1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Chức năng về bộ phận nhân sự tại Xí nghiệp Xây dựng Cơng trình Phòng Tài chính - Kế tốn:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (315.1 KB, 60 trang )


SVTH: Phạm Thanh Lâm GVHD: Ths. Lê Đình Thái
Báo cáo thống kê chất lượng cán bộ
Đến ngày 22 tháng 10 năm 2010: 90 người. Khơng tính lao động làm việc theo thời vụ
St t
Trình độ Số lượng
Ghi chú
1 đại học
42 2
Cao đẳng, trung cấp chuyên môn 26
3 Cấp 3
22 Nguồn: P. TCHC Bảng 03
Tóm lại:
Xí nghiệp có cơ cấu tổ chức được bố trí hợp lý trong tình hình hiện tại, kết hợp với đội ngũ CBCNV lành nghề đang từng bước được chun mơn hố.

2.1.4.1. Sơ đồ tổ chức a- Sơ đồ tổ chức


2.1.4. Chức năng về bộ phận nhân sự tại Xí nghiệp Xây dựng Cơng trình


Như đã mơ tả và trình bày ở phần trên, Xí nghiệp Xây dựng Cơng trình có sự phân cấp quản lý lãnh đạo trực tuyến, quản lý gắn liền với tổ chức sản xuất, thơng
qua các phó giám đốc kiêm giám đốc các xí nghiệp và sự phân cấp uỷ quyền cho Trưởng các đơn vị: kế toán trưởng chịu trách nhiệm trước ban giám đốc, chịu trách
Trang 19 Ban giám đốc Xí nghiệp
Phòng Tổ chức
hành chính
Phòng Tài chính
kế tốn Phòng
nghiệp vụ kỹ thuật xây
lắp Phòng
kinh doanh
Đội Xây lắp số
1 Đội Xây
lắp số 3
Xưởng sản xuất
Đội Xây lắp số
2
SVTH: Phạm Thanh Lâm GVHD: Ths. Lê Đình Thái
nhiệm điều hành và quản lý tài chính, đảm bảo vốn cho sản xuất kinh doanh phát triển theo yêu cầu mục tiêu của giám đốc xí nghiệp chỉ đạo. Giám đốc có trách nhiệm
xây dựng mục tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội, vạch chủ trương kế hoạch công tác trọng tâm theo thời kỳ kế hoạch năm, quý, tháng. Các phó Giám đốc tổ chức chỉ đạo các
phòng ban, các đơn vị thực hiện. Với sự phân công này đây là bước thử nghiệm ban đầu yêu cầu mọi thành viên có sự phối hợp chặt chẽ gắn bó nhằm nâng cao hiệu quả
điều hành. Hoạt động quản lỷ hành chính trong xí nghiệp được thực hiện thơng qua các mệnh lệnh và qua các văn bản quản lý hành chính.
Hoạt động quản lý hành chính của Cơng ty chủ yếu được hoạt động thơng qua 4 phòng nghiệp vụ:
-Phòng Tổ chức Hành chính -Phòng Tài chính Kế tốn
-Phòng Nghiệp vụ kỹ thuật xây lắp -Phòng kinh doanh.

2.1.5. Phòng Tổ chức Hành chính:


Phòng Tổ chức hành chính là phòng chun mơn nghiệp vụ có chức năng tham mưu giúp việc cho giám đốc xí nghiệp về cơng tác Tổ chức - Chính sách- Hành chính
Quản trị. Nhiệm vụ chung của phòng là xây dựng, tổ chức thực hiện tốt các công tác chuyên môn nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực:
- Tổ chức lao động tiền lương, thi đua khen thưởng kỷ luật. - Thanh tra bảo vệ nội bộ.
- Hành chính, Quản trị, Bảo vệ, Tiếp dân, Ytế, Tiếp khách trong xí nghiệp…

