1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Ưu điểm của TTM so với các công cụ khác

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (181.68 KB, 32 trang )


5. Ưu điểm của TTM so với các công cụ khác


NHTW điều hành CSTT bằng các công cụ trực tiếp nh tỷ lệ dự trữ bắt buộc, lãi suất chiết khấu và tái chiết khấu, hạn mức tín dụng, tỷ giá hối đoái, tỷ giá
ngoại hối và công cụ trực tiếp quan trọng nhất là NVTTM .
Trong đó NVTTM là công cụ có hiệu quả nhất của NHTW trong việc điều hành CSTT của mình.

5.1. Ưu điểm nổi bật của NVTTM


Sở dĩ NVTTM đợc coi là quan trọng nhất trong điều hành CSTT của NHTW bởi vì nó là nhân tố quyết định đầu tiên có thể làm thay đổi lãi suất hoặc cơ
sở tiền tệ-nguồn gốc chính làm thay đổi việc cung ứng tiền tệ của NHTW .
Ngoài lý do trên nghiệp vụ TTM còn 5 u ®iĨm nỉi bËt nh sau: - NghiƯp vơ TTM ph¸t sinh theo ý tởng chủ đạo của NHTW, trong đó NHTW
hoàn toàn kiểm soát đợc khối lợng giao dịch. Tuy nhiên việc kiểm soát này là gián tiếp không nhận thấy đợc.Ví dụ trong nghiệp vụ chiết khấu NHTW có
thể khuyến khích hoặc không khuyến khích các NHTM, chỉ thông báo lãi
suất chiết khấu , mà không kiểm soát trực tiếp khối lợng cho vay chiết khâú. - Nghiệp vụ TTM vừa linh hoạt nhng vừa chính xác, có thể sử dụng ở bất kỳ
quy mô nào. Khi có yêu cầu thay đổi về dự trữ hoặc cơ sở tiền tệ, dù ở mức nào đi nữa, NVTTM cũng có thể đạt đợc bằng cách mua hoặc bán một lợng
nhỏ chứng khoán. ngợc lại, nếu có yêu cầu thay đổi dự trữ với qui mô lớn,
NHTW cũng có đủ khả năng thực hiện thông qua việc mua hoặc bán một khối lợng lớn tơng ứng các chứng khoán.
- Nghiệp vụ TTM dễ dàng đảo chiều : nếu NHTW có mắc sai sót nào trong quá trình thực hiện nghiệp vụ TTM, thì có thể ngay tức khắc sửa sai sót đó
bằng các nghiệp vụ bánnếu nh trớc đó mua vào quá nhiều hay mua nếu
nh lúc đó bán ra quá nhiều .
- Nghiệp vụ TTM có tính an toàn cao: giao dịch trênTTM hầu nh không gặp rủi ro, xét trên cả góc độ của NHTW hay NHTM; vì cơ sở bảo đảm cho các
giao dịch trên TTM đều là những giấy tờ có gi, có tính thanh khoản cao, không rủi ro tài chính.
- Nghiệp vụ TTM có thể thực hiện một cách nhanh chóng không vấp phải sự chậm trễ của các thủ tục hành chính: khi NHTW muốn thay đổi lợng tiền
cungứng thì chỉ cần đa ra yêu cầu cho các nhà giao dịch chứng khoán và sau
đó việc mua bán sẽ đợc thực hiện ngay.
5.2. hạn chế của công cụ chiết khấu và tái chiết khấu 5.2.1. Cơ chế tác động
Đây là công cụ ảnh hởng đến khả năng vay nợ của các NHTM, mà bản chất của nó là lãi suất ngân hàng. NHTW cấp tín dụng dới nhiều hình thức
thông qua đó tác động đến cung tiền tệ, thông dụng nhất là tái cấp vốn dới hình thức chiết khấu và tái chiết khấu các thơng phiếu. Khi chấp nhận chiết
khấu hay tái chiết khấu các thơng phiếu của các NHTM là NHTW đã làm tăng khối lợng tiền tệ. Đây là hình thức phát hành tiền đợc đảm bảo bằng các
