1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Tính cấp thiết của đề tài:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (374.78 KB, 51 trang )


PHầN Mở đầu

1. Tính cấp thiết của đề tài:


Trong nền kinh tế thị trờng bất cứ một doanh nghiệp công nghiệp nào khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh cũng đều phải xuất phát từ yêu cầu của thị trờng, nhằm trả
lời đợc 3 câu hỏi cơ bản Cái gì, nh thế nào, cho ai. Thị trờng vừa đợc coi là điểm xuất phát cũng vừa là điểm kết thúc của quá trình sản xuất kinh doanh, là cầu nối giữa sản xuất
với tiêu dùng. Có thể nói một doanh nghiệp chỉ làm ăn có hiệu quả khi nó xuất phát từ thị trờng, tận dụng một cách năng động, linh hoạt những cơ hội trên thị trờng. Hay nói cách
khác, thông qua thị trờng, sản phẩm hàng hoá của doanh nghiệp đợc tiêu thụ, giúp cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đợc diễn ra một cách liên tục trên cơ sở
thực hiện đợc các mục tiêu đã đề ra. Vì thế duy trì và mở rộng thị trờng đợc coi là một trong những nhiệm vụ cơ bản và lâu dài của doanh nghiệp, đặc biệt trong quá trình hội
nhập của nền kinh tÕ ®Êt níc víi nỊn kinh tÕ thÕ giíi. Tuy nhiên hoạt động trong cơ chế thị trờng cũng đồng nghĩa với việc phải luôn luôn đối mặt với các rủi ro thách thức trong
quá trình cạnh tranh khốc liệt. Để phát triển thị trờng một cách có hiệu quả, trớc hết doanh nghiệp cần nâng cao khả năng cạnh tranh, khả năng nhận thức về thị trờng. Tiếp đó
doanh nghiệp cần phải tiến hành nghiên cứu môi trờng và khách hàng, sử dụng các thông tin, dữ liệu đó để phán đoán thị trờng lựa chọn mục tiêu thị trờng, lập kế hoạch chiến lợc
kinh doanh, kế hoạch duy trì thị trờng cũ, chiếm lĩnh thị trờng mới. Sau cùng là triển khai thực hiện kế hoạch thông qua 4 công cụ sản phẩm, giá cả, phân phối, xúc tiến hỗn hợp .
Trong tình hình thực tế hiện nay nhu cầu truyền thông quảng cáo của các doanh nghiệp ngày càng phát triển mạnh mẽ và là một trong những yếu tố trọng yếu trong kế
hoạch marketing của doanh nghiệp phát triển. Hoà chung trong trào lu đó, Công ty Phim Rồng Vàng với Uy tín, Chất lợng hàng đầu cũng là một công ty sản xuất hiệu quả càng
ngày càng có nhiều khách hàng a chuộng sản phẩm của Công ty. Đây là một thế mạnh lớn nhng bên cạnh đó Công ty đã gặp phải không ít khó khăn. Thiết nghĩ cần ngay từ bây giờ
1
phải có phơng hớng phát triển đúng đắn. Xuất phát từ vai trò của thị trờng và tình hình thực tế của Công ty, em xin chọn đề tài
Duy trì và mở rộng thị trờng tiêu thụ sản phẩm ở Công ty TNHH TM SX Phim Rồng Vàng.

2. Mục đích nghiên cøu:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (51 trang)

×