1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Tình hình huy động vốn NHCT Việt Nam

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (384.38 KB, 63 trang )


Lợi nhuận sau thuế qua các năm
500 1000
1500
Năm 2003 Năm 2004
Năm 2005 Năm 2006
Năm 2007 Năm 2008
Tỷ VNĐ
233,666 276,521
423,093 602,8
1.149 1.237

2.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh 3 năm gần nhất của NHCTVN


Trong 3 năm qua tình hình kinh tế có nhiều biến động phức tạp, đặc biệt trong hệ thống tài chính. Có thể nói đó là những khó khăn lớn mà các ngân
hàng đã phải vượt qua để tồn tại và khẳng định mình. Chỉ tiêu chủ yếu mà chúng ta xem xét để đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của hoạt động
Ngân hàng là huy động vốn, cho vay, lãi lỗ hạch tốn nội bộ.

2.1.2.1. Tình hình huy động vốn NHCT Việt Nam


Với mạng lưới chi nhánh rộng khắp toàn quốc, sản phẩm tiền gửi ngày càng đa dạng, đem lại nhiều tiện ích cho người gửi tiền, tổng nguồn vốn huy
động của NHCTVN luôn tăng trưởng qua các năm.
Bảng 2.1: Tổng vốn huy động của NHCTVN
Đơn vị: tỷ đồng, Chỉ tiêu
2006 2007
2008
Tổng NVHĐ 126.625
151.459 190.731
25,9 - VNĐ
101.880 80,4
5 127.947
84,5 162.693
85,3 - Ngoại tệ quy VNĐ
24.745 19,5
5 23.512
15,5 28.038
14,7
SV: Lê Trọng Đức
27
Lớp: Ngân hàng 47B
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2006, 2007 và 2008 NHCTVN Tuy nhiên năm 2008 là năm có nhiều biến động lớn nhất trong ngành tài
chính ngân hàng. 6 tháng đầu năm chứng kiến sự gia tăng lãi suất huy động chưa từng có, thị trường liên ngân hàng, lãi suất ghi nhận kỷ lục “treo” tới
43năm, nhiều ngân hàng đồng loạt đẩy mức huy động trong dân cư lên tới trên 19năm, cá biệt có trường hợp áp tới 20năm. Do đó, lượng tiền gửi
vào ngân hàng ồ ạt hơn nên lượng vốn huy động tăng trưởng khá cao ở mức 25,9 so với năm 2007, đặc biệt là khoản mục tiền gửi có kỳ hạn. Trong đó
thì nguồn vốn nội tệ chiếm 85,3 và ngoại tệ chiếm 14,7. Năm 2007, tổng nguồn vốn huy động là 151.459 tỷ đồng, tăng 24.835 tỷ
đồng so với năm 2006, tỷ lệ tăng 19,6, chiếm 10,5 thị phần toàn ngành ngân hàng. Trong đó, nguồn vốn nội tệ đạt 127.947 tỷ đồng, tăng
26.067 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 25,5 và chiếm tỷ trọng 84,5 tổng nguồn vốn huy động. Vốn huy động ngoại tệ qui VNĐ đạt 23.512 tỷ đồng, giảm 1.233
tỷ đồng, tỷ lệ giảm 4.
Bảng 2.2: Cơ cấu nguồn tiền gửi của NHCT
Đơn vị: tỷ đồng,
Chỉ tiêu Năm
2006 Năm 2007
Năm 2008 Thay đổi
Thay đổi
Tiền gửi của khách hàng bao gồm:
99.683 116.36
5 +16,73 152.385 +30,9
- Tiền gửi của tổ chức kinh tế
40.643 55.083
+35,53 68.878 25
- Tiền gửi của dân cư 52.773
55.060 +4,33
75.358 36,8
- Tiền gửi của các đối tượng khác
6.267 6.222
-7,18 8.149
30,97
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2006, 2007 và 2008 NHCTVN
SV: Lê Trọng Đức
28
Lớp: Ngân hàng 47B
Cơ cấu của nguồn vốn huy động thay đổi theo sự biến động của nền kinh tế qua từng năm. Năm 2008, sự gia tăng chóng mặt của lãi suất huy động kéo
theo lượng tiền gửi vào ngân hàng đều tăng ở mức cao đột biến, nhất là tiền gửi của dân cư tăng ở mức 36,8. Ngược lại, do thiếu hụt thanh khoản và
phải đảm bảo yêu cầu thanh khoản do Nhân hàng Nhà nước đặt ra, tiền gửi từ các tổ chức kinh tế mà cụ thể là tiền gửi của các tổ chức tín dụng giảm nhiều,
lượng tăng lên chỉ còn 25. . Năm 2007, tiền gửi của các tổ chức kinh tế đạt 55.083 tỷ đồng, chiếm
tỷ trọng 36,4 tổng nguồn vốn huy động và tăng 35,5 so với năm 2006. Trong đó, tiền gửi doanh nghiệp đạt 28.836 tỷ đồng, chiếm 52,3 tiền
gửi của các tổ chức kinh tế, tăng 38,5 so với năm trước. Tiền gửi doanh nghiệp tăng, một phần do việc cổ phần hoá, các doanh nghiệp Nhà nước thu
được lượng vốn thặng dư khá lớn, phần được giữ lại chưa đầu tư vào sản xuất kinh doanh ngay tạm thời gửi vào các ngân hàng. Trong cơ cấu tiền gửi từ tổ
chức kinh tế: Tiền gửi từ doanh nghiệp quốc doanh là 43.802 tỷ đồng, tăng 8.883 tỷ đồng 25,4 so năm trước, tiền gửi từ doanh nghiệp ngoài quốc
doanh đạt 8.486 tỷ đồng, tăng 4.081 tỷ đồng 93 so với năm trước, tiền gửi từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi là 2.795 tỷ đồng, tăng 1.476 tỷ
đồng gấp 2 lần so với năm trước. Tiền gửi của doanh nghiệp có thời hạn ổn định chiếm từ 30-35 tổng nguồn vốn huy động

2.1.2.2. Tình hình cho vay của NHCTVN


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (63 trang)

×