1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 200

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (140.61 KB, 20 trang )


Với các phòng ban khác phòng Hành chính, kiểm soát.. phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thanh toán quốc tế.
Phòng Kiểm toán nội bộ Nhiệm vụ:
Kiểm tr a việc điều hành của lãnh đạo của các phòng
ban thuộc Sở giao dịch I về việc tuân thủ pháp luật , kế hoạch kinh doanh , chơng trình công tác và chỉ đạo của Giám đốc Sở giao dịch
Phát hiện và báo cáo kịp thời những vi phạm pháp luật
những tiềm ẩn rđi ro trong kinh doanh tiỊn tƯ 
KiĨm tra vµ tổ chức kiểm tra theo đúng quy định pháp luật của NHNN và NHĐTPT Việt nam
Thực hiện chơng trình kế hoạch kiểm toán nội bộ
Xem xét trình Giám đốc giải quyết các đơn th khiếu
nại tố cáo thuộc thẩm quyền Giám đốc Sở giao dịch I
Xây dựng tập thể vững mạnh
Tổng hợp kết quả kiểm tra , trực tiếp báo cáo và lập báo cáo
Làm đầu mối và phối hợp với các đoàn thanh tra kiĨm
tra 
Thùc hiƯn c¸c nhiƯm vơ kh¸c do Giám đốc giám đốc.
Phòng giao dịch Nhiệm vụ
Trực tiếp nhËn tiỊn gưi tỉ chøc kinh tÕ , huy ®éng vốn
dân c , thực hiện nghiệp vụ tín dụng và một số loại dịch vụ ngân hàng theo sự phân công của ban Giám đốc
Tham mu cho Giám đốc về chính sách lãi suất các
hình thức và kì hạn huy động vốn

