1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Quá trình hình thành và phát triển của NHNT Hà Nội . Cơ cấu tổ chức của NHNT Hà Nội . 1. Cơ cấu tổ chức:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (564.7 KB, 75 trang )


27 2.1. KHÁI QUÁT VỀ NHNT HÀ NỘI .

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của NHNT Hà Nội .


Ngân hàng ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Nội gọi tắt là Ngân Hàng Ngoại Thương Hà Nội được thành lập theo quyết định số 177.NH.QĐ ngày 22 tháng
12 năm 1984 của Tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nay là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,chính thức đi vào hoạt động từ 01 031985 theo sự
quản lý và phân công của Ngân hàng ngoại thương Việt Nam . Ngân hàng ngoại thương Hà Nội là một tổ chức tài chính có tư cách pháp
nhân,thực hiện hạch toán kế toán và kinh tế thống nhất trong hệ thống Ngân hàng ngoại thương Việt Nam,hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính,đảm bảo và
phát triển vốn,tự bù đắp chi phí và tự chịu rủi ro. Ngân hàng ngoại thương Hà Nội là ngân hàng trực thuộc và là chi nhánh cấp I
trong hệ thống Ngân hàng ngoại thương Việt Nam,cùng với Ngân hàng ngoại thương TP.Hồ Chí Minh,Bà Rịa- Vũng Tàu được xếp loại doanh nghiệp hạng I
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của NHNT Hà Nội . 2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức:
Hiện nay cơ cấu tổ chức Ngân Hàng Ngoại Thương Hà Nội gồm các bộ phân như sau :
1.Phòng Tín dụng-Tổng hợp. 2.Phòng Kế tốn và Tài chính
3.Phòng Thanh tốn xuất nhập khẩu 4.Phòng Hành chính – Nhân sự
5.Phòng Ngân quỹ 6.Phòng Tin học
7.Phòng Dịch vụ ngân hàng
28
8.Phòng Giao dịch số 2 Hàng Bài 9.Tổ Kiểm tra và Kiểm tốn nội bộ.
Mỗi phòng do một Trưởng phòng điều hành và có một Phó phòng giúp việc. Sơ đồ tổ chức Ngân Hàng Ngoại Thương Hà Nội :
Giám Đốc
Phó Giám Đốc Phó Giám Đốc
Phó Giám Đốc
Phòng Tín Dụng Tổng Hợp
Phòng Thanh Tốn Quốc Tế
Phòng Tin Học
Phòng Hành Chính Nhân Sự
Phòng Kế Tốn - Tài Chính
Phòng Ngân quỹ
Phòng Dịch Vụ Khách Hàng
Tổ Kiểm Tra Nội Bộ
Tổ Quan Hệ Khách Hàng
Trụ Sở Chính
29 2.1.2.2. Chức năng,nhiêm vụ của các phòng ban:

1. Phòng Tín dụng – Tổng hợp:


- Tham mưu,giúp Ban Giám đốc xây dựng các biện pháp để thực hiện chính sách,chủ trương của Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam về tiền tệ,tín dụng Ngân
Hàng,… - Nghiên cứu phân tích kinh tế địa phương,giúp Ban giám đốc tham gia dựng
chương trình kế hoạch kinh tế –xã hội của thành phố và Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam.
- Giúp Ban giám đốc về công tác Pháp chế của chi nhánh và thực hiện nghiệp vụ về hoạt động thơng tin tín dụng.
Chi Nhánh Cấp 2
Chi Nhánh Thành Cơng
Chi Nhánh Cầu Giấy
Phòng Giao Dịch
Phòng Giao Dịch Số 1
Phòng Giao Dịch Số 2
Phòng Giao Dịch Số 3
30
- Thực hiện nghiệp vụ cho vay đối với các thành phần kinh tế theo Luật Ngân Hàng và Luật các tổ chức tín dụng,mở tài khoản cho vay,theo dõi hợp đồng tín dụng
và tính lãi theo định kỳ. - Thẩm định và xem xét về bảo lãnh đối với những dự án có mức ký quỹ dưới
100,chịu trách nhiệm theo dõi quản lý thu hồi vốn,sau đó chuyển cho các phòng nghiệp vụ liên quan để phát hành thư bảo lãnh trong hoặc ngoài nước.
- Điều hoà vốn ngoại tệ và đồng Việt Nam. - Phối hợp với các phòng xây dựng kế hoạch vốn theo quý,năm.
- Kinh doanh ngoại tệ và thực hiện nghiệp vụ bán ngoại tệ cho các tổ chức kinh tế.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

