1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Trung học cơ sở - phổ thông >

Luyện tập: Bài 1: Yêu cầu HS đọc đề bài

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (233.93 KB, 51 trang )


+ Hình hộp chữ nhật có bao nhiêu cạnh, bao nhiêu đỉnh? + HS nhận xét
GV nhận xét đánh giá II Bài mới:
1. Giới thiệu bài: Thể tích hình hộp chữ nhật – Ghi bảng 2.Giảng bài: Hình thành cơng thức và quy tắc
a Ví dụ : + HS đọc ví dụ SGK
GV lấy hình hộp chữ nhật có chiều dài 20cm, chiều rộng 16cm, chiều cao 10cm. Nêu vấn đề:
+ Để tính thể tích hình hộp chữ nhật này bằng xăng-ti-mét khối, ta cần tìm số hình lập phương 1cm
3
xếp đầy trong hộp.
+ HS quan sát hình hộp chữ nhật đã xếp các hình lập phương 1cm
3
vào đủ 1 lớp trong hộp như mơ hình + Gọi HS lên đếm xem xếp 1 lớp có bao nhiêu hình lập
phương 1cm
3
GV : Mỗi lớp có 20 x 16 = 320 hình lập phương 1cm
3
+ Muốn xếp đầy hộp phải xếp mấy lớp? + Vậy cần bao nhiêu hình để xếp đầy hộp?
320 x 10 = 3200 hình lập phương GV : Vậy thể tích của hình hộp chữ nhật đã cho là :
20 x 16 x 10 = 3200 cm
3
b Quy tắc GV: ghi trên bảng và giải thích
20 x 16 x 10 = 3200 cm
3
C.dài C.rộng C.cao = Thể tích + HS nêu cơng thức từ cách làm trên của giáo viên.
GV: chốt lại quy tắc + HS đọc quy tắc trong SGK.
GV ghi bảng: V = a x b x c a, b, c là 3 kích thước cùng đơn vị đo

