1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Các yếu tố cấu thành nên thị trờng Cầu thị trờng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (374.78 KB, 51 trang )


xuất và ngời tiêu dùng những thông tin sau: Tổng số cung, tổng số cầu, cơ cấu của cung và cầu, quan hệ cung cầu đối với từng loại hàng hoá và dịch vụ, các điều kiện tìm kiếm
hàng hoá và dịch vụ, các đơn vị sản xuất và phân phối... Đây là những thông tin quan trọng cho cả ngời sản xuất và ngời tiêu dùng để đề ra các quyết định thích hợp đem lại lợi
ích hiệu quả cho họ. Để có đợc những thông tin này doanh nghiệp phải tổ chức tốt hệ thống thông tin của
mình bao gồm các ngân hàng thống kê và ngân hàng mô hình cũng nh các phơng pháp thu thập và xử lý thông tin nhằm cung cấp những thông tin về thị trờng cho lãnh đạo
doanh nghiệp để xây dựng kế hoạch chiến lợc, kế hoạch phát triển thị trờng.
III. Các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trên thị trường.
1. C¸c yÕu tè cÊu thành nên thị trờng 1.1. Cầu thị trờng
Cầu về một loại hàng hoá dịch vụ là khối lợng hàng hoá hoặc dịch vụ mà ngời mua sẵn sàng mua và có khả năng thanh toán ở mỗi mức giá nhất định với các điều kiện khác
không thay đổi. Trong thực tÕ cc sèng chóng ta hiĨu r»ng nhiỊu ngêi thÝch mua hàng hoá là do sự
tác động của nhiều yếu tè, thĨ hiƯn chung qua møc ®é hÊp dÉn cđa hàng hoá. Muốn tạo ra sự hấp dẫn hàng hoá của doanh nghiệp mình so với hàng hoá của các đối thủ cạnh tranh
khác thì doanh nghiệp cần tạo ra cho một khả năng thích ứng lớn hơn với nhu cầu. Vì vậy nghiên cứu để nhận dạng và hiểu biết cặn kẽ nhu cầu của khách hàng trở thành vấn đề cốt
lõi của doanh nghiệp trong đó phải đặc biệt chú ý đến những nhu cầu có khả năng thanh toán. Doanh nghiệp có thể chế tạo ra nhiều loại hàng hoá với những đặc tính cực kỳ hoàn
mỹ, rút cục họ cũng chẳng bán đợc là bao nhiêu, nếu nh không bám sát nhu cầu thị trờng. Hơn nữa nếu chi phí sản xuất của nó lại quá lớn, giá cao quá thì ngời mua không thể mua
đợc mỈc dï ngêi ta rÊt thÝch dïng nã. Do vËy mong muốn hay nhu cầu tiềm năng không thể biến thành nhu cầu hiện thực, thành sức mua đối với hàng hoá. Chừng nào nhà kinh
12
doanh đoán biết đợc khách hàng sẽ cần loại hàng hoá nào với những đặc điểm gì và đặc trng quan trọng nhất? Để tạo ra nó ngời ta phải tổn phí bao nhiêu, tơng ứng với nó là mức
giá nào? ... thì khi đó họ mới thực sự nắm bắt đợc nhu cầu của ngời tiêu dùng và mới hy vọng đem lại hiệu quả trong kinh doanh.

2.2. Cung của thị trờng


Cung của một loại hàng hoá hoặc dịch vụ là khối lợng hàng hoá hoặc dịch vụ mà ng- ời bán sẵn sàng bán ở một mức giá nhất định với các điều kiện khác không thay đổi. Trên
thị trờng chỉ có những loại hàng hoá có nhu cầu mới đợc cung ứng và phải chú ý hàng hoá đợc cung ứng không phải là bằng bất cứ giá nào mà phải căn cứ vào khả năng sẵn sàng
bán. Cần phải nhận thấy rằng điều mấu chốt mà ngời tiêu dùng quan tâm khi mua một loại hàng hoá hay dịch vụ chính là những lợi ích do việc tiêu dùng hàng hoá dịch vụ đó
đem lại. Nh vậy những hàng hoá và dịch vụ mà ngời kinh doanh đem cung ứng chỉ là ph- ơng tiện truyền tải những lợi ích mà ngời tiêu dùng chờ đợi. Do vậy nhiệm vụ đặt ra cho
các nhà kinh doanh là phải xác định nhu cầu, lợi ích của ngời tiêu dùng để từ đó sản xuất và cung ứng những hàng hoá và dịch vụ để có thể bảo đảm tốt nhất những lợi ích cho ngời
tiêu dùng.

2.3. Giá cả thị trờng


Về mặt giá trị, giá cả là biểu hiện bằng tiền mà ngời mua phải trả cho ngời bán để có đợc giá trị sử dụng của một loại hàng hoá dịch vụ nào đó. Giá cả trên thị trờng đợc xác
định bằng sự gặp gỡ giữa cung và cầu. Nó phản ánh việc đáp ứng nhu cầu của thị trờng về hàng hoá và dịch vụ, luôn luôn gắn liền với việc sử dụng các nguồn lực có hạn của xã hội
và phải đợc trả giá. Đối với ngời tiêu dùng giá hàng hoá luôn đợc coi là yếu tố đầu tiên để họ đánh giá phần lợi thu đợc và chi phí phải bỏ ra để sở hữu và tiêu dùng hàng hoá. Vì
vậy những quyết định về giá luôn giữ vai trò quan trọng và phức tạp nhất mà doanh nghiệp phải đối mặt. Thông thờng thị trờng xác định giá trần của hàng hoá, mặc dù vậy
trong một số thị trờng doanh nghiệp có thể thay đổi giá cả, khi đó doanh nghiệp cần đặc biệt quan tâm đến mối quan hệ giữa giá cả về nhu cầu, tốc độ co giãn của cầu đối với giá.

2. Các nhân tè ¶nh hëng


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (51 trang)

×