2.1.5.1. Cơng tác Tổ chức Lao động Tiền lương, Thi đua Khen thưởng, Kỷ luật:


Công tác Tổ chức: - Lập kế hoạch, phương án về Tổ chức và nhân sự phục vụ sản xuất, lập tờ trình
báo cáo lãnh đạo Xí nghiệp cơ quan quản lý cấp trên quyết định thành lập, sát nhập,
Trang 20
SVTH: Phạm Thanh Lâm GVHD: Ths. Lê Đình Thái
giải thể, bổ sung sửa đổi cơ cấu tổ chức phù hợp với bước đi mô hình phát triển của xí nghiệp trong từng thời kỳ.
- Tổ chức triển khai thực hiện các quyết định của lãnh đạo xí nghiệp. - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng, các đơn vị trực thuộc xây dựng
chức năng, nhiệm vụ chế độ, trách nhiệm, mối quan hệ công tác theo hoạt động của tổ chức trong xí nghiệp.
- Giải quyết các nghiệp vụ về quản lý nhân lực bao gồm: bồi dưỡng, đề bạt, phân công, công tác, xếp lương, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật…
- Phối hợp với các bộ phận có liên quan lập kế hoạch, quy hoạch cán bộ, tổ chức đào tạo, nâng cao nghiệp vụ đội ngũ CBCNV trong xí nghiệp, đáp ứng yêu cầu
của phát triển sản xuất kinh doanh. - Nghiên cứu thực hiện và hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn, chính sách cán bộ,
bố trí và sử dụng hợp lý phát huy năng lực, sở trường của mọi CBCNV trong xí nghiệp.
- Quản lý Hồ sơ CBCNV Cơng tác lao động tiền lương, chế độ chính sách:
- Hướng dẫn, thống nhất tổ chức thực hiện Bộ Luật Lao động và các văn bản của Nhà nước về lao động tiền lương của tồn xí nghiệp.
- Xây dựng đơn giá và kế hoạch quỹ tiền lương theo đơn giá, kế hoạch và quy chế đã được duyệt. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch quỹ lương theo quy định
của chế độ báo cáo thống kê. Phối hợp với các phòng ban chức năng tổ chức sát hạch thi tay nghề nâng bậc
lương theo quy định. - Giải quyết kịp thời, đúng Luật Lao động, các chế độ chính sách đối với người
lao động như: khen thưởng, kỷ luật, hưu trí, mất sức, thơi việc, thun chuyển, tiếp nhận, điều động và chấm dứt hợp đồng lao động…
Trang 21
SVTH: Phạm Thanh Lâm GVHD: Ths. Lê Đình Thái
Nghiên cứu đề xuất, tham mưu giúp Giám đốc áp dụng hình thức tổ chức lao động đúng Luật Lao động và phù hợp với cơ chế quản lý sản xuất kinh doanh của xí
nghiệp. Cơng tác thi đua, khen thưởng:
- Nắm bắt kịp thời chủ trương chỉ đạo của cấp trên về phong trào thi đua để triển khai, phát động thi đua trong tồn xí nghiệp. Thi đua gắn liền với sản xuất kinh
doanh với mục tiêu năng suất- Chất lượng- Hiệu quả. - Phối hợp với cơng đồn và các phòng ban giúp lãnh đạo xí nghiệp chỉ đạo tốt
công tác thi đua, khen thưởng kịp thời, thường xuyên và đột xuất cho đơn vị, cá nhân có thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp.

2.1.5.2. Cơng tác thanh tra bảo vệ nội bộ:


- Lập kế hoạch và thường xuyên tổ chức thanh tra mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp theo đúng quy định của pháp lệnh Thanh tra.
- Thanh tra và giải quyết kịp thời, đúng thẩm quyền đơn thư khiếu tố, khiếu nại của CBCNV, đảm bảo đồn kết trong tồn nội bộ xí nghiệp.
- Tổ chức thanh tra việc chấp hành Bộ luật Lao động, chế độ chính sách đối với người lao động trong tồn xí nghiệp.
- Thực hiện đầy đủ kịp thời báo cáo Thanh tra, theo quy định, giúp lãnh đạo xí nghiệp, giám sát việc thực hiện các quy chế dân chủ, quy chế bảo mật trong xí
nghiệp, giúp xí nghiệp bảo vệ bí mật trong kinh doanh, giúp CBCNV hiểu rõ tầm quan trọng, quyền hạn và trách nhiệm trong cơng tác bảo vệ nội bộ.
- Có kế hoạch bảo mật. - Tổ chức thực hiện tốt cơng tác Phòng cháy chữa cháy tồn xí nghiệp.
- Quan hệ chặt chẽ với các cơ quan Công an, Quân sự địa phương để bảo vệ an toàn tuyệt đối với đơn vị đóng quan.