3. Luyện tập: Bài 1: Yêu cầu HS đọc đề bài


+ Yêu cầu HS làm bài vào vở, 3 HS làm bảng lớp + HS chữa bài
GV nhận xét đánh giá Bài 2: Yêu cầu HS đọc đề bài
GV gợi ý: hình đã cho là hình hộp chữ nhật hay hình lập phương? Đã có cơng thức tính được thể tích hình này
chưa? + Có cách nào để tách hình đã cho thành hình hộp chữ nhật
để sử dụng cơng thức tính thể tích? + u cầu HS thảo luận nhóm
GV treo mơ hình. + HS trình bày kích thước hình mới tạo
rộng, chiều cao. - 12 cạnh, 8 đỉnh.
- 1 HS đọc - HS quan sát và nghe
- 1 lớp gồm 16 hàng, mỗi hàng 20 hình lập phương 1cm
3
- 10 lớp - Cần 320 x 10 = 3200 hình lập
phương - HS nhắc lại
- HS nhìn cách ghi của GV trả lời - HS đọc
- 1 HS đọc - HS làm bài
- 1 HS - Hình khối đã cho khơng phải là
hình khối đã học. Chưa có cơng thức tính thể tích với hình này.
- HS suy nghĩ
- HS thảo luận nhóm GV Trần Tài -TH Hồ Phước Hậu - Năm học 2007-2008
+ Yêu cầu 2 HS làm bài trên bảng. + HS nhận xét
GV nhận xét đánh giá + Hãy nêu tính chất về thể tích của một hình.
Bài 3: u cầu HS đọc đề bài + HS nhận xét lượng nước trong bể trước và sau khi bỏ
hòn đá + Nước trong hình 1 có dạng hình khối gì trước và sau khi
bỏ đá vào? Có kích thước là bao nhiêu? + Ta có tính được phần thể tích hòn đá không? Bằng cách
nào? + HS cả lớp làm vào vở, 1 HS làm bảng
GV gợi ý cách làm khác: Mực nước dâng lên thêm mấy Xăng-ti-mét? Vì đâu?
+ Vậy thể tích đá chính bằng thể tích phần nào? GV nhận xét đánh giá và chữa bài.
III Nhận xét - dặn dò: - Nhận xét tiết học
- Bài sau: Về nhà xem lại bài . - HS trình bày
- Thể tích 1 hình bằng tổng thể tích các hình tạo thành nó.
- 1 HS - Mực nước tăng lên mặc dù
lượng nước khơng đổi. - Hình hộp chữ nhật, kích thớc là:
5cm, 10cm, 10cm. - Có. Lấy thể tích sau khi bỏ đá
trừ đi thể tích trước khi bỏ đá. - HS làm bài và chữa bài
- 2cm, do thể tích đá chiếm chỗ
- Bằng thể tích nước dâng cao.
Toán Tiết 115: THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG A. Mục tiêu: Giúp HS :
- Hình thành được cơng thức và quy tắc tính thể tích của hình lập phương - Thực hành tính đúng thể tích hình lập phương với số đo cho trước
- Vận dụng cơng thức giải quyết một số tình huống thực tiễn đơn giản. B. Đồ dùng dạy học:
+ Hình lập phương có cạnh 3cm, một số hình lập phương cạnh 1cm + Hình vẽ hình lập phương
+ bảng phụ ghi bài tập 1. C. Các hoạt động dạy học:
Thời gian
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
I Bài cũ: + Nêu các đặc điểm của hình lập phương?
+ Hình lập phương có phải là trường hợp đặc biệt của hình - 3 HS đứng tại chỗ trả lời
- 6 mặt là các h.vng bằng nhau. - 3 kích thước: chiều dài, chiều
GV Trần Tài -TH Hồ Phước Hậu - Năm học 2007-2008
hộp chữ nhật? + Viết cơng thức tính thể tích hình hộp chữ nhật
+ HS nhận xét GV nhận xét đánh giá
II Bài mới: 1. Giới thiệu bài: Thể tích hình lập phương – Ghi bảng
2.Giảng bài: Hình thành cơng thức tính a Ví dụ :
+ u cầu HS tính thể tích của hình hộp chữ nhật có chiều dài bằng 3cm, chiều rộng bằng 3cm, chiều cao bằng 3cm
+ Hãy nhận xét hình hộp chữ nhật + Vậy đó là hình gì?
GV treo mơ hình trực quan: Hình lập phương có cạnh là 3cm có thể tích là 27cm
3
+ Yc HS nêu cách tính. + HS đọc quy tắc
b Cơng thức GV: treo tranh hình lập phương. Hình lập phương có
cạnh a, hãy viết cơng thức tính thể tích hình lập phương GV: chốt lại quy tắc
+ HS đọc quy tắc trong SGK. 3. Luyện tập:
Bài 1: Yêu cầu HS đọc đề bài GV treo bảng phụ
+ Yêu cầu HS xác định cái đã cho, cái cần tìm trong từng trường hợp.
+ Mặt hình lập phương là hình gì, nêu cách tính diện tích hình đó ?
+ Nêu cách tính DTTP của hình lập phương + HS làm bài vào vở, 4 HS làm bảng lớp
+ HS chữa bài GV nhận xét đánh giá
Lưu ý : Biết DT 1 mặt S = 36cm
2
, ta thấy 36 = 6 x 6
suy ra cạnh là 6cm. trường hợp 3. Biết DT toàn phần = 600dm
2
suy ra DT 1 mặt : S
tp
: 6 = 600 : 6 = 100dm
2
. trường hợp 4. Khi đó đưa về trường hợp 3
Bài 2: Yêu cầu HS đọc đề bài + Đề bài cho biết gì ? u cầu gì ?
+ Muốn tính được khối lượng kim loại cần biết gì ? + Yêu cầu 1 HS làm bài trên bảng. Lớp làm vở.
+ HS nhận xét GV nhận xét đánh giá
Bài 3: Yêu cầu HS đọc đề bài + HS cả lớp làm vào vở, 1 HS làm bảng
GV gợi ý cho HS trung bình, yếu : Tìm số trung bình
rộng, chiều cao bằng nhau - V = a x b x c cùng đơn vị đo
- HS tính - Có 3 kích thước bằng nhau
- Hình lập phương
- Cạnh, nhân cạnh, nhân cạnh. - HS đọc
- V = a x a x a
- HS đọc - 1 HS đọc
- HS trả lời - Mặt hình lập phương là hình
vng, có diện tích là tích của cạnh nhân với cạnh.
- Bằng DT 1 mặt nhân với 6 - HS làm bài và chữa bài
- 1 HS - HS trả lời
- Thể tích hình lập phương - HS làm bài
- 1 HS - HS làm bài
GV Trần Tài -TH Hồ Phước Hậu - Năm học 2007-2008
cộng của 3 số bằng cách nào ? + Nêu cơng thức tính thể tích hình hộp chữ nhật ? Hình lập
phương ? GV nhận xét đánh giá và chữa bài.
III Nhận xét - dặn dò: - Nhận xét tiết học
- Bài sau: Về nhà xem lại bài . - HS nêu
Toán Tiết 116: LUYỆN TẬP CHUNG

A. Mục tiêu: Giúp HS :


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (51 trang)

×