1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Các kiến nghị khác

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (416.46 KB, 65 trang )


- Chính phủ cần hỗ trợ cơng tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng tập trung trước hết cho các bộ phận quản lý về nhận thức
đối với vai trò của một thương hiệu mạnh trong cạnh tranh. Cung cấp những thương hiệu thành cơng trong và ngồi nước để học hỏi.
- Chính phủ phải xây dựng một mơi trường pháp lý thơng thống, bình đẳng tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động trong quá trình phát triển
quảng bá thương hiệu của họ cũng như nâng cao sức cạnh tranh thương hiệu đã có của mình.
- Chính phủ cần đẩy mạnh phổ biến kiến thức về thương hiệu trong cộng đồng doanh nghiệp, đưa thương hiệu thành văn hóa kinh doanh. Cụ thể: tổ
chức các hội thảo để phổ biến kinh nghiệm của các doanh nghiệp đã thành công trong phát triển quảng bá thương hiệu và đăng ký thương hiệu, phổ biến
kiến thức nâng cao về cạnh tranh sản phẩm hay kiến thức về marketing…

4.5. Những hạn chế trong nghiên cứu và các vấn đề dặt ra trong nghiên cứu


Trong quá trình thực hiện đề tài này nhóm nghiên cứu vấp phải một số khó khăn sau:
- Thứ nhất, siêu thị Sài Gòn Co.op mart mới ra Hà Nội trong tháng 42008 vì vậy mọi thơng tin về siêu thị là rất ít, các số liệu về kết quả kinh doanh của
siêu thị không được công bố rõ trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như trên trang web riêng của hệ thống siêu thị. Điều này đã gây khó khăn cho
nhóm nghiên cứu trong việc tìm kiếm số liệu và các thông tin về siêu thị dẫn đến các kết quả nghiên cứu chỉ mang tính chất đinh tính.
- Thứ hai, việc tiếp cận với các nhân viên của siêu thị Sài Gòn Co.op mart để có được các thơng tin, các hình thức quảng bá thương hiệu của siêu thị là
vơ cùng khó khăn đối với nhóm nghiên cứu. - Thứ ba, những hạn chế về kiến thức về quảng bá thương hiệu tại điểm bán
cũng như thiếu kinh nghiệm thực tế trong hoạt động phát triển quảng bá
thương hiệu tại điểm bán nên những đánh giá , phân tích của nhóm nghiên cứu vẫn chưa thực sự tốt và khơng thể tránh khỏi những sai sót nhất định.
- Cuối cùng là do thời gian nghiên cứu đề tài và siêu thị cũng khơng được nhiều Vì vậy nhóm nghiên cứu có thể có những khía cạnh thiếu sót khi phân
tích về phát triển thương hiệu tại điểm bán của siêu thị.

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (65 trang)

×