1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Cơng tác ứng phó trong tình huống có những diễn biến bất thường mưa Xây dựng và ban hành các quy định về cốt khống chế xây dựng, về hồ Triển khai chương trình tăng cường quản lý, giải quyết tình trạng lấn Xây dựng và triển khai đề án hồn thiện bộ máy, đào

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (154.26 KB, 16 trang )


2011 – 2015 Và Định Hướng Đến Năm 2025
+ Các dự án về kiểm soát triều, đê bao, nạo vét kênh rạch tiêu thốt nước chính thực hiện theo Quyết định 1547QĐ-TTg: Hoàn thành việc khảo sát lập dự án và tổ
chức thi cơng các cống kiểm sốt triều theo quy hoạch để tạo sự đồng bộ với các dự án sử dụng vốn ODA thành phố đang triển khai để giải quyết tình trạng ngập nước
trong lưu vực nội thành
3.3.7 Nhóm giải pháp phi cơng trình: 3.3.7.1. Nghiên cứu hồn chỉnh Qui hoạch tổng thể thốt nước thành phố đến
năm 2020 và tầm nhìn đến 2025 và xây dựng Chiến lược tổng thể tiêu thoát nước, xoá, giảm ngập trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 – 2015
3.3.7.2. Tiếp tục phối hợp với các tổ chức khoa học trong và ngoài nước để xây
dựng các kịch bản ứng phó phù hợp vời biển đổi khí hậu tồn cầu và nâng cao năng lực quản lý điều hành các chương trình chống ngập, kiểm sốt triều, quản lý vận hành
các tuyến đê bao và nhà máy xử lý nước thải...
3.3.7.3. Tăng cường việc phối hợp lực lượng triển khai các kế hoạch, giải pháp
chống ngập cấp bách tập trung thực hiện trong khu vực nội thành, ngoại thành trong thời gian thi cơng các dự án chưa hồn thành:
Các đơn vị sở, ngành và địa phương phải phối hợp chặt chẽ để triển khai đồng bộ công tác chống ngập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đạt hiệu quả cao nhất.
bao gồm các đơn vị: Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nơng thơn, Cơng ty Thốt nước
đơ thị, Cơng ty Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi và chính quyền địa phương các cấp.
Công tác phối hợp được xác định trong chương trình hành động của cơng tác chống ngập, được giao ban định kỳ và báo cáo chi tiết cho Thường trực Ủy ban nhân
dân thành phố.

3.3.7.4. Công tác ứng phó trong tình huống có những diễn biến bất thường mưa


to kết hợp với triều cường được chuẩn bị trong mọi tình huống với kế hoạch hành động cụ thể, có phân cơng phân nhiệm cho các thành viên và giao cho Ban chỉ huy
Phòng chống lụt bão thành phố phối hợp với Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố trực tiếp điều hành ứng cứu.

3.3.7.5. Xây dựng và ban hành các quy định về cốt khống chế xây dựng, về hồ


SVTH: Vũ Hoàng Phương Anh GVHD:ThS Phạm Thị Kim Dung
52
2011 – 2015 Và Định Hướng Đến Năm 2025
điều tiết, về hệ số mặt phủ tại các khu đô thị mới … nhằm đảm bảo các yêu cầu thoát nước, ngăn chặn phát sinh điểm ngập mới được lồng ghép chặt chẽ trong lĩnh vực
quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị
3.3.8. Các giải pháp khác: 3.3.8.1 Xây dựng và ban hành các quy định về cốt khống chế xây dựng, về hồ
điều tiết, về hệ số mặt phủ tại các khu đô thị mới … nhằm đảm bảo các yêu cầu thoát nước, ngăn chặn phát sinh điểm ngập mới được lồng ghép chặt chẽ trong lĩnh vực
quy hoạch, xây dựng và quản lý đơ thị.

3.3.8.2 Triển khai chương trình tăng cường quản lý, giải quyết tình trạng lấn


chiếm trái phép, xả rác trên các sơng, kênh, rạch thốt nước trên địa bàn thành phố; tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng nhà dân lấn chiếm trái phép sơng, kênh, rạch
thốt nước và cải tạo, nạo vét thơng thống tồn bộ kênh rạch thoát nước.
3.3.8.3 Xây dựng và triển khai đề án xã hội hóa, huy động vốn đầu tư trong lĩnh
vực phát triển hạ tầng thoát nước thành phố từ các nguồn lực trong và ngoài nước.
3.3.8.4 Khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện chủ trương phân cấp quản lý hệ
thống thoát nước trên địa bàn thành phố và chương trình tăng cường năng lực quản lý, duy tu bảo vệ hệ thống thoát nước cho quận, huyện.

