1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Lao động Tài chính

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (374.78 KB, 51 trang )


+ Các Phim T Gi i Thi u TGT ự
ớ ệ
- Phim TGT Công Ty Xây Dựng Cotec - Phim TGT Đai tình yêu Perfec
- Phim TGT sữa non Mama - Phim TGT Điện thoại Mobell, Cayon
- Phim TGT Công ty Liên doanh BIO ..... và rất nhiều phim TGT khác

2.3. Nguồn cung ứng


Là các cơng ty đối tác theo các lĩnh vực nghành nghề khác nhau như: - Công Ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic, Công Ty Dược Trang thiết
bò y tế Bình Đònh, Công Ty Đông Dược 5.... - Công Ty Thực Phẩm Phúc Hảo, Công Ty Dầu Ăn VoCa...
- Tập Đoàn Thời Gian sản phẩm pin time, Công Ty CP Xây Dựng Cotec, Tập Đoàn Nova, Công ty CP Tấm lợp vật liệu xây dựng Đồng Nai...
- Công Ty Phân bón Hóa Sinh, Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam, Công ty Sóng Thanh...

2.4. Lao động


Trong quá trình hoạt động của mình, Công ty Phim Rồng Vàng không ngừng đầu tư về vốn, mở rộng và phát triển công nghệ chuyên ngành, đào tạo,
36
nâng cao nguồn nhân lực. Đến nay Công ty Phim Rồng Vàng đã phát triển và lớn mạnh, tên tuổi được biết đến trong giới truyền thông.
- Đại học và trên đại học : 60 - Cao Đẳng và trung học : 40
- Chính sách đào tạo và nâng cao kiến thức chuyên môn cho các bộ phận, nhân viên đầu tư học cao lên và theo học các khóa đào tạo ngắn hạn về nghiệp vụ
và chuyên môn - Công ty Phim Rồng Vàng có đủ nhân lực có trình độ phụ trách các bộ phận
chuyên môn, hình thành một hệ thống tổ chức và quản lý có khoa học, do đó tiến độ hoàn thành công việc rất nhanh chóng và hợp lý.