2. Phòng Kế tốn và Tài chính.


a – Bộ phận “ Xử lý nghiệp vụ chuyển tiền”: Nhận yêu cầu chuyển tiền từ các giao dịch viên tại FRONT-END,bộ phận này
có nhiệm vụ kiểm tra tính pháp lý và xử lý tiếp các yêu cầu liên quan đến nghiệp vụ chuyển tiền của khách hàng gồm :
-Về thanh toán: Liên hàng vãng lai nội bộ Vietcombank,bù trừ và liên hàng Ngân hàng Nhà nước.
- Hạch toán điện đến từ nước ngoài theo MT 100,từ liên hàng nội bộ,từ bù trừ và từ liên hàng Ngân hàng Nhà nước và chuyển báo có cho Phòng Dịch vụ Ngân hàng
để trả cho đơn vị hưởng hoặc mời khach đến nhận tiền. - Xử lý các nghiệp vụ nhờ thu: thanh toán nhờ thu đi,đến trong nước và nước
ngồi,séc đích danh. - Tạo các bảng kê trả lương tự động,thực hiện các giao dịch chuyển tiền tự động
AFT,các giao dịch đầu tư tự động. - Đối chiếu liên hàng nội bộ Online Ofline.
31
- Quản lý các báo cáo thuộc phần việc của mình. b – Bộ phận “ Quản lý tài khoản “ Account Management
Quản lý toàn bộ các tài khoản khách hàng và các tài khoản nội bộ trong và ngoài Bảng tổng kết tài sản các tài khoản nội bảng,ngoại bảng,bao gồm:
- Nhân và phân loại các báo cáo,phân loại chứng từ,bảng kê,liệt kê để chấm
và đối chiếu tài khoản - Chấm,đối chiếu lần lượt từng tài khoản mình phụ trách.
- Đóng và lưu Nhật ký chứng từ.
- Tra soát,đối chiếu tài khoản.
- Kiểm tra,quản lý các món tiền gửi khơng kỳ hạn,có kỳ hạn,trái phiếu,kỳ
phiếu đồng Việt Nam và ngoại tệ của chi nhánh tại Trung Ương,các tổ chức tín dụng khác và Kho bạc Nhà nước.
- Thực hiên nghiệp vụ mật mã xử lý điện qua Telex va SWIFT.
- Thực hiện chế độ báo cáo thống kê,cân đối tháng,năm theo quy định.
c– Bộ phận “ Quản lý chi tiêu nội bộ”. Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chi tiêu nội bộ và các nghiệp vụ khác
như: - Phối hợp với các phòng nghiệp vụ quản lý,giám sát công tác điều chuyển vốn
giữa Chi nhánh và Trung Ương. - Mở tài khoản theo dõi quản lý tài chính,tài sản cố định,cơng cụ lao động,tính
tốn,kiểm tra,số thuế phải nộp theo định kỳ. - Quản lý thu nhập,chi phí của Chi nhánh.
- Tạo tài khoản nội bộ mới: VND,Ngân phiếu,Ngoại tệ. - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

