1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

30 40 7 68.0 2 03 23 29 Tình hình hoạt động kinh doanh của Techcombank

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (649.51 KB, 74 trang )


Chuyên đề tốt nghiệp HTTP:SINHVIENNGANHANG.COM
Nguyễn Thị Hà - Tài chính 33
40 Nhỡn vào bảng trên, ta nhận thấy dự nợ tín dụng cho vay cá nhân của
phòng dịch vụ ngân hàng bán lẻ liên tục tăng qua các năm từ năm 2001 tới năm 2004 tuy nhiên do hai năm 2001 và 2002 là những năm đầu hoạt động
nên dư nợ đều chưa đạt so với kế hoạch đề ra, năm 2001 dư nợ tín dụng ngân hàng chỉ đạt 98,83 so với kế hoạch, còn trong năm 2002 đạt 92,7
so với kế hoạch. Hai năm tiếp theo 2003 và 2004, nhờ rất nhiều nỗ lực của cán bộ ngân hàng nên dư nợ tín dụng đã vượt kế hoạch đề ra với năm 2003
là 104,66 và năm 2004 là 104. Trong số các hoạt động cho vay của phòng dịch vụ ngân hàng bán lẻ,
cho vay tiêu dùng đóng một phần quan trọng vào sự thành công trong hoạt động cho vay nói chung của ngân hàng. Tình hình cho vay tiêu dùng được
thể hiện qua bảng sau:
Bảng 3: Dư nợ cho vay tiêu dùng tại Hội sở chính Techcombank
Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu 200
1 2
002 2003
2 004
Dƣ nợ cho vay tiêu dùng

12.2 30


4 5.187

60.2 40


8 5.134
so với tổng dƣ nợ tín dụng cá nhân

80.8 7


7.85 68.0


6 7

3.68 Nợ quá hạn


1,65 0,54

0, 92


Nguồn: Báo cáo thường niên Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam năm 2001- 2004
Từ năm 2001 tới năm 2004, do nhu cầu vay tiêu dùng tăng lên nên dư nợ cho vay tiêu dùng ngày càng tăng, năm 2002 dư nợ tăng hơn ba lần so
Chuyên đề tốt nghiệp HTTP:SINHVIENNGANHANG.COM
Nguyễn Thị Hà - Tài chính 33
41 vi năm 2001, năm 2003 gấp 1,3 lần năm 2002 và năm 2004 gấp 1,4 lần năm
2003. Trong năm đầu hoạt động 2001 do chưa có kinh nghiệm trong việc đơn đốc thu hồi nợ nên tỷ lệ nợ quá hạn là cao nhất 1,65. Các năm sau, công
tác thu hồi nợ đạt kết quả cao, đặc biệt năm 2002, tỷ lệ nợ quá hạn là 0, năm 2003 và năm 2004 tỷ lệ này đều bị khống chế ở mức dưới 1.
Mục đích vay tiêu dùng của khách hàng rất đa dạng như vay để mua ô tô, vay để xây sửa nhà, mua sắm đồ dùng tiện nghi, cưới hỏi, du lịch,
khám chữa bệnh, học tập… bảng sau cho ta thấy cơ cấu cho vay tiêu dùng của ngân hàng như sau:
Bảng 4: Cơ cấu cho vay tiêu dùng tại Hội sở chính Techcombank
Đơn vị: Triệu đồng
Mục đích vay
2001 2002
2003 2004
Vay xây sửa nhà

6.85 2


14.7 03


20.3 23


25.9 97


Du học 226,
367 929,
732 2.54
2 Ơ tơ xịn

259, 501


18.9 29


23.3 52


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (74 trang)

×