1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Mục tiêu Hoạch đònh .1 Khái niệm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (249.44 KB, 47 trang )


cảm với nhu cầu của nhân viên, biết cách đánh giá nhân viên chính xác, biết lôi kéo nhân viên say mê với công việc, tránh được các sai lầm trong tuyển chọn, sử
dụng nhân viên, biết cách phối hợp thực hiện mục tiêu của tổ chức và mục tiêu của cá nhân, nâng cao hiệu quả của tổ chức và dần dần có thể đưa chiến lược con người
trở thành một bộ phận trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp Có nhiều đònh nghóa khác nhau về quản trò nhân sự:

Quản trò nhân sự là một bộ phận cơ bản trong quản trò học, nhằm nghiên cứu, giải quyết các vấn đề liên quan đến con người gắn liền với những công việc cụ thể
trong một tổ chức, đơn vò nhằm thực hiện mục tiêu chung của đơn vò. [3] •
Quản trò nguồn nhân lực là hệ thống các triết lý, chính sách và hoạt động chức năng về thu hút, đào tạo – phát triển và duy trì con người của một tổ chức
nhằm đạt được kết quả tối ưu cho cả tổ chức lẫn nhân viên. [1]

Quản trò nhân sự là sự phối hợp một cách tổng thể các hoạt động hoạch đònh, tuyển mộ, tuyển chọn, duy trì, phát triển, động viên và tạo mọi điều kiện thuận lợi
cho nhân sự thông qua tổ chức, nhằm đạt được mục tiêu chiến lược và đònh hướng viễn cảnh của tổ chức. [2]
Như vậy quản trò nhân sự gắn liền với mọi tổ chức bất kể cơ quan tổ chức đó có phòng hay bộ phận quản trò nhân sự hay không. Quản trò nhân sự là một thành tố
quan trọng của chức năng quản trò và nó có gốc rễ, các nhánh trải rộng khắp nơi trong một tổ chức.

1.1.2 Mục tiêu


Quản trò nhân sự nghiên cứu các vấn đề về quản trò con người trong các tổ chức ở tầm vi mô và có hai mục tiêu cơ bản:
- Sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực nhằm tăng năng suất lao động và
nâng cao tính hiệu quả của tổ chức.
GVHD: Ths Phan Thò Mỹ Hạnh - 4 -
SVTH: Bùi Quang Nhật
- Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân viên, tạo điều kiện cho
nhân viên được phát huy tối đa các năng lực cá nhân, được kích thích, động viên nhiều nhất tại nơi làm việc và trung thành tận tâm với doanh nghiệp.
Nghiên cứu quản trò nhân sự giúp cho doanh nghiệp tìm ra ngôn ngữ chung và biết nhân viên chính xác. Như vậy về mặt kinh tế, quản trò nguồn nhân lực giúp
khai thác các khả năng tiềm tàng, nâng cao năng suất lao động và lợi thế cạnh tranh. Về mặt xã hội, quản trò nhân sự thể hiện quan điểm rất nhân bản về quyền
lợi của người lao động, chú trọng giải quyết hài hòa mối quan hệ lợi ích giữa tổ chức và người lao động, góp phần làm giảm bớt mâu thuẫn tư bản – lao động trong
các doanh nghiệp.

1.2 Nội dung cơ bản trong quản trò nhân sự


Nội dung cơ bản của quản trò nhân sự là đảm bảo cho nguồn nhân lực của doanh nghiệp được quản lý và sử dụng có hiệu quả nhất. Các nội dung của quản trò
nhân lực trong doanh nghiệp rất đa dạng, tuy nhiên nhà quản lý cần nắm được nội dung cơ bản của quản trò nhân sự trong đó có hoạch đònh, tuyển dụng, đào tạo và
phát triển, lương bổng và đãi ngộ.
1.2.1 Hoạch đònh 1.2.1.1 Khái niệm
Về phương diện nguồn nhân lực, công tác hoạch đònh giúp cho doanh nghiệp thấy rõ được phương hướng, cách thức quản trò nguồn nhân lực của mình, bảo đảm
cho doanh nghiệp có được đúng người cho đúng việc, vào đúng thời điểm cần thiết và linh hoạt đối phó với những thay đổi trên thò trường. Tuy nhiên, hoạch đònh
nguồn nhân lực không chỉ đơn thuần chú ý đến việc dự báo và tuyển đủ số lượng nhân viên cần thiết cho doanh nghiệp.
Hoạch đònh nguồn nhân lực là quá trình nghiên cứu, xác đònh nhu cầu nguồn nhân lực, đưa ra các chính sách và thực hiện các chương trình, hoạt động bảo đảm
GVHD: Ths Phan Thò Mỹ Hạnh - 5 -
SVTH: Bùi Quang Nhật
cho doanh nghiệp có đủ nguồn nhân lực với các phẩm chất, kỹ năng phù hợp để thực hiện công việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao

1.2.1.2 Tiến trình họach đònh


Trước khi họach đònh quản trò nhân sự, nhà quản trò phải nghiên cứu kỹ các kế họach chiến lược của tổ chức mình, từ đó họach đònh chiến lược nhân sự cho
tòan cơ quan. Tóm lại có 4 bước họach đònh trong quản trò nhân sự: Bước 1: Đề ra nhu cầu và dự báo nhu cầu
Nhà quản trò phải tính toán nhiều yếu tố khác nhau. Theo quan điểm thực tế, tính toán kỹ nhu cầu về sản phẩm và dòch vụ của công ty là việc quan trọng nhất và
trên hết. Trong một cơ quan sản xuất kinh doanh thì doanh thu cần phải dự phòng trước tiên. Sau đó chúng ta nghiên cứu khối lượng sản phẩm đáp ứng với khối lượng
doanh thu này. Sau cùng chúng ta mới ước tính lực lượng lao động cần thiết đáp ứng với nhu cầu sản xuất.
Bước 2: Đề ra các chính sách và kế họach Sau khi phân tích và đối chiếu giữa nhu cầu và khả năng của công ty nhờ vào
hệ thống thông tin, bộ phận quản trò nhân sự sẽ đề xuất một số chính sách, thủ tục và các kế họach cụ thể.
Bước 3: Thực hiện các kế họach và chương trình Sau khi đã có các chính sách và kế họach, nhà quản trò nhân sự sẽ phối hợp
với trưởng các bộ phận liên hệ để thực hiện chương trình và kế họach nhân sự theo nhu cầu.
Bước 4: Kiểm tra và đánh giá chương trình Trong mỗi giai đọan, nhà quản trò phải thường xuyên kiểm soát xem các kế
hoạch và chương trình có phù hợp với mục tiêu đã đề ra hay không. Cần phải tiến hành đánh giá các kế họach để rút kinh nghiệm.
GVHD: Ths Phan Thò Mỹ Hạnh - 6 -
SVTH: Bùi Quang Nhật
1.2.2 Tuyển dụng 1.2.2.1 Khái niệm

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (47 trang)

×