo cáo phục vụ hoạt động kinh doanh trên cơ sở mạng dữ liệu sẵn có
Tham gia xây dựng mạng thông tin phục vụ công tác
thẩm định, t vấn dự án 6. Với phòng giao dịch
Phối hợp lập KHKD quý, năm thông báo chỉ tiêu
KHKD đợc Ban Giám đốc duyệt
Phối hợp xây dựng cơ cấu huy động vốn ,hình thức và lãi suất huy động vốn từng thời kỳ
7. Còn lại
Các phòng Quản lý khách hàng, tín dụng, TTQT, KTTC và giao dịch phải có trách nhiệm cung cấp số liệu trong lĩnh vực
mịnh phụ trách định kỳ, đột xuất để phòng nguồn vốn kinh doanh hệ thống, tổng hợp báo cáo NHĐTPT TW, ban Giám đốc Sở giao dịch .
Với các phòng khác : có mối quan hệ phối hợp giúp
đỡ nhau trong phạm vi chức năng đợc duyệt nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ đợc giao
Phòng thanh toán quốc tế
13
Phòng thanh toán quốc tế là trung tâm thanh toán đối ngoại của Sở giao dịch NHĐTPT Việt nam, trực tiếp tổ chức thực hiện nghiệp vụ thanh toán
quốc tế cho khách hàng của Sở giao dịch và khách hàng của các chi nh¸nh cha thùc hiƯn thanh to¸n qc tÕ trùc tiÕp, đồng thời là trung tâm chuyển tiếp cho
các chi nhánh NHĐTPT trong hệ thống
Tham mu cho ban Giám đốc Sở giao dịch về thực hiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế và dịch vụ kinh doanh đối ngoại theo hớng dẫn chỉ đạo của Ngân
hàng Đầu t và Phát triển ViƯt nam .
NhiƯm vơ
 Trùc tiÕp thùc hiƯn nghiƯp vơ thanh toán quốc tế cho khách hàng có nhu cầu về dịch vụ thanh toán hàng nhập, hàng xuất và chuyển nhận tiền kiều hối ...
theo quy định hiện hành của ngân hàng nhà nớc Việt nam, Ngân hàng Đầu t và Phát triển Việt nam và đúng thông lệ quốc tế, bao gồm:
Thanh toán bằng th tín dụng
Nhê thu tr¬n sÐc, hèi phiÕu ; nhê thu kÌm chøng tõ
• ChiÕt khÊu bé chøng tõ
• Thanh toán chuyển tiền đi- đến bằng điện, chuyển tiền bằng
th
Thanh toán tiền chứng từ hàng xuất, hàng đổi hàng..
Và các nghiệp vụ TTQT khác Làm đầu mối quan hệ với các ngân hàng đại lý nớc ngoài phục vụ cho thanh
toán quốc tế và hoạt động đối ngoại của Sở giao dịch ; cung cấp dịch vụ thông tin đối ngoại bao gồm thu thập và tổng hợp thông tin, phân tích đánh
giá các ngân hàng và thị trờng nớc ngoài để tham mu cho Giám đốc và cung cấp cho các phòng ban có liên quan
Chuyển tiếp điện giao dịch đi - đến cho các chi nhánh tỉnh thành phố trong hệ thống Ngân hàng Đầu t và Phát triển Việt nam thông qua mạng truyền tin
nội bộ khi có yêu cầu triển khai Trực tiếp hạch toán kế toán tài khoản nội và ngoại bảng liên quan đến các
nghiệp vụ TTQT Cung cấp số liệu báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ban Giám
đốc và Ngân hàng Đầu t và Phát triển Việt nam Tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh chung và trực tiếp xây dựng ,thực
hiện kế hoạch kinh doanh trong lĩnh vực TTQT và các dịch vụ đối ngoại phối hợp với các phòng chức năng nghiên cứu, đề xuất phơng hớng, giải pháp mở
rộng khách hàng và thị phần về kinh doanh TTQT và dịch vụ đối ngoại của Sở giao dịch
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công
Mối quan hệ
14
Với phòng nguồn vốn : Phòng TTQT cung cấp số liệu hoạt động thực tế và
