1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Quy trình quản lý thanh khoản theo định kì Quy trình quản lý thanh khoản hàng ngày Thơng báo lượng tiền thanh tốn lớn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (384.38 KB, 63 trang )


Kế hoạch ứng phó cũng bao gồm việc định nghĩa các mức độ khẩn cấp của thanh khoản và các biện pháp ngăn chặn, các định mức thanh khoản có
thể sử dụng, các nguồn lực có thể huy động bao gồm cả nguồn lực bên trong và nguồn lực bên ngồi để ngăn chặn và đối phó với sự cố thanh khoản. Kế
hoạch cũng quy định sơ đồ thông tin liên lạc đa chiều từ nhân viên đến lãnh đạo và ra bên ngồi cũng như phương tiện thơng tin liên lạc và mức độ duy trì
liên lạc. Ngân hàng đã và đang triển khai tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật của cổ đơng
nước ngồi về quản trị rủi ro, trong đó bao gồm cả nâng cao trình độ quản trị rủi ro về thanh khoản.
2.2.3.Quy trình quản lý thanh khoản tại Ngân hàng Cơng thương Việt Nam

2.2.3.1. Quy trình quản lý thanh khoản theo định kì


Để dự báo cung cầu thanh khoản cho một khoảng thời gian trong tuơng lai định kỳ thuờng là tháng hoặc q
uý, ngân hàng thống kê số liệu và dự báo theo các bước sau:
Bước 1: Bộ phận giao dịch, các phòng nghiệp vụ báo cáo về tình hình huy động vốn, tín dụng, thanh tốn, ngân quỹ…để phòng quản trị tính tốn
được cung cầu thanh khoản. Bộ phận quản lý rủi ro thị trường và tác nghiệp nắm bắt thông tin thị trường, báo cáo để có dự đốn về thay đổi lãi suất, tỷ giá
và xu hướng của nền kinh tế. Bước 2 : Lập báo cáo và phân tích rủi ro thanh khoản
Bước 3 : Kiến nghị với hội đồng ALCO về thanh khoản Bước 4 : Ra quyết định và thực hiện quyết định thanh khoản
SV: Lê Trọng Đức
35
Lớp: Ngân hàng 47B

2.2.3.2. Quy trình quản lý thanh khoản hàng ngày


Đối với việc quản lý thanh khoản hàng ngày, thì ngay đầu tuần làm việc, bộ phận quản lý thanh khoản sẽ lập báo cáo cung cầu thanh khoản, lập các chỉ
số thanh khoản và đánh giá tình hình thanh khoản trong tuần. Sau đó xem xét xác định mức dư thừa hay thiếu hụt thanh khoản. Bộ phận giao dịch kiểm tra
tính tốn, ln đảm bảo thực hiện dự trữ bắt buộc đầy đủ và đảm bảo các tỷ lệ về an tồn thanh tốn do Ngân hàng nhà nước quy định. Thực hiện thường
xuyên kiểm tra số dư của tài khoản NOSTRO của từng đồng tiền, đảm bảo số dư của các đồng tiền không bị âm.

2.2.3.3. Thông báo lượng tiền thanh toán lớn


Để thực hiện chiến luợc thanh khoản định kì, khi thực hiện quản lý thanh khoản hàng ngày, trước hết bộ phận giao dịch phải thông báo lệnh thanh toán
đối với những khoản tiền lớn của chi nhánh về hội sở chính như sau: Thanh tốn tiền đi: Đối với những khoản thanh toán tiền nhỏ hơn 50 tỷ
VNĐ, 500.000 USD, 200.000 EUR, chi nhánh không cần phải thơng báo về Hội sở chính.
- Còn đối với những khoản tiền lớn hơn 50 tỷ VNĐ, 500.000 USD, 200.000 EUR thì phải báo cho Hội sở chính trước 10h sáng trong ngày hiệu
lực. - Những khoản tiền trên 200 tỷ VNĐ đến 300 tỷ VNĐ, trên 1.000.000
USD đến 2.000.000 USD; trên 1.000.000 EUR đến 2.000.000 EUR thì phải thơng báo trước ngày thanh tốn ít nhất 1 ngày làm việc.
- Trên 300 tỷ VNĐ, trên 2.000.000 USD, trên 1.000.000 EUR phải thông báo trước ngày thanh tốn ít nhất 2 ngày làm việc.
- Đối với ngoại tệ khác : chi nhánh thông báo lệnh thanh tốn trước ít nhất 1 ngày làm việc
Với những khoản tiền về: SV: Lê Trọng Đức
36
Lớp: Ngân hàng 47B
Chi nhánh phải báo về Hội sở chính đối với các khoản tiền về từ 200 tỷ, 1.000.000 USD, 500.000 EUR trở lên hoặc các loại ngoại tệ khác tương
đương.

2.2.3.4 Xử lý khi dư thừa thanh khoản


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (63 trang)

×