1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Huy động vốn trong doanh nghiệp 1. Khái quát về vốn của doanh nghiệp Khái niệm vốn Đặc điểm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (358.8 KB, 68 trang )Nhóm cơng ty là tập hợp các cơng ty có mối quan hệ gắn bó lâu dài với nhau về
lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường và các dịch vụ kinh doanh khác. Nó gồm có các hình thức sau:
cơng ty mẹ - cơng ty con ,
tập đồn kinh t ế
...

Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp trong đó nhà nước sở hữu trên 50
vốn đi ề u lệ
.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi là doanh nghiệp do nhà đầu tư nước
ngoài thành lập để thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam hoặc doanh nghiệp Việt Nam do nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, sáp nhập, mua lại.
1.2. Huy động vốn trong doanh nghiệp 1.2.1. Khái quát về vốn của doanh nghiệp

a. Khái niệm vốn


Trong nền kinh tế thị trường cũng như trong bất kỳ một hình thái kinh tế xã hội nào khác, các doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh đều với mục đích
là sản xuất ra hàng hoá và dịch vụ để trao đổi với các đơn vị kinh tế khác nhằm mục đích là tối đa hoá lợi nhuận . Nhưng để tiến hành sản xuất kinh doanh thì cần thiết phải
có vốn. Vốn kinh doanh là giá trị của các tài sản hiện có của doanh nghiệp được biểu
hiện bằng tiền. Dưới giác độ vật chất mà xTơi xét thì phân thành hai loại vốn là: vốn thực công
cụ lao động, đối tượng lao động và vốn tài chính tiền giấy, tiền kim loại, chứng khốn và các giấy tờ có giá trị như tiền. Theo hình thái biểu hiện chia ra: vốn hữu
hình cơng cụ lao động, đối tượng lao động, tiền giấy, tiền kim loại, chứng khốn.... và vốn vơ hình lợi thế trong kinh doanh, bằng phát minh sáng chế, chi phí thành lập
doanh nghiệp.... Căn cứ vào phương thức luân chuyển chia ra: vốn cố định và vốn lưu động.
10
Trần Thị Việt Hà - Lớp K1
Nguồn hình thành vốn của doanh nghiệp, gồm hai nguồn cơ bản đó là: nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn vốn vay. Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc sở hữu của chủ doanh
nghiệp và các thành viên trong công ty liên doanh hoặc cổ đông trong công ty cổ phần. Nguồn vốn bao gồm: tín dụng ngân hàng, phát hành trái phiếu, tín dụng thương mại.
Vốn là một phạm trù kinh tể trong lĩnh vực tài chính, nó gắn liền với sản xuất hàng hoá.

b. Đặc điểm


Như đã biết vốn sản xuất kinh doanh là toàn bộ tài sản của doanh nghiệp được biểu hiện bằng tiền công cụ sản xuất, đối tượng lao động, tiền mặt, các chứng từ
có giá trị khác.... gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy nên vốn sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp có những đặc điểm sau:
-Vốn là phương tiện để đạt mục đích phát triển kinh tế và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động.
- Vốn có giá trị và giá trị sử dụng: tức là vốn có thể được mua, được bán, được trao đổi trên thi trường cũng như có thể được sử dụng vào một khâu hay tồn bộ qúa trình
tái sản xuất. Như vậy vốn cũng là một loại hàng hố. - Vốn có khả năng sinh lời: hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có
hiệu quả sẽ làm cho đồng vốn của doanh nghiêp sinh sôi nảy nở. - Khi tham gia vào sản xuất kinh doanh, vốn ln ln biến động và chuyển hố
hình thái vật chất theo thời gian và khơng gian. Tồn bộ sự vận động của vốn khi tham gia quá trình sản xuất được thể hiện ở sơ đồ sau:
TLSX T-H -SX- H
- T
11
Trần Thị Việt Hà - Lớp K1
SLĐ Sự vận động của vốn trong doanh nghiệp thương mại có thể chỉ là: T-H- T
Và trong doanh nghiệp ngân hàng là: T-T
. Qua sơ đồ ta thấy: quá trình vận động của vốn trải qua ba giai đoạn chủ yếu sau
đây: Giai đoạn một: vốn hoạt động trong phạm vi lưu thông, lúc đầu là vốn tiền
tệT tích luỹ được đTơi ra thị trườngđó là thị trường các yếu tố đầu vào mua hàng hoá bao gồm TLSX và sức lao động. Trong giai đoạn này vốn thay đổi từ hình thái vốn
tiền sang vốn sản xuất. TLSX
T-H SLĐ
Giai đoạn hai: Vốn rời khỏi lĩnh vực lưu thông bước vào hoạt động trong khâu sản xuất. Ở đây các yếu tố sản xuất hay còn gọi là các yếu tố hàng hố dịch vụ
được sản xuất ra trong đó có phần giá tri mới do giá trị sức lao động con người tạo ra TLSX
H SLĐ
Giai đoạn ba: Sau giai đoạn sản xuất tạo ra H thì vốn lại trở lại hoạt động trên
lĩnh vực lưu thơng dưới hình thái hàng hố. Kết thúc giai đoạn này hàng hoá được tiêu thụ thì vốn dưới hình thái hàng hố chuyển thành hình thái vốn tiền tệ ban đầu nhưng
về mặt số lượng có thể là khác nhau.
12
Trần Thị Việt Hà - Lớp K1
H T
T ≠
T Từ sự phân tích sự vận động của vốn thơng qua vòng tuần hồn vốn ta thấy
rằng: tiền có khả năng chuyển hố thành vốn chỉ khi tiền được đưa vào quá trình sản xuất kinh doanh thơng qua hoạt động đầu tư nhằm mục đích sinh lời mới được gọi là
vốn. Với tư cách đầu tư thì mục đích cuối cùng là tạo được T phải lớn hơn T.

c. Vai trò của vốn kinh doanh


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (68 trang)

×