2.1.5.3. Cơng tác Hành chính Quản trị:


Trang 22
SVTH: Phạm Thanh Lâm GVHD: Ths. Lê Đình Thái
- Chuẩn bị sự kiểm tra đúng đắn về mặt nội dung, thủ tục, thể thức pháp lý Hành chính của các phương án, các quyết định, tờ trình…trước khi trình Giám đốc
quyết định hoặc Giám đốc xí nghiệp cơng trình cấp trên phê chuẩn nội dung, phương án, quy định, tờ trình…do các phòng và các bộ phận chuẩn bị và chịu trách nhiệm.
- Trợ lý Giám đốc xí nghiệp hồn thành biên bản các cuộc họp được bố trí, sắp xếp. - Quản lý nhà làm việc, nhà ở và hệ thống nhà xưởng sản xuất kinh doanh của
xí nghiệp Bao gồm cả việc quản lý hồ sơ, giấy tờ có liên quan như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu, biên lai thu thuế sử dụng đất… tham gia lập kế
hoạch xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất kinh tế của xí nghiệp. - Kiểm tra quản lý việc mua sắm, sử dụng tài sản, phương tiện đồ dùng vật chất
phục vụ cho công tác của cơ quan với phương châm tiết kiệm và có hiệu quả. - Giúp giám đốc giải quyết tốt các mối quan hệ của đơn vị với các đơn vị bạn và
các cơ quan chức năng của thành phố tạo thuận lợi cho việc hoàn thành kế hoạch sản xuất.
- Thực hiện cơng tác khánh tiết trang trí những ngày lễ tết, hội họp, tiếp dân, tiếp khách đến làm việc tại cơ quan, đảm bảo yêu cầu trang trọng, văn minh, lịch sự.
- Thay mặt xí nghiệp tổ chức thăm hỏi động viên gia đình CBCNV khi gặp việc buồn khi ốm đau, tang lễ, chúc mừng ngày vui phân cấp của xí nghiệp.
Cơng tác văn thư lưu trữ: - Tiếp nhận cơng văn giấy tờ cho tồn Xí nghiệp, trực điện thoại, chuyển giao
cơng văn giấy tờ đi, đến đúng địa chỉ kịp thời, chính xác. + Tất cả công văn đi, công văn đến đều phải ghi vào sổ để tiện theo dõi cơng
việc và tìm kiếm công văn đi cần thiết. Việc ghi vào sổ “số công văn đến” và “số công văn đi” phải làm đúng, nhanh gọn trong ngày hoặc chậm nhất là ngày hôm sau:
+ Công văn đến phải được phân phối đến tay người có trách nhiệm nghiên cứu hoặc giải quyết trong thời hạn ngắn nhất.
Trang 23
SVTH: Phạm Thanh Lâm GVHD: Ths. Lê Đình Thái
+ Những cơng văn có đóng dấu “hoả tốc”, dấu “thượng khẩn” phải được gửi đi hoặc phân phối ngay lập tức.
+ Việc gửi nhận, phân phối các công văn “mật”, “tối mật”, “tuyệt mật” phải theo đúng chế độ quản lý của Nhà nước.
- Tất cả cơng văn giấy tờ của xí nghiệp đã được giải quyết phải được sắp xếp phân loại để bảo quản lưu trữ một cách khoa học theo quy định của nhà nước để tiện
cho việc tra cứu, sử dụng khi cần thiết. Đánh máy, in ấn:
- Thực hiện công tác đánh máy, in ấn tài liệu đầy đủ, kịp thời đảm bảo đúng thể thức và chính tả, ngữ pháp chuyển giao cho người có trách nhiệm. Bảo quản tốt các
máy móc thiết bị được giao. - Thực hiện đóng dấu, quản lý con dấu đúng quy định của Nhà nước và phải
chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc giữ, đóng dấu. Thực hiện tốt quy chế bảo mật.
Công tác Y tế, phục vụ: + Y tế: Sơ cứu, chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ khối cơ quan, tổ chức theo dõi và
mua Bảo hiểm y tế cho CBCNV tồn xí nghiệp. + Lái xe: Sẵn sàng phương tiện phục vụ kịp thời và an toàn tuyệt đối cho người,
phương tiện trong các chuyến công tác theo yêu cầu của nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, sửa chữa điện nước thông thường.
+ Tạp vụ: thực hiện vệ sinh thường xuyên nơi làm việc đảm bảo yêu cầu: nơi làm việc khang trang, sạch, đẹp.
+ Nhà ăn: tổ chức tốt bữa ăn trưa cho CBCNV khối văn phòng cơ quan xí nghiệp.
Cơng tác bảo vệ:
Trang 24
SVTH: Phạm Thanh Lâm GVHD: Ths. Lê Đình Thái
- Tổ chức thực hiện công tác tuần tra bảo vệ cơ quan 2424 giờ, đảm bảo an toàn tuyệt đối mọi phương tiện, tài sản của xí nghiệp, phương tiện của CBCNV,
khách đến làm việc tại xí nghiệp. - Tổ chức thực hiện tốt cơng tác phòng cháy chữa cháy văn phòng xí nghiệp.
- Thường trực kiểm tra khách ra vào xí nghiệp, báo cáo lãnh đạo xí nghiệp bố trí thời gian tiếp và làm việc.