giấy tờ có giá và khi các giấy tờ có giá đáo hạn NHTW sẽ đòi đợc các món nợ cho vay.
Thông qua lãi suất tái chiết khấu NHTW có thể khuyến khích giảm hay tăng mức cung tín dụng đối với nền kinh tế ; đồng thời giảm hoặc tăng mức
cung tiền tệ. Khi thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ, NHTW sẽ tăng lãi suất chiết khấu. Khi đó các NHTM sẽ nâng lãi suất cho vay hoặc hạn chế bớt
cơ hội cho vayvà ngợc lại. Sơ đồ đơn giản nh sau:
Hàng hoá Thơng phiếu
Ngời sản xuất
Ngời kinh doanh
TiÒn ChiÕt khấu mặt
thơng phiếu
Tiền Tái chiết khấu mặt
thơng phiếu Đây là công cụ đã đợc nhiều ngân hàng áp dụng từ lâu nhng hiệu quả thấp
thậm chí có lúc không có tác dụnghoặc có tác dụng ngợc chiều.
5.2.2. Hạn chế của công cụ - Thứ nhất : Công cụ chiết khấu và tái chiết khấu là công cụ thụ động của
NHTW vì yếu tố chủ động vay và không vay nằm ở NHTM tức là NHTW phải chờ NHTM đang cần vốn đa thơng phiếu, kỳ phiếu đến để xin tái cấp
vốn. Trong khi đó nghiệp vụ TTM là công cụ chủ động của NHTW ®Ĩ ®iỊu khiĨn cung tiỊn tƯ b»ng c¸ch t¸c ®éng vào giá và lãi suất của giấy tờ có giá.
Khi mua giấy tờ có giá , ngời mua cần mua loại có giá thấp ,lãi suất cao; ng- ợc lại ngêi b¸n mn b¸n víi gÝa cao tøc l·i st thấp. Giá của giấy tờ có giá
hay lãi suất trên TTM là yếu tố quan trọng ảnh hởng đến mặt bằng lãi suất trên thị trờng. Đó là việc NHTW cần quan tâm khi quyết định phơng thức
đấu thầu trên TTM. NÕu NHTW mn can thiƯp trùc tiÕp vµo l·i suất thì thực hiện đấu thầu khối lợng, ở đó lãi suất là cố định do NHTW chỉ đạo.Khi mục
tiêu nghiêng về giác độ bơm rút tiền theo một khối lợng mong muốn thì NHTW thực hiện đấu thầu lãi suất, ơđó lãi suất đợc thả nổi theo cung cầu
của thị trờng, còn lãi suất trúng thầu sẽ đạt đợc xác đinh tại điểm đạt đợc khối lợng tiền cần bơm hoặc rút bớt ra khỏi lu thông.
- Thứ hai : Trong trờng hợp NHTW muốn hạn chế cho vay qua cửa khẩu chiết khấu thì nó sẽ phải tăng lãi suất chiết khấu để hạn chế việc các NHTM đem
thơng phiếu, kỳ phiếu đến xin chiết khấu và do vậy mà các ngân hàng cũng hạn chế việc cho vay của mình làm số nhân tiền tệ giảm. Tuy nhiên, trong cơ
chế thị trờng và xu thế hội nhập quốc tế nếu NHTW tăng lãi xuất chiết khấu quá caothì các NHTM có thể tìm đến các nguồn vay khác với lãi suất thấp
hơn nh tại các ngân hàng khác của nớc ngoài.Vì vậy việc tăng lãi suất chiết khấu là không có hiệu quả . NHTW cũng có thể áp dụng mức lãi suất phạt
để hạn chế cho vaybằng cánh cửa chiết khấu. Một vài quốc gia nh ở Đức đã áp dụng hai đờng lãi suất song hành, một là lãi suất cơ bản và một là lãi suất
phạt để hạn chế việc lạm dụng cưa sỉ chiÕt khÊu ë NHTW. Tuy vËy viƯc h¹n chế sử dụng công cụ chiết khấu cần đợc thực hiện một cách thận trọng. Nếu
NHTM
NHTW
lãi suất phạt quá cao so với lãi suất thị trờng thì hoạt động ngân hàng sẽ không kịp phản ứng khi có nhu cầu thanh toán. Việc hạn chế mức cho vay và
