1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Đối với việc lưu trữ thông tin.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (353.39 KB, 74 trang )


coi là thơng tin chính thức cho thẩm định. Cán bộ thẩm định chỉ nên sử dụng chúng để tham khảo mà thơi.
+ Trong thời gian tới, sẽ có nhiều doanh nghiệp nước ngoài vào đầu tư tại Việt Nam và có thể họ cũng có nhu cầu vay vốn tại Ngân hàng ĐT PT
HN. Ngân hàng nên chủ động để khai thác thơng tin từ nước ngồi qua các cơ quan thơng tin tín dụng của ASEAN, Châu Á…

2.3.2. Đối với việc lưu trữ thơng tin.


Khi đã có được thơng tin thì phải lưu trữ cẩn thận và khoa học để khi nào dùng có thể dễ dàng lấy ra. Việc này không chỉ đáp ứng cho thẩm định
trực tiếp dự án mà còn có thể sử dung sau này. Với trình độ cơng nghệ thơng tin như hiện nay thì lưu trữ là khơng mấy khó khăn. Tuy nhiên số dự án xin
vay vốn tại Ngân hàng ĐT PT HN rất nhiều nên phải sử dụng những phần mềm chuyên biệt. tốt nhất ngân hàng nên có một bộ phận chun thu thập và
lưu trữ thơng tin. Những dữ liệu này được lưu vào máy tính và được nối mạng nội bộ. Thông tin lưu trữ phải đảm bảo một số yêu cầu sau:
- Thông tin phải được chọn lọc nhằm đảm bảo độ tin cậy cho công tác thẩm định.
-Thông tin luôn được cập nhật kịp thời, chính xác, có tính thời sự, phù hợp với sự biến động của nền kinh tế.
- Thông tin phải phù hợp, có khả năng sử dụng cho hoạt động của ngân hàng. Có thể có rất nhiều thơng tin cùng đến nhưng ngân hàng chỉ nên lưu trữ
những gì phục vụ cho nghiệp vụ của mình mà thơi, còn thơng tin ngồi luồng thì nên loại bỏ. Nếu phát hiện thơng tin nào khơng còn phù hợp với hiện tại
thì phải báo cho bộ phận lưu trữ xóa bỏ, tránh tình trạng nhầm lẫn, sử dụng thơng tin khơng còn giá trị.
- Thơng tin phải được sắp xếp có hệ thống thuận tiện cho việc tra cứu. Lượng thông tin được giữ rất nhiều nên cần sắp xếp chúng thành những nhóm
Nguyễn Thị Vinh Kinh tế đầu tư 45B
chỉ tiêu. Làm như vậy thì mỗi lần muốn tìm thơng tin thuộc lĩnh vực nào có thể nhanh chóng tìm đúng chỗ. Khi phân loại nên phân theo các tiêu thức như:
loại hình doanh nghiệp ngành nghề kinh doanh, quy mô doanh nghiệp,loại dự án, quy mô dự án, lĩnh vực hoạt động, thông tin thị trường, thông tin kinh
tế xã hội…Sự sắp xếp hợp lý sẽ làm giảm thời gian truy cập, từ đó giảm thời gian thẩm định.
Nếu lưu trữ thơng tin tốt thì ngân hàng có thể thu được nhiều thông tin cho những lần sử dụng sau mà không mất công sức, thời gian, chi phí để tìm
lại những thơng tin đã có. Lưu trữ cũng là tổng hợp dữ liệu để phân tích, đánh giá dự án.

2.3.3. Vấn đề xử lý thông tin.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (74 trang)

×