2.1.6. Phòng Tài chính - Kế tốn:


Phòng Tài chính có chức năng tham mưu giúp cho Giám đốc để điều hành quản lý các hoạt động, tính tốn kinh tế, kiểm tra việc bảo vệ sử dụng tài sản, vật tư, tiền
vốn nhằm đảm bảo quyền chủ động sản xuất - kinh doanh và tự chủ tài chính của xí nghiệp.
Phòng Tài chính - Kế tốn có các nhiệm vụ sau: - Tổng hợp lập kế hoạch sản xuất - kinh daonh, các kế hoạch biện pháp cho
từng kế hoạch tháng, quý, năm và dài hạn. - Chịu trách nhiệm lập kế hoạch nghiên cứu các chính sách tài chính và tổ chức
huy động các nguồn vốn phục vụ sản xuất - kinh doanh, các nhu cầu đầu tư của xí nghiệp.
- Ghi chép, tính tốn, phản ánh số liệu có, tình hình ln chuyển và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn, quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và sử dụng
chi phí hợp lý của đơn vị. - Lập báo cáo, cung cấp các số liệu, tài liệu cho việc điều hành hoạt động sản
xuất kinh - doanh, phân tích hoạt động kinh tế tài chính phục vụ giám đốc để chỉ đạo sản xuất - kinh doanh kịp thời.
- Lập báo cáo thống kê tài chính theo kỳ kế hoạch sản xuất - kinh doanh tháng, quý, năm báo cáo kịp thời cho Giám đốc và cấp trên theo quy định của nhà nước.
Chịu trách nhiệm kiểm tra các đơn vị tồn xí nghiệp về thu chi tài chính, kỷ luật thu nộp, thanh tốn, kiểm tra việc bảo quản và sử dụng cac loại tài sản, vật tư, tiền vốn,
Trang 25
SVTH: Phạm Thanh Lâm GVHD: Ths. Lê Đình Thái
kinh phí. Phát hiện và ngăn ngừa kịp thời vi phạm chính sách chế độ, kỷ luật kinh tế, tài chính của Nhà nước.
- Thực hiện thống nhất trong phạm vi tồn xí nghiệp: + Hệ thống chứng từ ghi chép ban đầu.
+ Hệ thống tài khoản và sổ sách. + Hệ thống phiếu mẫu báo cáo.
+ Hệ thống và phương pháp tính các chỉ tiêu kinh tế, tài chính. + Các đơn vị đo lường.
+ Niên độ kế toán thống kê - Quản lý và bảo quản, sử dụng số liệu kế toán thống kê theo chế độ bảo mật
của Nhà nước về quản lý kinh tế. - Cán bộ kế toán được đảm bảo quyền độc lập về chuyên môn nghiệp vụ theo
đúng quy định trong các chế độ kế tốn Nhà nước hiện hành.

2.1.7. Phòng nghiệp vụ kỹ thuật xây lắp:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (60 trang)

×