3. Phòng Thanh tốn xuất nhập khẩu.


32
- Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến thanh toán xuất,nhập khẩu hàng hoá,dịch vụ của khach hàng bao gồm nghiệp vụ LC và nhờ thu kèm chứng từ
- Phát hành thư bảo lãnh đối vơi nước ngoài kể cả việc mở và thanh toán LC trả chậm với mức ký quỹ 100 và các hồ sơ bảo lãnh của Phòng Tín dụng – Tổng hợp
thẩm định chuyển đến. - Thực hiện nghiệp vụ chuyển tiền đi nước ngoài của khách hàng.
- Quản lý và kiểm tra mẫu dấu chữ ký của các Ngân hàng nước ngoài. - Thực hiên một số nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

4. Phòng Hành chính – Nhân sự.


a – Cơng tác Tổ chức cán bộ: - Tham mưu giúp việc cho ban giám đốc trong việc bố trí điều động,bổ
nhiệm,miễn nhiệm,khen thưởng,kỷ luật,tiếp nhận,tuyển dụng cán bộ thuộc diện quản lý của Chi nhánh theo sự quy định của Ngân Hàng Ngoại thương Việt Nam.
- Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ hằng năm và theo dõi triển khai thực hiện kế hoạch đó.
- Tham mưu giúp việc cho Ban Giám đốc trong việc xây dựng quy hoạch cán bộ theo yêu cầu của Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam,Ngân Hàng Nhà nước thành
phố và của Thành uỷ Hà Nội. - Hằng năm nhận xét đánh giá phân loại cán bộ theo quy định của Ngân Hàng
Ngoại Thương Việt Nam. - Thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ nhân viên trong cơ quan.
- Lưu giữ quản lý hồ sơ cán bộ theo chế độ quy định. - Thực hiện cơng tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác quân sự của cơ quan.
- Thường trực công tác thi đua khen thưởng của cơ quan. b- Cơng tác hành chính và quản trị:
33
- Tham mưu cho Ban Giám đốc về những vấn đề chung của cơng tác hành chính,quản trị,xây dựng cơ bản,mua sắm tài sản,vật liệu,thực hiện hợp đồng về điện
nước,điện thoại,sửa chữa,và xây dựng nhỏ cơ quan. - Trực tiếp quản lý con dấu,thực hiện công tác hành chính,văn thư,lưu trữ,in
ấn,telex,fax. - Quản lý tài sản của chi nhánh,thực hiện công tác lễ tân.
- Quản lý chi tiêu nội bộ của cơ quan. - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

5. Phòng Ngân quỹ.


- Thu chi tiền đồng Việt Nam,Ngân phiếu thanh toán; - Thu chi các loại ngoại tệ: Tiền mặt,Séc du lịch,giám định tiền thật,tiền giả.
- Chuyển tiền mặt và séc du lịch đi tiêu thụ nước ngoài qua Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam.
- Quản lý kho tiền,quỹ nghiệp vụ,tài sản thế chấp,chứng từ có giá. - Thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động thu chi tiền mặt VND,ngoại tệ,Ngân
phiếu và Séc. - Thực hiện điều chuyển tiền mặt,đảm bảo định mức tồn quỹ VND,ngoại
tệ,Ngân phiếu và Séc. - Xử lý các loại tiền mặt thanh toán đã hết hạn hoặc không đủ tiêu chuẩn lưu
thông. - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

6. Phòng Tin học Ngân Hàng.


- Thực hiện nghiên cứu và phát triển công nghệ ngân hàng,cải tiến,bổ sung các chương trình phần mềm hiện có và lập các chương trình phần mềm mới phục vụ cho
hoạt động của chi nhánh Ngân Hàng Ngoại Thương Hà Nội.
34
- Quản lý và bảo quản,bảo dưỡng toàn bộ thiết bị tin học của chi nhánh,bảo mật các số liệu và thông tin theo quy chế của Ngành.
- Là đầu mối quan hệ với phòng tin học Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam,các Ngân hàng khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

