1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Chiến lược khác biệt hóa.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (256.96 KB, 21 trang )


1. Thiếu tiền đầu tư cho giáo dục. 2. Đội ngũ giảng viên thiếu trình độ.
3. Bộ máy quản lý giáo dục còn quan liêu,cồng kềnh, mắc bệnh thành tích.
4. Hệ thống luật pháp và các chính sách về giáo dục còn chưa hồn chỉnh.
5. Thiếu chiến lược tổng thể và thực tiễn.
hợp tác.  Chiến lược khác biệt hoá.
lược liên minh, liên
kết, hợp tác.
III. CHIẾN LƯỢC CỦA DOANH NGHIỆP. 1. Chiến lược cạnh tranh + Các chính sách triển khai.

1.1. Chiến lược khác biệt hóa.


o Về quản lý và cơ chế. + Xây dựng cơ chế chính sách theo hướng phát huy nội lực, khuyến khích phát triển cá nhân và tăng
cường hợp tác. + Hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý và ban hành một số quy chế, quy định mang tính đặc thù của
Trường, đảm bảo sự thống nhất, liên thông và phối hợp giữa các đơn vị trong quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học, dịch vụ và hợp tác phát triển. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO trong quản lý.
o Chuyên nghiệp hóa các hoạt động PR, marketing để giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, các sản phẩm đào tạo và nghiên cứu của Trường với các tổ chức, cá nhân để tìm kiếm các đơn “đặt hàng” đào tạo,
nghiên cứu,…, tài trợ học bổng, tài chính,.. và thu hút những sinh viên giỏi, cán bộ lãnh đạo, quản lý trong và ngoài nước đến học tập, nghiên cứu tại Trường.
o Xây dựng mạng lưới tuyển sinh với các nhóm khách hàngnguồn tuyển sinh mục tiêu. Thường xuyên tổ chức các “hội nghị khách hàng” để cập nhật thông tin, sửa đổi bổ sung các chương trình đào
tạo bám sát nhu cầu của thực tế. o Phát triển mạng lưới cựu sinh viên để kết nối, khai thác tiềm năng, thế mạnh của họ đóng góp cho
sự phát triển của Nhà trường. o Mở rộng quan hệ hợp tác và PR với các đại học nước ngồi và các Chính phủ các nước trong khu
vực nhằm thu hút sinh viên các nước sang du học theo dạng học bổng hoặc tự túc. o Tạo môi trường làm việc năng động, thi đua lành mạnh, nâng cao thu nhập cho cán bộ, cộng tác
viên; đề cao tinh thần hợp tác và chia sẻ với những điều kiện làm việc tốt nhất để mỗi thành viên tự hào, muốn cống hiến và gắn kết với Nhà trường.
o Triển khai tích cực, có hệ thống cơng tác xây dựng và phát triển thương hiệu. Xây dựng hình ảnh Đại học Kinh tế - ĐHQGHN gắn với các giá trị cốt lõi của Nhà trường nhằm tăng uy tín, sức hấp dẫn
với xã hội. o Chun nghiệp hố cơng tác kế hoạch, nâng cao hiệu quả phân bổ các nguồn lực; khai thác và sử
dụng hiệu quả nguồn thu; nâng cao thu nhập cán bộ viên chức của Trường
1.2.Chiến lược tập trung
 Về cơ sở vật chất
17
+ Đầu tư có trọng điểm để từng bước hiện đại hố các khu giảng đường hiện có các phòng học, hội thảo đạt chuẩn quốc tế của Trường phục vụ cho các chương trình đào tạo, trong đó đặc biệt là các
chương trình tiên tiến 16+23, CLC, liên kết đào tạo quốc tế và sau đại học. + Đầu tư xây dựng các Labo nghiên cứu theo tiêu chuẩn quốc tế. Mỗi lĩnh vực sẽ có một Labo. Đảm
bảo mỗi giáo sư sẽ có một phòng làm việc tiêu chuẩn, 2 Tiến sĩ sẽ có một phòng làm việc và các nghiên cứu sinh của mỗi labo sẽ có một phòng nghiên cứu.
+ Ứng dụng tin học trong quản lý của Nhà trường. Các thông tin quản lý giữa các đơn vị trong Trường được liên thông qua hệ thống quản lý hồ sơ công việc Net Office.
+ Xây dựng học liệu mở Open CourseWare, kết nối với website của Trường để cán bộ, sinh viên truy cập thông tin, tài liệu dạy - học E-book trong Trường và các trung tâm tài liệu trong nước và quốc tế.
+ Tiến hành mua và thuê bao các cơ sở dữ liệu nghiên cứu trong kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh có có uy tín để làm tài liệu nghiên cứu cho các nhà nghiên cứu, giảng viên và nghiên cứu sinh.
+ Xã hội hóa phát triển cơ sở vật chất, trong đó đặc biệt là vận động, tìm kiếm tài trợ của doanh nghiệp, cựu sinh viên, các quĩ, các đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước để kết nối, hiện đại
hóa cơ sở học liệu, thiết bị giảng dạy, nghiên cứu. + Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở mới của Trường tại Hoà Lạc.
 Hợp tác phát triển
+ Củng cố và nâng cao hiệu quả của các chương trình hợp tác quốc tế hiện có, trong đó đặc biệt là các chương trình với các Đại học có uy tín cao như Berkeley Hoa Kỳ, Uppsala Thụy Điển, Massey
New Zealand,… + Đẩy mạnh các chương trình trao đổi giảng viên, cán bộ, sinh viên với các đại học đã ký MOU, trong
đó đặc biệt với các Đại học đang có chương trình liên kết đào tạo với Trường. Phát triển mạng lưới nghiên cứu networking với các nhà khoa học có uy tín của nước ngồi. Tăng cường mời các giảng
viên và thu hút sinh viên nước ngoài đến làm việc, học tập tại trường phấn đấu các chương trình 16+23, CLC, liên kết đào tạo quốc tế đều có sinh viên nước ngoài theo học.
+ Tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp nhằm thúc đẩy và hỗ trợ công tác nghiên cứu của giảng viên cũng như cơng tác thực tập của sinh viên. Qua đó phát triển đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm, thỉnh
giảng là các lãnh đạo doanh nghiệp uy tín.
 Đảm bảo chất lượng
+ Tiếp tục cải tiến nội dung, tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo theo cách tiếp cận CDIO. Xây dựng ngân hàng đề thi và đáp án chuẩn cho các môn học. Đảm bảo kỷ cương học và dạy trong toàn
Trường. + Thực hiện thường xuyên công tác kiểm định nội bộ các chương trình đào tạo theo các tiêu chuẩn
kiểm định chương trình đào tạo đại học của một số tổ chức kiểm định chất lượng có uy tín ở trong và ngồi nước.
+ Đẩy mạnh công tác đảm bảo chất lượng của nhà trường, thiết lập hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục nội bộ theo các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng quốc tế.
2. Chiến lược tăng trưởng + Các chính sách triển khai.

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (21 trang)

×