3.3.8.5 Xây dựng và triển khai đề án hoàn thiện bộ máy, đào tạo, phát triển


nguồn nhân lực, tăng cường năng lực các đơn vị tư vấn, thiết kế, thi cơng trong ngành thốt nước thành phố.
SVTH: Vũ Hồng Phương Anh GVHD:ThS Phạm Thị Kim Dung
53
2011 – 2015 Và Định Hướng Đến Năm 2025
KẾT LUẬN
Chương trình chống ngập trong mùa mưa và xử lý môi trường nước giai đoạn 2001 - 2010 đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp và đã đạt được những kết quả nhất
định. Công tác quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước đến năm 2020, quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh đã được định hình; nhiều cơng
trình, dự án từ nguồn vốn ngân sách được triển khai cùng với 3 dự án thoát nước lớn sử dụng vốn ODA dự án Vệ sinh môi trường lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè, dự án
Cải thiện Môi trường nước lưu vực Tàu Hũ – Bến Nghé – kênh Tẻ, kênh Đôi giai đoạn I, dự án Nâng cấp Đơ thị lưu vực Tân Hóa – Lò Gốm, 184 km cống thoát nước
mới xây lắp và nhiều tuyến đê bao, cống kiểm soát triều vào quản lý, khai thác góp phần kéo giảm và xóa được nhiều điểm ngập.
Tuy nhiên, tình hình ngập nước vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế: - Các điểm ngập tuy có giảm về số lượng và mức độ ngập nhưng vẫn chưa tạo
ra những chuyển biến có tính đột phá nhất là các điểm ngập do mưa tại Vùng Trung tâm thành phố; chưa khống chế tình trạng phát sinh các điểm ngập mới nhất là trên
các địa bàn quận mới được đơ thị hóa và các vùng ven ngoại thành; chưa kể đến một số khu vực vùng ngoại thành bắt đầu phát sinh điểm ngập và có chiều hướng ngày
càng tăng. - Việc xóa, giảm các điểm ngập do triều cường chỉ mới triển khai các dự án
kiểm soát triều cục bộ; các dự án kiểm soát triều trên diện rộng đang trong giai đoạn nghiên cứu lập dự án. Do đó, thành phố tiếp tục gặp nhiều khó khăn khi triều cường
cao vào những tháng cuối năm. Bên cạnh những nguyên nhân khách quan do địa hình thành phố trũng thấp, chịu
ảnh hưởng nặng của thủy triều và những tổ hợp bất lợi của mưa, triều, lũ; cường độ mưa có xu hướng gia tăng làm chu kỳ tràn cống thực tế bị giảm xuống khiến hệ
thống cống bị quá tải gây ngập thì những nhân tố chủ quan cũng là những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng gia tăng mức độ ngập của các điểm ngập hiện hữu và
xuất hiện các điểm ngập mới như sau: - Trong quy hoạch, phát triển và quản lý đô thị chưa thực hiện mạnh mẽ và
hiệu quả những qui định về bảo vệ hệ thống thoát nước, kênh rạch, vùng đệm, vùng
SVTH: Vũ Hoàng Phương Anh GVHD:ThS Phạm Thị Kim Dung
54
2011 – 2015 Và Định Hướng Đến Năm 2025
trũng điều tiết nước; chưa có những quy định phù hợp về bù đắp diện tích mặt nước bị san lấp và ngăn chặn việc gia tăng hệ số chảy tràn;
- Hạ tầng thốt nước phát triển khơng đồng bộ với q trình đơ thị hóa; chỉ đạt 14 chiều dài cần xây dựng phát triển đến năm 2020, thường xuyên bị quá tải do thiết
kế, xây lắp và khâu quản lý vận hành thiếu đồng bộ trong khi nhiều tuyến kênh rạch thốt nước quan trọng khơng được nạo vét đúng kỹ thuật do tình trạng lấn chiếm làm
chặn hướng thoát nước; - Tiến độ thực hiện các dự án quy mô lớn được xem là một giải pháp đột phá
để thực hiện chương trình chống ngập chưa đạt tiến độ về thời gian và khối lượng; việc tổ chức thi cơng có khiếm khuyết làm ảnh hưởng đến hệ thống thốt nước nhiều
cơng trình đã hồn thành trục chính nhưng chưa kết nối đồng bộ với hệ thống thốt nước hiện hữu, việc thi cơng của các nhà thầu thiếu biện pháp dẫn dòng, gây bít dòng