7. Phòng Dịch vụ Ngân Hàng.


a- Bộ phận “ Thơng tin khách hàng” Customer Information: - Tiếp nhận và mở hồ sơ khách hàng mới Hồ sơ CIF.
- Tiếp nhân,quản lý và giải quyết các yêu cầu thay đổi về : Chủ tài khoản,địa chỉ,kế toán trưởng,mẫu dấu,mẫu chữ ký.
- Tiếp nhận và trả lời các thông tin về tài khoản khách hàng : Số dư tài khoản,hoạt động ra vào tài khoản.
- Tập hợp và trả sao kê,sổ phụ,bảng kê,phiếu tính lãi,bán ấn chỉ cho khách hàng các chứng từ có liên quan trả cho khách hàng.
- Giải đáp thắc mắc,hướng đẫn quy trình,nghiệp vụ cho khách hàng.Phản ánh tình hình giao dịch và đề xuất chính sách thu hút khách hàng.
b- Bộ phận “ Dịch vụ khách hàng” Customer Service: - Xử lý toàn bộ các giao dịch liên quan đến tài khoản tiền gửi VND và ngoại
tệ của mọi đối tượng khách hàng với các loại tiền và bằng mọi hình thức: Tiền mặt,chuyển khoản,séc trừ phần tạo điện.
- Xử lý các nghiệp vụ liên quan đến các tài khoản tiền gửi tiết kiệm,kỳ phiếu,trái phiếu VND và ngoại tệ.
- Xử lý các nghiệp vụ thanh toán thẻ và phát hành séc Vietcombank. - Xử lý nghiệp vụ mua,chuyển đổi ngoại tệ,séc du lịch bằng mọi hình thức tiền
mặt,ngân phiếu thanh tốn hoặc chuyển khoản và bán ngoại tệ theo hộ chiếu. - Chi trả kiều hối,chuyển tiền nhanh Money Gram.
35
- Quản lý các đại lý uỷ nhiệm thu đổi. - Tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý các chứng từ nhờ thu trong nước,ngoài
nước và séc đích danh. - Trực tiếp thu chi tiền mặt séc du lịch liên quan đến các nghiệp vụ trên theo hạn
mức do Giám đốc giao. - Phát hành thư bảo lãnh dự thầu hoặc đấu thầu cho khách hàng trong nước có
mức ký quỹ 100 và các hồ sơ bảo lãnh của Phòng Tín dụng – tổng hợp thẩm định chuyển đến.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

8. Tổ kiểm tra và Kiểm toán nội bộ.


-Lập kế hoạch định kỳ hoặc đột xuất về kiểm tra,kiêm toán nội bộ trình giám đốc duyệt và tiến hành kiểm tra,giám sát việc chấp hành các quy trình thực hiên
nghiệp vụ,hoạt động kinh doanh và quy chế an toàn trong kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật về hgân hàng và quy định của Ngân hàng Nhà nước,điều lệ tổ
chức và hoạt động và các quy định nội bộ của Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam. - Đánh giá mức độ đảm bảo an toàn trong hoạt đọng kinh doanh và kiến nghị
các biện pháp nâng cao khả năng an toàn trong kinh doanh của chi nhánh. - Giúp Giám đốc thực hiện cơng tác kiểm tốn nội bộ theo quy chế kiểm toán
nội bộ đối với doanh nghiệp Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành. - Kiến nghị,bổ sung,chỉnh sửa các văn bản quy định của Ngân Hàng Ngoại
Thương Việt Nam nếu phát hiện các sơ hở,bất hợp lý,dẫn đến khơng an tồn cho hoạt động kinh doanh của chi nhánh.
- Phối hợp với các đoàn thanh tra,các cơ quan pháp luật,cơ quam kiểm toán trong việc thanh tra,kiểm tra,kiểm toán đối với các hoạt động của chi nhánh.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của NHNT Hà Nội .


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (75 trang)

×