C. Đánh giá chung


1. Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2001.
Năm 2001 ,nền kinh tế nớc ta phát triển ổn định có mức tăng trởng cao hơn các năm trớc , cơ cấu kinh tế có những bớc chuyển dịch tích cực việc huy động
16
các nguồn vốn cho đầu t đạt kết quả khá . Bên cạnh những thuận lợi cơ bản , n- ớc ta cũng phải đơng đầu với những khó khăn , biến động phức tạp .Nhận thức
đợc điều đó ngay từ đầu năm 2001, Sở giao dịch đã xây dựng kế hoạch kinh doanh với tốc độ tăng trởng cao tất cả các mặt và đã đạt đợc những kết quả so
với năm 2000 nh sau:
Huy động vốn tăng 24.6 , từng bớc đáp ứng đợc nhu cầu
kinh doanh của Sở giao dịch và hỗ trợ một phần cho ngành.
Huy động vốn bằng ngoại tệ tăng 35.9
Tín dụng tăng trởng tơng đối tốt trong đó d nợ tín dụng ngắn hạn và trung dài hạn thơng mại tăng 1785tỷ đồng bằng 184.8 so với
năm 2000
Cơ cấu tín dụng ®iỊu chØnh theo xu híng tÝch cùc phï hỵp víi sự đổi mới của cơ chế tín dụng
Thu dịch vụ tăng 38.23 do mở rộng đa dạng hoá các dịch
vụ ngân hàng theo hớng khép kín, phục vụ khách hàng
Đánh giá các mặt công tác
Nguồn vốn huy động vốn
311201, nguồn vốn huy động là 7390tỷ tăng 24.6 so với 311200 trong đó huy động vốn dân c tăng 20,4, tiền gửi khách hàng tăng31,5 , giữ vững
thị phần huy động vốn cả Sở giao dịch , góp phần tạo một nền vốn tơng đối ổn định cho hoạt động ngân hàng .Trong năm, Sở giao dịch đã thực hiện phát hành
trái phiếu đợt 3 năm 2001 với tổng số huy động chiếm 30 số trái phiếu huy động đợt 3 của toàn ngành, đa số d huy động trái phiếu đạt hơn 1.265tỷ VNĐ,
cải thiện cơ cấu kỳ hạn của nguồn vốn huy động.Thực hiện chi trả lãi trái phiếu năm thứ 2 trái phiếu NHĐTPT đợt I, II2000, thanh toán trái phiếu và trả lãi
trái phiếu NHĐTPT năm 1998,1999 nhanh chóng , an toàn với hơn 8000 lợt ngời , số tiền thanh toán là :51.421 triệu đồng
Tín dụng
Đến 311201, d nợ tín dụng là 5804 tỷ đồng tăng trởng là 35.48 so với 311200 số tuyệt đối tăng là 1 tỷ
Phân theo kỳ hạn cho vay 311201 Loại cho vay
Tổng hợp 311201
311200 D nợ cho vay ngắn hạn
1.456 tỷ đồng 124,89
D nợ cho vay trung và dài hạn 3.917 tỷ đồng
95, 95 Trong đó : DN CV TDH TM
2.434 tỷ đồng 251,18
Phân theo nội ngoại tệ31122001 D nợ cho vay bằng nội tệ đạt 2.975 tỷ đồng,chiếm 51,25tổng d nợ cho
vay
17
Chiếm 48,75 tổng d nợ cho vay bằng ngoại tệ quy đổi sang vndớc đạt 2.829 tỷ đồng
Công tác khách hàng :
Tổ chức tốt Hội nghị khách hàng từ đầu năm , thùc hiƯn kÕ ho¹ch tiÕp xóc trùc tiÕp víi khách hàng ngay sau hội nghị để nắm bắt nhu cầu khách hàng. Có
chính sách khách hàng linh hoạt , tăng cờng các dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu khách hàng , tìm kiếm khách hàng mới , đặc biệt chú trọng tìm kiếm có hoạt
động xuất khẩu , phối hợp thực hiện công tác khách hàng giữa các bộ phận đồng bộ , nhịp nhàng và phát huy hiệu quả
Kết quả là trong năm đã tăng trởng 613 khách hàng là doanh nghiệp NN công ty TNHH
Trong đó : Khách hàng quan hệ tín dụng :54 Khách hàng có quan hệ tiền gửi : 239
Khách hàng sử dụng dịch vụ :320
Dịch vụ ngân hàng :
Tài chính- kế toán- kho quỹ Đảm bảo hạch toán chính xác mọi nghiệp vụ phát sinh,cung cấp kịp thời
thông tin phục vụ công tác quản trị điều hành ; thực hiện thanh toán nhanh gọn chính xác .Quản lý chặt chẽ tài khoản tiền gửi , tiền vay đảm bảo thu lãi thu nợ
đúng hợp đồng đã ký .Thực hiện tốt công tác kho quỹ , tăng cờng kiểm soát , kiểm tra viƯc chÊp hµnh néi quy an toµn kho q .Kết quả công tác kho quỹ luôn
đảm bảo đủ tiền mặt
Công tác bảo lãnh Công tác bảo lãnh đạt kết quả tốt . Doanh số bảo lãnh phát sinh trong năm
hơn 1000 tỷ VNĐ đa số d bảo lãnh đến 311201 đạt 1171tỷ VNĐ tăng 25 so với năm 2000 .Chất lợng bảo lãnh tốt , thủ tục nhanh gọn góp phần nâng cao uy
tín với khách hàng
Thanh toán quốc tÕ Doanh sè thanh to¸n qc tÕ 430 triƯu USD trong năm đã mở 807 LC nhập
trị giá 160 triệu USD thực hiện thanh toán khoảng 130 triệu USD , thực hiện chiết khấu và đòi tiền 369 bộ chứng từ , 726 món chuyển tiền điện trị giá 53
triệu USD.

2. Tồn tại , nguyên nhân , phơng hớng Tồn t¹i :


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (20 trang)

×