1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Về dịch vụ kiều hối,thẻ và bảo lãnh Ngân Hàng.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (564.7 KB, 75 trang )


40 - Giao dịch một cửa
- Gửi một nơi,rút nhiều nơi điều này các Ngân hàng khác chưa làm được. - Thanh tốn tự động.
- ...
Nhờ đó,năm 2002 lượng khách hàng đến mở tài khoản tăng 46 so với năm 2001,số lượng khách hàng có tài khoản đến 31122002 là 31.982,trong đó có 570
đơn vị và 4106 cá nhân mở tài khoản giao dịch tại chi nhánh. Số lượng tài khoản giao dịch qua các năm nhu sau:
2000 2001 2002 16.248 21.215 31.982
Doanh số thanh toán trong hệ thống Ngân Hàng Ngoại Thương đạt 34.509 tỷ đồng,tăng 45; Thanh toán bù trừ đạt 5.045 tỷ đồng,tăng 16; Thanh toán qua
NHNN đạt 2.294 tỷ đồng,tăng 47 so với năm 2001; Thanh toán liên Ngân hàng áp dụng từ tháng 5-2002 đạt 656 tỷ đồng.

2.1.3.5. Về dịch vụ kiều hối,thẻ và bảo lãnh Ngân Hàng.


Với chính sách đa dạng hoá và nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng,công tácdịch vụ Ngân hàng của chi nhánh trong năm 2002 tăng mạnh.
Chất lượng thanh tốn và trình độ phục vụ ngày càng được nâng cao,công tác thanh toán chi trả kiều hối của Chi nhánh trong năm 2002 đạt doanh số 15,546 triệu
USD.Tuy còn nhỏ so với hơn 2 tỷ USD kiều hối được chuyển về trong năm qua nhưng cũng đã tăng tới 94 so với năm 2001.
Ngân Hàng Ngoại Thương Hà Nội đã mở rộng và phát triển các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng hiện đại vào cuộc sống.Ngồi các chương trình dịch vụ mới như
VCB-Online,Home-banking,E-banking,Ci-tad,...Ngân hàng đã chú trọng tạo điều kiện cho khách hàng giao dịch,tiếp cận với các dịch vụ thanh tốn mới nhất của ngân
41
hàng.Cơng tác phát hành thẻ lần đầu tiên được chi nhánh triển khai đã có hiệu quả tốt:
- Thẻ rút tiền mặt tự động ATM số lượng phát hành đạt 3.086 thẻ,doanh số thanh toán là 35 tỷ đồng,
- Thẻ Visa,Master số lượng thẻ mới phát hành đã đạt 162 thẻ,doanh số thanh toán thẻ tín dụng là 128 ngàn USD,tăng 44 so với năm 2001.Hiện nay ngoài Visa
và Master,Ngân Hàng Ngoại Thương Hà Nội còn phát hành và thanh toán các loại thẻ tín dụng khác như Amex,Diner Club,và thẻ ghi nợ VCB-ATM.
Năm 2002 cũng là năm mà dịch vụ bảo lãnh ngân hàng tăng mạnh về cả số lượng và loại hình bảo lãnh.Nhiều hình thức bảo lãnh được thực hiện với các mức ký
quỹ phù hợp,tạo điều kiện cho khách hàng có thể sử dụng dịch vụ bảo lãnh ngân hàng mà không bị ứ đọng vốn các loại hình bảo lãnh hiện nay ngân hàng đang áp
dụng bao gồm: Bảo lãnh Thanh toán,bảo lãnh Dự thầu,và bảo lãnh Thực hiện hợp đồng.Tổng doanh thu bảo lãnh cả năm đạt 72.135 triệu đồng,tăng 366 so với năm
2001.Năm vừa qua khơng có khoản bảo lãnh nào bị quá hạn. Hiện nay chi nhánh đang áp dụng việc tín chấp,giảm mức ký quỹ xuống nhằm
thu hút nhiều khách hàng hơn nữa.

2.1.3.6. Về hoạt động ngân quỹ.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (75 trang)

×