1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Phòng nghiệp vụ kỹ thuật xây lắp: Phòng Kinh doanh:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (315.1 KB, 60 trang )


SVTH: Phạm Thanh Lâm GVHD: Ths. Lê Đình Thái
kinh phí. Phát hiện và ngăn ngừa kịp thời vi phạm chính sách chế độ, kỷ luật kinh tế, tài chính của Nhà nước.
- Thực hiện thống nhất trong phạm vi toàn xí nghiệp: + Hệ thống chứng từ ghi chép ban đầu.
+ Hệ thống tài khoản và sổ sách. + Hệ thống phiếu mẫu báo cáo.
+ Hệ thống và phương pháp tính các chỉ tiêu kinh tế, tài chính. + Các đơn vị đo lường.
+ Niên độ kế toán thống kê - Quản lý và bảo quản, sử dụng số liệu kế toán thống kê theo chế độ bảo mật
của Nhà nước về quản lý kinh tế. - Cán bộ kế tốn được đảm bảo quyền độc lập về chun mơn nghiệp vụ theo
đúng quy định trong các chế độ kế tốn Nhà nước hiện hành.

2.1.7. Phòng nghiệp vụ kỹ thuật xây lắp:


Phòng nghiệp vụ kỹ thuật xây lắp có chức năng làm tham mưu giúp việc cho Giám đốc, quản lý chỉ đạo công tác xây lắp, công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng và
an toàn lao động. Ngoài chức năng trên phòng nghiệp vụ kỹ thuật xây lắp còn có các nhiệm vụ:
- Theo dõi tiến độ xây lắp các cơng trình, làm báo cáo thống kê sản lượng theo từng kỳ, kế hoạch để chỉ đạo sản xuất.
- Quản lý thiết bị và lập kế hoạch tiến bộ khoa học kỹ thuật. - Nghiên cứu, lập phương án xử lý kỹ thuật phát sinh trong thi công, giúp Giấm
đốc chỉ đạo các đơn vị lập hồ sơ, duyệt các phương án tham gia đấu thầu, biện pháp thi công…
- Tham gia hội đồng nghiệm thu kỹ thuật.
Trang 26
SVTH: Phạm Thanh Lâm GVHD: Ths. Lê Đình Thái
- Thực hiện cơng tác an tồn lao động. - Tham mưu xét duyệt sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.
- Phối hợp với phòng tổ chức hành chính giúp giám đốc trong các công tác: + Đào tạo kỹ thuật và tổ chức thi nâng bậc cho công nhân.
+ Công tác định mức kỹ thuật, định mức tiêu hao vật tư, nhiên liệu… và hướng dẫn các đơn vị thực hành.
+ Lập tủ sách chuyên môn lưu trữ các văn bản pháp chế về quản lý, tủ sách chuyên môn lưu trữ các văn bản pháp chế về xây dựng cơ bản và hồ sơ các cơng
trình. + Giúp việc ban Giám đốc tư vấn dịch vụ cho khách lập các dự án.

2.1.8. Phòng Kinh doanh:


- Mở rộng tiếp thị, làm hồ sơ, thủ tục, hồ sơ thiết kế xây dựng, dự tốn xây dựng.
- Dự thảo giá cả, trình Hội đồng mua bán phê duyệt để thực hiện. - Các công trình bán cho khách hàng phải thực hiện đúng thiết kế, đầy đủ thủ
tục, giấy phép theo quy định của Nhà nước.
Tóm lại:
Trong 4 phòng nghiệp vụ của xí nghiệp: Phòng Tổ chức Hành chính.
Phòng Tài chính Kế tốn. Phòng Nghiệp vụ kỹ thuật xây lắp.
Phòng Kinh doanh. Có chức năng chung làm tham mưu, giúp việc cho giám đốc, quản lý chỉ đạo
các nhiệm vụ của từng phòng ban mình, từ đó nhằm giúp lãnh đạo thực hiện được nhiệm vụ của Xí nghiệp đã đặt ra ở từng năm một cách cao nhất. Để thực hiện được
Trang 27
SVTH: Phạm Thanh Lâm GVHD: Ths. Lê Đình Thái
các chức năng, nhiệm vụ trên cả 04 Phòng Nghiệp vụ phải có mối quan hệ mật thiết với nhau, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ hỗ trợ nhau cùng phát triển. Cùng với các
chức năng và mối quan hệ giữa 04 phòng nghiệp vụ, Giám đốc chỉ đạo đề ra phương hướng để xí nghiệp hồn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.
2.2. Tình hình hoạt động của Xí nghiệp Xây dựng Cơng trình 2.2.1. Tình hình hoạt động
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp Bảng 4: Kết quả sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp năm 2007 - 2009
Đơn vị: triệu đồng
Chỉ tiêu 2007
2008 2009
Doanh thu 7.963
22.739 23.271
Tăng so với năm trước 185,6
2,3 Lợi nhuận
1,5 15,9
19,5 Tăng so với năm trước
960 22,6
Nộp ngân sách 1.428
1.688 1.755
Tăng so với năm trước 18,2
4,0
Nguồn: Phòng Tài chính Kế toán Bảng 04 Nhận xét: Trong điều kiện kinh tế khó khăn, dưới sự cạnh tranh của các công
ty cũng như các doanh nghiệp khác, nhưng với kinh nghiệm cũng như trình độ của Giám đốc và của đội ngũ nhân viên đã giúp Xí nghiệp vượt qua khó khăn để giúp
doanh nghiệp tăng doanh thu và lợi nhuận. Trong giai đoạn khó khăn này, Xí nghiệp cũng gặp chút khó khăn về cơng việc, nhưng với đội ngũ nhân viên có năng lực, mối
quan hệ của lãnh đạo Xí nghiệp đối với lãnh đạo các cơ quan bạn đã tìm kiếm được những khách hàng lớn cho Xí nghiệp, chính vì vậy mà doanh thu và lợi nhuận tăng
lên đáng kể doanh thu tăng từ 22.739 lên 23.271 triệu đồng, lợi nhuận cũng tăng từ 15,9 lên 19,5 triệu đồng.

2.3. Nhận xét chung về Xí nghiệp Xây dựng Cơng trình


Trang 28

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (60 trang)

×