1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

TÁC ĐỘNG CỦA LẠM PHÁT ĐẾN NỀN KINH TẾ - Các hiệu ứng tích cực :

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (579.18 KB, 50 trang )


khỏi tay mình những đồng tiền mất giá. Điều này càng làm cho lưu thông tiền tệ bị rối loạn. Lạm phát xảy ra là môi trường tốt để những hiện tượng
tiêu cực trong đời sống phát sinh như đầu cơ, tích trữ gây cung – cầu hàng hóa giả tạo…
Trong lĩnh vực tiền tệ tín dụng: tín dụng cũng rơi vào khủng hoảng khi người dân không an tâm đầu tư trong điều kiện lạm phát gia tăng. Lạm phát
làm sức mua của đồng tiền bị giảm, lưu thông của tiền tệ diễn biến khác thường, tốc độ lưu thông của thị trường tăng lên một cách đột biến hoạt động
của hệ thống tín dụng rơi vào tình trạng khủng hoảng do nguồn tiền gửi trong xã hội bị sụt giảm nhanh chóng nhiều ngân hàng bị phá sản do mất khả
năng thanh toán và thua lỗ trong kinh doanh dẫn đến hệ thống tiền tệ bị rối loạn không thể kiểm soát nổi.
Trong lĩnh vực tài chính nhà nước: tuy lúc đầu lạm phát mang lại thu nhập cho ngân sách nhà nước qua cơ chế phân phối lại sản phẩm và thu nhập của
quốc dân nhưng do ảnh hưởng nặng nề của lạm phát mà những nguồn thu của ngân sách nhà nước chủ yếu là thuế ngày càng sụt giảm do sản xuất bị
sút kém, do nhiều công ty, xí nghiệp bị phá sản, giải thể… Trong lĩnh vực đời sống xã hội: đại bộ phận tầng lớp dân cư sẽ rất khó
khăn và chật vật do phải chịu áp lực từ sự gia tăng của giá cả. Giá trị thực tế của tiền lương giảm sút nghiêm trọng làm cho trật tự an toàn xã hội bị phá
hoại nặng nề. Như vậy, lạm phát đã ảnh hưởng đến mọi mặt trong đời sống kinh tế xã
hội và nhà nước phải cân bằng được giữa nhu cầu khuyến khích tăng trưởng kinh tế và sự đòi hỏi phải kiểm soát được lạm phát.