dự kiến theo định kỳ để:
lập kế hoạch kinh doanh phần dịch vụ ngân hàng đối ngoại;
đảm bảo cân đối trạng thái ngoại hối
phối hợp trong các giao dịch mua bán ngoại tệ cho kế
hoạch thanh toán quốc tế
Với phòng tín dụng : phối hợp để
xác định khả năng thanh toán và hoàn trả của khách
hàng đối với các giao dịch thanh toán ,tín dụng đối ngoại
xác định hạn mức mở th tín dụng và mức ký quỹ cho khách hàng là doanh nghiệp nhập khẩu
xác định hạn mức chiết khấu bộ chứng từ cho doanh
nghiệp có hàng xuất khẩu
phối hợp trình duyệt các giao dịch theo món ngoài hạn mức
Với phòng kế toán phối hợp để:
xây dựng quy trình luân chuyển chứng từ TTQT, quy
trình hạch toán phân tán các giao dịch TTQT, quy trình lập duyệt các loại điện cho phù hợp với mô hình của Sở giao dịch
trong việc theo dõi thu chi tài khoản ngoại tệ của
khách hàng đảm bảo đúng theo quy định về chế độ quản lý ngoại tệ ngoại hối của nhà nớc, tài khoản thu phí dịch vụ
Với phòng quản lý khách hàng phối hợp để:
phân tích, đánh giá và xếp loại kế hoạch có quan hệ
về thanh toán hàng xuất nhập khÈu 
thùc hiÖn Marketing mở rộng khách hàng, đa sản phẩm dịch vụ ngân hàng đối ngoại của Ngân hàng Đầu t và Phát triển
Việt nam tới tận nơi khách hàng
nghiên cứu phát triển sản phẩm mới ; liên hệ và tổ chức làm đại lý và trong thanh toán thẻ, séc...
với phòng Điện toán phối hợp để:
xây dựng và hoàn thiện nâng cấp chơng trình TTQT
trong từng thời kỳ cho phù hợp với chiến lợc phát triển kinh doanh của Sở giao dịch
xây dựng mẫu biểu báo cáo nghiệp vụ TTQT đáp ứng
kịp thời chơng trình vấn tin của ban lãnh đạo, yêu cầu quản lý của phòng và các chơng trình báo cáo khác
xây dựng mạng thông tin phục vụ nghiệp vụ thanh
toán đối ngoại
15
Với các phòng ban khác phòng Hành chính, kiểm soát.. phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thanh toán quốc tế.
Phòng Kiểm toán nội bộ Nhiệm vụ:
Kiểm tr a việc điều hành của lãnh đạo của các phòng
ban thuộc Sở giao dịch I về việc tuân thủ pháp luật , kế hoạch kinh doanh , chơng trình công tác và chỉ đạo của Giám đốc Sở giao dịch
Phát hiện và báo cáo kịp thời những vi phạm pháp luật
những tiềm ẩn rủi ro trong kinh doanh tiỊn tƯ 
KiĨm tra vµ tỉ chức kiểm tra theo đúng quy định pháp luật của NHNN và NHĐTPT Việt nam
Thực hiện chơng trình kế hoạch kiểm toán nội bộ
Xem xét trình Giám đốc giải quyết các đơn th khiếu
nại tố cáo thuộc thẩm quyền Giám đốc Sở giao dịch I
Xây dựng tập thể vững mạnh
Tổng hợp kết quả kiểm tra , trực tiếp báo cáo và lập báo cáo
Làm đầu mối và phối hợp với các đoàn thanh tra kiểm
tra
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giám đốc.
Phòng giao dịch Nhiệm vụ
Trực tiếp nhận tiền gửi tổ chức kinh tế , huy động vốn
dân c , thực hiện nghiệp vụ tín dụng và một số loại dịch vụ ngân hàng theo sự phân công của ban Giám đốc
Tham mu cho Giám đốc về chính sách lãi suất các
hình thức và kì hạn huy động vốn

C. Đánh giá chung


1. Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2001.

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (20 trang)

×