1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban quản trị và các PhòngBan

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.02 MB, 85 trang )


1.2.2. Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban quản trị và các PhòngBan


1.2.2.1.Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản trị. Ban quản trị gồm 3 người được đại hội xã viên bầu theo nhiệm kỳ 5 năm, các
thành viên ban quản trị phân công phụ trách các khâu then chốt trong toàn hợp tác xã trong ban quản trị là cơ quan điều hành mọi hoạt động kinh doanh của hợp tác xã theo
quy tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Chủ nhiệm là người điều hành công việc của hợp tác xã . Ban quản trị của hợp tác xã hiện nay bao gồm:
- Ông Huỳnh Hữu Nghĩa: trưởng ban quản trị kiêm Chủ Nhiệm hợp tác xã. Là người đại diện hợp pháp chịu trách nhiệm trước đại hội xã viên, trước ban quản trị
và cơ quan nhà nước về hoạt động sản xuất của hợp tác xã theo chế độ hiện hành. - Bà Bùi Thị Kim Uyên: Thường Trực ban Quản trị kiêm phó Chủ Nhiệm hợp tác xã
phụ trách cơng tác tài chính và hành chính của hợp tác xã.
8
- Bà Huỳnh Thị Minh Thư: Phó chủ nhiệm kiêm trưởng phòng kinh doanh, chịu trách nhiêm về hoạt động kinh doanh và sản xuất.
1.2.2.2 Chức năng, Nhiệm Vụ và Quyền hạn của các Phòng ban.
 Phòng Tổ chức hành chính:
Có nhiệm vụ tổ chức cơng tác hồ sơ nhân viên thực hiện chế độ chính sách tiền lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng như bảo hiễm thất nghiệp theo
quy định nhà nước, tổ chức tuyển dụng và đào tạo nhân viên , quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ của hợp tác xã, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho tồn thể cơng
nhân viên cũng như tham quan du lịch hàng năm. Thực hiện các quy định về pháp luật có liên quan và các cơng việc có tính hành chính.

Phòng Kinh Doanh:
Gồm một trưởng phòng kinh doanh và các nhân viên nghiệp vụ. Nhiệm vụ của Phòng Kinh Doanh là đàm phán, kí kết hợp đồng xuất khẩu với khách hàng, xây dựng
phương án kinh doanh, triển khai kế hoạch sản xuất cho các đơn vị sản xuất và các phòng ban liên quan. Tổ chức việc xuất hàng và các nghiệp vụ liên quan tới quy trình
kinh doanh của hợp tác xã Thái Dương, Tham mưu cho ban quản trị hoạch định chiến lược kinh doanh trong từng thời điểm.

Phòng Kế tốn.
Gồm kế tốn trưởng và các nhân viên. Phòng kế tốn có nhiệm vụ tham mưu cho ban quản trị trogn cơng tác tài chính thống kê, kết quả sản xuất kinh doanh, sử dụng ngồn
vốn có hiệu quả.
o
Kế toán trưởng:
Chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động của phòng kế tốn, tổng hợp các báo cáo hàng tháng, quý và năm theo yêu cầu báo cáo của chủ nhiệm hợp tác xã.
Báo cáo thuế theo quy định của nhà nước và chỉ đạo các kế toán viên làm đúng quy định mà hợp tác xã giao cho và chịu trách nhiệm về báo cáo tài chính.
o
Kế tốn thanh tốn:
9
Chịu trách nhiệm tình hình thu, chi quỹ tiền mặt hàng tháng và phát lương tháng cho cán bộ công nhân viên theo đúng quy định.
o Kế toán vật tư:
Chịu trách nhiệm nhập, xuất vật tư nguyên liệu theo kế hoạch.
 Xí nghiệp sản xuất
Gồm một giám đốc và các nhân viên của các phòng ban , các phân xưởng, nhiệm vụi của xí nghiệp sản xuất là tổ chức quản lý sản xuất , bố trí lao động , triển khai kế
hoạch thực hiện sản xuất theo các đơn hàng và phiếu triển khai sản xuất từ phòng kinh doanh. Đảm bảo cho việc sản xuất hàng đúng chất lương , mẫu mã, men màu... Và
đúng tiến độ giao hàng mà phòng kinh doanh yêu cầu.

1.2.3. Ưu nhược điểm của bộ máy tổ chức


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (85 trang)

×