chảy, cửa xả,.... Thời gian tới mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp giảm ngập nước trên địa bàn thành phố
vẫn diễn biến phức tạp và đang đứng trước những khó khăn, thử thách mới không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân mà còn tác động trực tiếp đến sự phát
triển bền vững của thành phố. Do đó, việc kéo giảm ngập nước giai đoạn 2011 – 2015, định hướng đến 2025 xuất
phát từ yêu cầu đòi hỏi khách quan mang tính cấp bách của thực tiễn nhằm huy động và quản lý sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để tập trung giải quyết vấn đề bức xúc
của xã hội; phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững của thành phố; để nhân dân thành phố cảm nhận đầy đủ những thành quả của phát triển kinh tế - xã hội một cách
thực tế thông qua cuộc sống của chính mình và mơi trường xã hội mà người dân phải đối diện hàng ngày.
Tình trạng ngập nước ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và ở nhiều tỉnh, thành phố khác nói chung đang là vấn đề bức xúc của xã hội; giải quyết vấn đề ngập
nước là thử thách mn vàn khó khăn của các cấp chính quyền, các nhà khoa học; đây là lĩnh vực đòi hỏi sự hiểu biết rộng về tầm nhìn, về quản lý, về khoa học kỹ
thuật,…Do đó cần sự đầu tư trong nghiên cứu, tìm hiểu để đề ra các giải pháp chuẩn mực, phù hợp với tình hình và điều kiện cụ thể mang tính khả thi năng lực quản lý,
kinh phí đầu tư, trình độ kỹ thuật,…. Do đó, với kiến thức và hiểu biết còn hạn chế, thời gian tiếp cận với lĩnh vực thoát
SVTH: Vũ Hoàng Phương Anh GVHD:ThS Phạm Thị Kim Dung
55
2011 – 2015 Và Định Hướng Đến Năm 2025
nước, chống ngập có giới hạn; đề tài luận văn có thể còn nhiều sơ xuất, chưa hồn chỉnh mà bản thân khơng thể thấy hết được. Rất mong Quý thầy cô và các bạn đồng
nghiệp góp ý để em hồn thiện tốt hơn về kiến thức, nghiệp vụ chun mơn của mình và đề tài có một ý nghĩa nhất định ứng dụng trong thực tiễn.
SVTH: Vũ Hoàng Phương Anh GVHD:ThS Phạm Thị Kim Dung
56
2011 – 2015 Và Định Hướng Đến Năm 2025
TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Các luật: Luật Quy hoạch đô thị số 302009QH12; Luật Xây dựng số
162003QH11; Luật Bảo vệ Môi trường số 522005QH11.
2 Các nghị định của Chính phủ: số 122009NĐ-CP ngày 10022009 về Quản lý dự
án đầu tư xây dựng công trình; số 882007NĐ-CP ngày 28052007 về Thoát nước đô thị và khu công nghiệp; số 082005NĐ-CP ngày 24012005 về Quy hoạch xây
dựng.
3 Các thông tư: số 302004TT-TNMT ngày 01112004 của Bộ Tài nguyên – Môi
trường hướng dẫn lập, thẩm định và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; số 072008TT-BXD của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và
quản lý quy hoạch xây dựng.
4 Quyết định số 042008QĐ-XD của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc ban hành Quy
chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng.
5 TS Đinh Thế Hiển 2009. Lập và thẩm định hiệu quả tài chính Dự án đầu tư. Nhà
xuất bản thống kê.
6 TS Nguyễn Xuân Thủy, ThS Nguyễn Việt Ánh, ThS Trần Việt Hoa 2009. Quản
trị dự án đầu tư. Nhà xuất bản thống kê.
7 Phú Trần Tình 2008. Giáo trình lập và thẩm định dự án đầu tư. Nhà xuất bản giao
thông vận tải.
8 Eric Verzuh 2009. MBA Trong tầm tay, chủ đề: Quản lý dự án. Nhà xuất bản
tổng hợp TP.HCM.
9 Liam Fahey và Robert M.Randall 2009. MBA Trong tầm tay, chủ đề: Quản lý
chiến lược. Nhà xuất bản tởng hợp TP.HCM.
SVTH: Vũ Hồng Phương Anh GVHD:ThS Phạm Thị Kim Dung
57

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (16 trang)

×