V. TÁC ĐỘNG CỦA LẠM PHÁT ĐẾN NỀN KINH TẾ - Các hiệu ứng tích cực :


Nhà kinh tế đoạt giải Nobel James Tobin nhận định rằng lạm phát tỷ lệ tăng giá mang giá trị dương vừa phải sẽ có lợi cho nền kinh tế. Ơng dùng từ
15
dầu bơi trơn để miêu tả tác động tích cực của lạm phát. Mức lạm phát vừa phải làm cho chi phí thực tế mà nhà sản xuất phải chịu để mua đầu vào lao
động giảm đi. Điều này khuyến khích nhà sản xuất đầu tư mở rộng sản xuất. Việc làm được tạo thêm. Tỷ lệ thất nghiệp sẽ giảm.
- Các hiệu ứng tiêu cực:
Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Trong điều kiện lạm phát ở mức độ cao,giá cả hàng hóa bị tăng liên tục,điều này làm cho sản xuất gặp khó
khăn.Quy mơ sản xuất không tăng hoặc bị giảm sút do nhu cầu phải bổ sung vốn đầu tư liên tục.Cơ cẩu nền kinh tế dễ mất cân đối vì sẽ có xu hướng phát
triển những ngành sản xuất có chu kỳ ngắn,thời gian thu hồi vốn nhanh,còn ngành sản xuất có chu kỳ dài,thời gian thu hồi vốn chậm sẻ có xu hướng bị
đình đốn.phá sản.Vì vậy,trong điều kiện có lạm phát,lĩnh vực thương nghiệp thường phát triển mạnh.Bên cạnh đó việc đánh giá hiệu quả sản xuất kinh
doanh khơng còn chính xác vì thước đo của đồng tiền bị thu hẹp,cơng tác hạch tốn chỉ còn là hình thức.
Trong lĩnh vực thương mại: người ta từ chối tiền giấy trong vai trò là trung gian trao đổi đồng thời chuyển sang đầu cơ tích trữ vàng,hàng hóa đẩy
khỏi tay mình những đồng tiền mất giá.Điều này càng làm cho lưu thong tiền tệ bị rối loạn. Lạm phát xảy ra còn là mơi trường tốt để những hiện
tượng tiêu cực trong đời sống phát sinh như đầu cơ, tích trữ cung - cầu hàng hóa giả tạo…
Trong lĩnh vực tiền tệ tín dụng: tín dụng bị rơi vào khủng hoảng khi người dân không an tâm đầu tư trong điều kiện lạm phát tăng. Lạm phát làm
sức mua của đồng tiền bị giảm, lưu thông của tiền tệ diễn biến khác thường, tốc độ lưu thông của thị trường tăng lên một cách đột biến hoạt động của hệ
thống tín dụng rơi vào tình trạng khủng hoảng do nguồn tiền gởi trong xã hội bị sụt giảm nhanh chống, nhiều ngân hàng bị phá sản do mất khả năng
thanh toán và thua lỗ trong kinh doanh dẫn đến hệ thống tiền tệ bị rối loạn khơng thể kiểm sốt nổi
16
Trong lĩnh vực tài chính nhà nước: tuy lúc đầu mang lại thu nhập cho Ngân sách nhà nước qua cơ chế phân phối lại sản phẩm và thu nhập quốc
dân nhưng do ảnh hưởng nặng nề của lạm phát mà những nguồn thu của Ngân sách nhà nước chủ yếu là thuế ngày càng bị giảm do sản xuất bị sút
kém, do nhiều cơng ty xí nghiệp bị phá sản, giải thể… Trong lĩnh vực đời sống xã hội: đại bộ phận tầng lớp dân cư sẽ rất khó
khăn và chật vật do phải chịu áp lực từ sự gia tăng của giá cả. Giá trị thực tế của tiền lương bị giảm sút nghiêm trọng dẫn đến trật tự an toàn xã hội bị phá
hoại nặng nề. Như vậy lạm phát đã ảnh hưởng đến mọi mặt trong đời sống kinh tế xã
hội ,và nhà nước phải cần bằng giữa nhu cầu khuyến khích tăng trưởng kinh tế và đòi hỏi phải kiểm sốt được lạm phát.

CHƯƠNG II: TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ I. KHÁI NIỆM


Tăng trưởng kinh tế là sự tăng lên về số lượng, chất lượng, tốc độ và quy mô sản lượng của nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định. Sự tăng trưởng
được so sánh theo các thời điểm gốc sẽ phản ánh tốc độ tăng trưởng. Đó là sự gia tăng quy mơ sản lượng kinh tế nhanh hay chậm so với thời điểm gốc.
Hiện nay, trên thế giới người ta thường tính mức gia tăng về tổng giá trị của cải của xã hội bằng các đại lượng tổng sản phẩm quốc dân hoặc tổng sản
phẩm quốc nội. - Tổng sản phẩm quốc dân GNP là tổng giá trị tính bằng tiền của những
hàng hoá và dịch vụ mà một nước sản xuất ra từ các yếu tố sản xuất của mình dù là sản xuất ở trong nước hay ở nước ngoài trong một thời kỳ nhất
định thường là một năm. - Tổng sản phẩm quốc nội GDP là tổng giá trị tính bằng tiền của tồn
bộ hàng hố và dịch vụ mà một nước sản xuất ra trên lãnh thổ của nước đó
17

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (50 trang)

×