2.5. Tài chính


Tổng kết lợi nhuận trung bình hàng năm từ 25 – 30 Công Ty áp dụng các chế độ lương bổng và các khoản trợ cấp tốt cho công nhân
viên và cộng tác viên Chính sách bảo hiểm xã hội y tế cho cán bộ công nhân viên
Công ty trích lợi nhuận, lập các quỹ phúc lợi, chăm lo đời sống tinh thần cho nhân viên công ty: hỗ trợ mua xe, nghỉ dưỡng, thưởng lễ, tết, chương trình du lòch trong
nước 2 lầnnăm Công Ty nghiêm túc thực hiện các chính sách nghóa vụ nộp thuế của cơ quan nhà
nước.
37
II. Phân tích thực trạng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở cơng ty Rồng Vàng 1. Ph©n tÝch tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất của công ty.
- Trong những năm cừa qua Công ty TNHH TM SX Phim Rồng Vàng có nỗ lực trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất, hầu hết các chỉ tiêu đều vợt so với kế hoạch đặt ra.
+ Bảng 1: Các chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh Đơn vị tính : Nghìn đồng
Năm Năm
So sánh 2009-2008 ChØ tiªu
2008 2009
Sè tiỊn
1.Tỉng doanh thu 11.786.234.
12.827.651 1.041.417
8,83 - Các khoản giảm trừ
121.024 154.763
33.739 27,87
2.Tổng chi phí 11.477.634
12.402.651 955.017
8,34 3.Thu nhập từ HĐKD
338.600 425.000
86.400 25,52
4.Thu nhập khác 24.418
30.757 6339
2,96 5.Thu nhËp cha th3+4
360.018 455.757
95.739 26,6
6. Th lỵi tøc 7. Lãi sau thuế 5-6
360.018 455.757
95.739 26,6
Lợi nhuận là tiêu thức đánh giá hiệu quả kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Có thể nói lợi nhuận vừa là mục tiêu vừa là động lực của bất kỳ doanh nghiệp nào trong nền kinh
tế thị trờng. Thông qua mức tăng trởng của lợi nhuận ta càng khẳng định sự phát triển của Công ty.
Nhìn chung trong những năm qua Công ty kinh doanh đều có lãi. Năm 2008 doanh thu của Công ty là 11.786.234 nghìn đồng
Năm 2009 doanh thu của công ty là 12.827.651 nghìn đồng với tỷ lệ tăng là 8,83 nghìn đồng tơng ứng số tuyệt đối là 1.041.417 nghìn đồng
Chi phí năm 2008 là11.447.634 nghìn đồng
38
Chi phí năm 2009 là 12.402.651 nghìn đồng với tỷ lệ tăng là 8,34 tơng ứng số tuyệt đối là 95.547 nghìn đồng
Lợi nhuận năm 2008 là 338.600 nghìn đồng Lợi nhuận năm 2009 là 455.757 nghìn đồng với tỷ lệ tăng là 26,60 tơng ứng số
tuyệt đối là 95,739 nghìn đồng. Ta thấy doanh thu của Công ty trong những năm gần đây tăng nên đáng kể. Chứng
tỏ sản phẩm của Công ty đã và đang đợc thị trờng chấp nhận, uy tín của Công ty đang đợc ngày một nâng lên. Tuy nhiên, ứng với doanh thu tăng điều này cũng làm cho tổng chi
phí tăng. Tỷ lệ tăng chi phí cao hơn so với tỷ lệ tăng doanh thu điều này là không tốt. Trong khi đó lợi nhuận tăng cao nhất là 26,60 điều này là tốt cho công ty . Công ty
cần giữ vứng tốc độ tăng trởng này và làm sao phải tăng tỷ lệ doanh thu cùng với nó giảm chi phÝ kinh doanh xuèng nh thÕ víi tèt cho doanh nghiệp.
3.
Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm của công ty phim Rồng Vàng.
Hàng hoá là đối tợng kinh doanh của bất cứ doanh nghiệp nào, việc lựa chọn đúng đắn mặt hàng kinh doanh có ý nghĩa to lớn đến sự thành công hay thất bại của doanh
nghiệp. Mặt hàng kinh doanh là lời giải đáp cho doanh nghiệp về một nhu cầu đã đợc l- ợng hoá thông qua nghiên cứu nhu cầu của ngời tiêu dùng và của thị trờng.
Bảng 2: Tình hình tiêu thụ hàng hoá của Công ty: Đơn vị: Triệu đồng
Mặt hàng 2008
2009 So sánh
2008-2009
Số tiền 1-Sản phẩm chÝnh
3.930,24 5.236,31 1.306,07 33,23
2-S¶n phÈm phơ 6.860,48
7.522,11 661,63
9,64
39
+ Sản phẩm chính: Phim quảng cáo TVC , Phim Tự Giới Thiệu TGT , Phim Hài….
+ Sản phẩm phụ: booking truyền hình, booking báo chí bao gồm báo giấy và báo mạng, tổ chức sự kiện, trao đổi sóng vi cỏc i truyn hỡnh..
Qua bảng trên ta thấy, nhìn chung sản lợng tiêu thụ hai mặt hàng của Công ty đều tăng. Mặc dù tốc độ tăng của từng loại sản phẩm là không đều, song nó dự báo thị trờng sản phẩm
này còn chứa nhiều tiềm năng và triển vọng. Tổng doanh thu bán hàng của Công ty qua các năm có xu hớng tăng. Doanh thu bán hàng
tăng chủ yếu là do mặt hàng chính tăng, mặt hàng này chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng số bán ra và là mặt hàng chủ lực của Công ty.
Đối với mặt hàng chính của Công ty: Năm 2009 doanh thu sản phẩm chính của công ty là 5.236,31 triệu đồng, với tỷ lệ so với
năm 2008 số tăng là 33,23 tơng ứng số tuyệt đối tăng là 1.306,07 triệu đồng. Đối với sản phẩm phụ của công ty:
Đối với sản phẩm phụ doanh thu đạt 7.522,11 triệu đồng, với tỷ lệ so với năm 2008 số tăng là 9,64 tơng ứng số tuyệt đối tăng là 661,63 triệu đồng.
Nắm bắt đợc nhu cầu thị trờng, mặc dù Công ty mới đi vào kinh doanh nhng đã chú trọng đầu t và có định hớng cho mặt hàng của mình. Điều này thể hiện qua sự tăng đột biến về tiêu
thụ trong hai năm qua, đây cũng là dấu hiệu đáng mừng và là sự củng cố niềm tin vào khả năng mở rộng dần thị trờng.
Trong tình hình cạnh tranh khốc liệt hiện nay mà kết quả kinh doanh vẫn tăng trởng không ngừng, bé phËn kinh doanh ®· tÝch cùc më réng quan hệ khách hàng nhằm tăng thị phần, qua
đó khẳng định vị trí là một đối thủ cạnh tranh tiềm năng đối với các công ty lớn có trên thị tr- ờng lâu năm. Đây là kết quả rất khả quan, để có đợc kết quả này toàn Công ty đã hết sức cố
gắng, Công ty có đội ngũ kĩ thuật năng nổ, bám sát thông tin, nắm bắt kịp thời những tiến bộ kĩ thuật chuyên ngành cũng nh biến động giá cả trên thị trờng, ngoài ra còn có sự hỗ trợ của cán
bộ theo dõi DA bằng các thông tin về đối thủ cạnh trạnh... Vì vậy, mặt hàng kinh doanh của Công ty đã đạt kết quả cao, đa số các đơn chào hàng của công ty đều đợc chấp nhận. Nhng
40
Công ty cũng cần có những chính sách hợp lý để phát triển và mở rộng thị trờng tiêu thụ các sản phẩm này.
Các kết quả trên là cả một sự nỗ lực phấn đấu của toàn Công ty, trong tơng lai Công ty cần có những thay đổi cho phù hợp hơn nữa để Công ty mở rộng thị phần,
nâng cao sức cạnh tranh, giữ chữ tínđặc biệt trong sự cạnh tranh gay gắt của các công ty khác.

3. Phân tích tình hình tiêu thơ theo khu vùc thÞ trêng


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (51 trang)

×