tiếp cận đến cánh cửa chiết khấu nên đợc điều chỉnh hợp lý khi thiêú hụt dự trữ trong hệ thống.
5.3. Dự trữ bắt buộc 5.3.1Cơ chế hoạt động
NHTW sẽ sử dụng công cụ dự trữ bắt buộc để nhằm tăng giảm quy mô tín dụng của các NHTM bằng cách tăng giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc. Tỷ lệ dự trữ bắt
buộc là tỷ lệ giữa số lợng phơng tiện thanh toán bị vô hiệu hoá trên tổng số tiền gửi huy động, tức là NHTM phải gửi tại NHTM một phần của tổng số tiền gửi
mà NHTM nhận đợc từ dân c và các thành phần khác trong nền kinh tế theo một tỷ lệ nhất định. Nếu khả năng thanh toán qúa lớn NHTM d thừa tiền thì
NHTW sẽ tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc làm giảm quy mô tín dụng từ đó giảm khối lợng tiền tệ. Ngợc lại nếu khả năng thanh toán thấp thì giảm tỷ lệ dự trữ bắt
buộc nhằm tăng khả năng cho vay của các NHTM tăng khối lợng tiền tệ 5.3.2.Hạn chế
Dự trữ bắt buộc là phơng pháp truyền thống của các NHTW trong hoạt động kiểm soát tiền tệ . công cụ này đã đợc các nớc áp dụng từ rất lâu nhng bản
thân nó còn một số hạn chế sau đây: Thứ nhất : dự trữ bắt buộc là công cụ điều tiết quá mạnh và không ổn
định cho nên trong thực tế các NHTW ít thay đổi tỷ lệ dự trữ bắt buộc. Và việc thay đổi tỷ lệ dự trữ bắt buộc cần thực hiện một cách thận trọng và muốn có hiệu
quả vẫn phải đi kèm những biện pháp khác.
Theo mô hình cung ứng tiền tệ giản đơn D= 1rr R
Giả sử khối lợng dự trữ là 100 với tỷ lệ dự trữ bằng 0,1 thì lợng tiền gửi là 1000.
Khi tỷ lệ dự trữ rr=0,2 thì khối lợng tiền gửi tăng lên là 50000. Nh vậy khi tăng tỷ lệ dự trữ lên gấp đôi thì lợng tiền gửi đãn tăng lên 5 lần và nó
còn ảnh hởng nhiều đến số nhân tiền tệ.
Thứ hai : dự trữ bắt buộc là công cụ không mang tính công bằng vì mọi NHTM đều phải chịu một tỷ lệ dự trữ bắt buộc là nh nhau. Do đó nó là công
cụ khá cứng nhắc. Việc không ngừng thay đổi tỷ lệ dự trữ bắt buộc sẽ có tác động mạnh tới hoạt độngcủa các NHTM , gây ra tình trạng kém ổn định cho
các ngân hàng và làm cho việc quản lý khả năng thanh khoản của các ngân hàng đó khó khăn hơn.
Thứ ba : việc tăng dự trữ bắt buộc có thể gây nên vấn đề về khả năng thanh khoản ngay cả với ngân hàng có dự trữ quá mức thấp.
Với nhiều quốc gia công cụ này đã bị hạ thấp và một vài trờng hợp đã bị loại bỏ, tuy nhiên dự trữ bắt buộc vẫn có vai trò nhất định của mình trong việc
điều hành CSTT . Nhng phải vận dụng nó một cách thận trọng và phải kết hợp với các phơng pháp khác.
Nh vậy so với các công cụ khác thì NVTTM có u thế hơn hẳn. Nhờ các u điểm của nó mà tới nay hầu hết các NHTW đều đề cao NVTTM nh một công
cụ đầu bảng trong hệ thống các công cụ điều hành CSTT .

6. Thực trạng hoạt động tại một số níc trªn thÕ giíi


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (32 trang)

×