1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Phương pháp thẩm định theo trình tự. Phương pháp so sánh. Phương pháp phân tích độ nhậy cảm.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (353.39 KB, 74 trang )


- Phân loại rủi ro. - Các biện pháp giảm thiểu rủi ro: Tùy vào dự án cụ thể với những đặc
điểm khác nhau mà cán bộ thẩm định cần tập trung phân tích, đánh giá và đưa ra các điều kiện đi kèm với việc cho vay để hạn chế rủi ro, đảm bảo khả năng
an toàn vốn vay.
2.3 Các phương pháp thẩm định được áp dụng tại chi nhánh đối với các doanh nghiệp xây lắp.
Trong quá trình thẩm định dự án, tùy theo quy mơ, tính chất, đặc điểm của từng DAĐT xin vay vốn, tùy khách hàng và điều kiện thực tế, cán bộ
thẩm định sử dụng linh hoạt các phương pháp. Một số phương pháp thẩm định DAĐT thường được sử dụng tại Ngân hàng ĐT PT HN là:

2.3.1. Phương pháp thẩm định theo trình tự.


Đây là phương pháp truyền thống được áp dụng phổ biến trong công tác thẩm định tại Ngân hàng ĐT PT HN. Theo phương pháp này, việc thẩm
định dự án được tiến hành theo một trình tự từ tổng quát đến chi tiết. Thẩm định tổng quát là xem xét khái quát các nội dung cơ bản thể hiện
tính đầy đủ, hợp lý của dự án. Việc đánh giá dự án ở giai đoạn này chỉ là xác định các căn cứ pháp lý của dự án, xem xét mục tiêu chung, quy mô, sự cần
thiết phải đầu tư. Trên cơ sở đó, đưa ra những thơng số cơ bản và tồn tại chính. Thẩm định chi tiết là xem xét một cách khách quan khoa học, chi tiết
từng nội dung cụ thể của dự án. Từ đó đánh giá tính khả thi, tính hiệu quả của dự án trên các khía cạnh pháp lý, cơng nghệ - kỹ thuật, kinh tế - tài chính, tổ
chức quản lý, những vấn đề liên quan.

2.3.2. Phương pháp so sánh.


Khi thẩm định các dự án xây dựng thì phương pháp này khá phổ biến và đơn giản vì đối với hoạt động xây dựng thường phải tuân theo những quy
chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế xây dựng; những quy chuẩn, tiêu chuẩn về công
Nguyễn Thị Vinh Kinh tế đầu tư 45B
nghệ, thiết bị; các chỉ tiêu tổng hợp như cơ cấu vốn đầu tư, suất đầu tư. Tuy nhiên, các dự án xây dựng chịu ảnh hưởng nhiều của giá cả nguyên vật liệu,
quy định của chính phủ. Cho nên khi sử dụng phương pháp này cần vận dụng phù hợp với điều kiện và đặc điểm cụ thể của dự án và doanh nghiệp, tránh
khuynh hướng máy móc cứng nhắc.

2.3.3. Phương pháp phân tích độ nhậy cảm.


Bản chất của phương pháp phân tích độ nhạy là xác định mối quan hệ động giữa các yếu tố của hoạt động đầu tư. Tức là xem xét sự thay đổi các chỉ
tiêu hiệu quả tài chính của dự án khi các yếu tố có liên quan thay đổi. Khi phân tích độ nhạy, trước hết cần xem xét các biến chủ yếu của chỉ tiêu hiệu
quả tài chính, tăng giảm mỗi yếu tố theo một tỷ lệ nào đó rồi tính tốn lại các chỉ tiêu đang xem xét. Yếu tố nào làm cho chỉ tiêu hiệu quả tài chính thay đổi
lớn thì dự án nhạy cảm với yếu tố đó. Yếu tố này cần được nghiên cứu và quản lý nhằm hạn chế tác động xấu tới DAĐT.
Khi áp dụng phương pháp này, các cán bộ thẩm định của Ngân hàng ĐT PT HN thường chỉ cho một yếu tố quan trọng nhất thay đổi, còn các
yếu tố khác giữ nguyên.

2.3.4. Phương pháp dự báo.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (74 trang)

×