1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Kiến nghị với NHNN Việt Nam.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (353.39 KB, 74 trang )


Nhà nước cần chỉ đạo hoạt động của các cơ quan thống kê nhằm tạo điều kiện để các cơ quan này đưa ra những thống kê chính xác, kịp thời về
định mức trung bình của các ngành, lĩnh vực nói chung và lĩnh vực xây lắp nói riêng… giúp ngân hàng có cơ sở vững chắc để so sánh, đánh giá.
Nhà nước, chính quyền địa phương khơng nên can thiệp sâu vào hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại. Có như vậy thì ngân hàng mới có
thể tự chủ trong vấn đề phát triển nghiệp vụ và quyết định cho vay và đầu tư mà không chịu sự chi phối chủ quan nào. Đặc biệt là đối với ngân hàng quốc
doanh như Ngân hàng ĐT PT HN, chịu sự chỉ đạo chặt chẽ của nhà nước. Trên thực tế, có nhiều địa phương vì lợi ích cục bộ đã yêu cầu ngân hàng cho
vay một mức vốn cố định mặc dù ngân hàng chưa hề thẩm định DAĐT. Chính phủ cần ban hành những quy định, nghị định về thanh tốn thơng
qua tài khoản mà không dùng tiền mặt cho phù hợp với xu thế hiện nay. Với hệ thống lưu thông séc và hệ thống thanh toán thay thế thanh toán tiền mặt sẽ
giúp ngân hàng dễ quản lý hoạt động sử dụng vốn của doanh nghiệp sau khi cho vay.

3.2. Kiến nghị với NHNN Việt Nam.


Hoạt động của hệ thống ngân hàng tại Việt Nam chịu ảnh hưởng của các cơ chế, chính sách của NHNN. Vì vậy, để các ngân hàng thương mại hoạt
động hiệu quả, NHNN phải tăng cường vai trò chỉ đạo của mình. Trước hết, NHNN cần có những sửa đổi bổ sung nhiều nội dung khơng
còn phù hợp với điều kiện hiện nay của 2 luật ngân hàng. Cần phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng các văn bản, quy phạm dưới luật hướng dẫn
cụ thể 2 luật này. NHNN cần có biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm
phòng ngừa rủi ro TPR và trung tâm thơng tin tín dụng CIC. NHNN nên đưa ra mức độ rủi ro của từng loại ngành nghề, từng lĩnh vực hoạt động của
Nguyễn Thị Vinh Kinh tế đầu tư 45B
doanh nghiệp để ngân hàng có những luận cứ so sánh, phân loại rủi ro. Xây dựng CIC trở thành nơi cung cấp nguồn thông tin đáng tin cậy cho các
NHTM. Ngồi những thơng tin do báo cáo của các NHTM gửi đến, trung tâm này cũng cần tích cực thu thập thông tin từ các nguồn như tổng cục thống kê,
các Bộ, ban ngành hoặc là muc thông tin của các tổ chức quốc tế. NHNN cần xây dựng và ban hành quy trình, nội dung thẩm định DAĐT
thống nhất đối với NHTM trên cơ sở nghiên cứu của các cơ quan khoa học, của Bộ Kế hoạch Đầu tư và các ngân hàng cho phù hợp với thực tiễn. Hiện
nay do chưa có sự thống nhất trong công tác thẩm định giữa các NHTM nên việc tính tốn hiệu quả dự án có khi khác nhau. Điều này gây khó khăn trong
việc các ngân hàng tham gia đồng tài trợ. Ví dụ, cùng một DAĐT nhưng do lãi suất chiết khấu tại các ngân hàng khác nhau nên khi thẩm định sẽ cho các
chỉ tiêu hiệu quả tài chính khác nhau. Hàng năm NHNN nên tổ chức các buổi hội thảo về thẩm định trong toàn ngành để các ngân hàng học hỏi, tăng cường
sự hiểu biết và hợp tác với nhau, cùng rút kinh nghiệm trong cơng tác thẩm định. Để tích lũy kinh nghiệm và cũng như học hỏi lẫn nhau thì bản thân các
ngân hàng cần chủ động trong việc hợp tác, trao đổi thông tin và kinh nghiệm. Mỗi ngân hàng đều có đặc điểm và thế mạnh riêng, sự hợp tác này nhằm bổ
sung hỗ trợ nhau cùng phát triển, đặc biệt là trong các dự án đồng tài trợ. Chỉ đạo các NHTM liên kết với nhau thành hệ thống liên ngân hàng,
hợp tác với nhau trong việc cung cấp thông tin khách hàng nhằm hạn chế rủi ro trong việc tiếp nhận thơng tin. NHNN cần có sự phối hợp chặt chẽ với Bộ
xây dựng, Bộ Kế hoach và Đầu tư … để phân loại doanh nghiệp thống nhất, tránh tình trạng cùng một doanh nghiệp nhưng các ngân hàng đánh giá, xếp
loại khác nhau gây khó khăn trong công tác thẩm định.

3.3. Kiến nghị với Ngân hàng ĐT PT VN.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (74 trang)

×