1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Định hướng hoạt động của CNNHCT Đ à Nẵng từ 2005 trở đi:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (451.08 KB, 57 trang )


-Phòng kinh doanh đối ngoại: cho vay mở LC bằng ngoạI tệ, dịch vụ chuyển tiền…
-Phòng nguồn vốn: thực hiện nghiệp vụ huy động vốn cho ngân hàng. -Phòng tín dụng: thực hiện cho vay các tổ chức kinh tế, cá nhân bằng VND, ngoại
tệ. -Phòng kế tốn tài chính: thực hiện nghiệp vụ hạch tốn kế tốn.
-Phòng cân đối tổng hợp: tổng hợp và cân đối các hoạt động kinh doanh và xây dựng chiến lược kinhdoanh.
-Phòng tổ chức cán bộ: tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. -Phòng thơng tin điện tốn:cập nhật và lưu trữ tồn bộ chứng từ phất sinh hằng
ngày. -Phòng hành chính:sắp xếp hội họp, hội nghị.
-Phòng kiểm sốt: thực hiện chức năng kiểm soát các hoạt động của ngân hàng. -Các chi nhánh trực thuộc có chức năng kinh doanh như NHCTĐN.
Nhìn chung, cơ cấu tổ chức nhân sự ở chi nhánh NHCT Đà Nẵng tương đối gọn,
phân bố đều ở các phòng ban. Đa số cán bộ có trình độ đại học, được tập trung theo yêu cầu của nghiệp vụ. Cán bộ có năng lực tập trung ở những bộ phận chủ chốt, cần thiết tạo
điều kiện cho ngân hàng hoạt động có hiệu quả cũng như phát huy được năng lực cơng tác của mình.
3.Vai trò của Ngân Hàng Công Thương trong nền kinh tế Đà Nẵng:
Trong bối cảnh cả nước đang tiếp tục thực hiện tiến trình đổi mới nền kinh tế, chuyển từ tập trung quan liêu sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, thành
phố Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc trung ương thì chi nhánh NHCT Đà Nẵng là một trong những ngân hàng chuyên doanh có ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển của
thành phố . Với mạng lưới rộng khắp địa bàn thành phố, thông qua hoạt động tín dụng ngân hàng đựơc một lượng vốn đáng kể, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tài trợ cho việc
xuất nhập khẩu, sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân thành phố Đà Nẵng.

4. Định hướng hoạt động của CNNHCT Đ à Nẵng từ 2005 trở đi:


-Tiếp tục đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu, hiện đại hoá để sẵn sàng bước vào hội nhập.
-Tái cơ cấu lại nguồn vốn một cách ổn định, dùng nhiều biện pháp nâng cao những tiện ích để tăng khả năng thanh tốn.
Cơ cấu tín dụng: mở rộng cho vay tất cả các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp nhất là kinh tế dân doanh kết hợp phát triển các sản phẩm dịch vụ để hỗ
trợ cho tín dụng cho vay trả góp,cho vay sinh hoạt, cho vay du học, cho vay bảo lãnh, cho vay dự án…
- Nâng cao chất lượng tín dụng đồng thời mở rộng thị phần tín dụng: kiên quyểt rút vốn các doanh nghiệp làm ăn khơng có hiệu quả, giảm cho vay tín dụng tập trung
do có nguy cơ tiềm ẩn rủi ro.
-Thực hiện chiến lược khách hàng của NHCT như phân loại khách hàng theo nhiều tiêu chí khác nhau
-Chiến lược dịch vụ: NHCT tiếp tục phát triển và nâng cao lợi ích dịch vụ làm cho nó đa dạng, đa năng nhiều tiện ích.
-Tăng cường hoạt động Marketing: cạnh tranh về lãi suất, phí tín dụng, chất lượng dịch vụ và tiện ích ngân hàng. Để thu hút khách hàng trong các nhóm ngành chiến
lựơc NHCT áp dụng các cơ chế khuyến khích như: +Áp dụng mức lãi suất và phí phù hợp hỗ trợ giảm chi phí cho khách hàng.
+Ưu tiên mức độ đáp ứng yêu cầu vốn ở mức lớn nhất có thể +Hỗ trợ khách hàng trong các dịch vụ ngân hàng hiện đại, áp dụng công nghệ
thông tin, kĩ thuật như dịch vụ ngân hàng điện tử, quản lý tiền mặt, tư vấn tài chính… Giới thiệu và áp dụng với những khách hàng này những sản phẩm mới và hiện đại.
-Chăm sóc khách hàng: thường xuyên tổ chức các buổi gặp mặt các khách hàng để trao đổi, ghi nhận những đóng góp của khách hàng giúp Ngân hàng có thêm tin tức
cũng như nhu cầu cần thiết để có thể đáp ứng một cách tốt nhất. -Hiện đại hố cơng nghệ góp phần nâng cao hiệu quả cơng việc
-Yếu tố về con người: tổ chức các đợt thi đua, khen thưởng phù hợp với mục tiêu hoạt động của chi nhánh. Tạo mọi điều kiện để nhân viên hoàn thành tốt cơng việc của
mình.
B.Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại CNNHCT Đà Nẵng:

I. Quy trình thực hiện nghiệp vụ cho vay: 1.Sơ đồ:


Khạch hng:
_ Giáúy âãư nghë vay väún
_ Häư så vay väún
_ Phỉång ạn kh thi
_ Ti sn âm bo
CBTD tháøm âënh:
_ Tênh phạp l ca ch
thãø vay. _ Tênh kh
thi v hiãûu qu ca
phỉång ạn kinh doanh
_ Ngưn tr nåü gäúc v
li âm bo. _ Tênh håüp
phạp , håüp Kê håüp
âäưng tên dủng
Quyết định của giám đốc
Trưởng phòng xét duyệt

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (57 trang)

×