1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Nhân tố ảnh hưởng 1. Nhân tố chủ quan: Hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Uy tín và quan hệ giữa cơng ty với các tổ chức tài chính

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (358.8 KB, 68 trang )


+ Hệ số tự chủ tài chính = Tổng tài sản
Đó là một số chỉ tiêu liên quan đến việc huy động vốn được quan tâm xTôi xét bởi cả hai là doanh nghiệp đi vay và chủ cho vay.
1.3. Nhân tố ảnh hưởng 1.3.1. Nhân tố chủ quan:

a. Hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp


“Hiệu quả kinh tế của một hiện tượng hoặc quá trình kinh tế là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực nhân lực, tài lực, vật lực, tiền vốn
để đạt được mục tiêu xác định”. Từ khái niệm khái quát này, có thể hình thành cơng thức biễu diễn khái quát phạm trù hiệu quả kinh tế như sau:
H = KC 1 Với H là hiệu quả kinh tế của một hiện tượng quá trình kinh tế nào đó; K là
kết quả thu được từ hiện tượng q trình kinh tế đó và C là chi phí tồn bộ để đạt được kết quả đó. Và như thế cũng có thể khái niệm ngắn gọn: hiệu quả kinh tế phản
ánh chất lượng hoạt động kinh tế và được xác định bởi tỷ số giữa kết quả đạt được với chi phí bỏ ra để đạt được kết quả đó.
Quan điểm này đã đánh giá được tốt nhất trình độ sử dụng các nguồn lực ở mọi điều kiện “động” của hoạt động kinh tế. Theo quan niệm như thế hoàn tồn có
thể tính tốn được hiệu quả kinh tế trong sự vận động và biến đổi không ngừng của các hoạt động kinh tế, không phụ thuộc vào quy mô và tốc độ biến động khác nhau
của chúng. Từ định nghĩa về hiệu quả kinh tế như đã trình bày ở trên, chúng ta có thể hiểu
hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất kinh doanh là một phạm trù kinh tế phản ánh
27
Trần Thị Việt Hà - Lớp K1
trình độ sử dụng các nguồn lực lao động, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu và tiền vốn nhằm đạt được mục tiêu mà doanh nghiệp đã xác định.

b. Uy tín và quan hệ giữa cơng ty với các tổ chức tài chính


Trong kinh tế học tài chính, tổ chức tài chính là tổ chức có chức năng cung cấp
các dịch vụ tài chính cho các khách hàng hoặc các thành viên. Dịch vụ tài chính quan trọng nhất mà các tổ chức tài chính cung cấp là hoạt động như các trung gian tài chính.
Phần lớn các tổ chức tài chính được đặt dưới sự kiểm soát chặt chẽ của nhà nước. chính vì vậy nếu doanh nghiệp có uy tín và mối quan hệ tốt với các tổ chức tài chính
thì việc vay vốn sẽ gặp nhiều thuận lợi hơn.
1.3.2. Nhân tố khách quan a. Sự phát triển của thị trường tài chính và các tổ chức tài chính
Thị trường tài chính là nơi diễn ra các hoạt động mua bán những sản phẩm
phát hành bởi những cơ sở tài chính như ngân hàng, hãng xưởng, nhà nước. Thị trường tài chính là tổng hòa các quan hệ cung cầu về vốn trong nền kinh tế.
Thị trường tài chính là nơi diễn ra các giao dịch mua, bán các loại tích sản tài chính hay các cơng vốn hoặc vốn. Đây cũng là một bộ phận quan trọng bậc nhất trong
hệ thống tài chính, chi phối tồn bộ hoạt động của nền kinh tế hàng hóa. Thị trường tài chính và các tổ chức tài chính phát triển góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh
tế xã hội của một quốc gia.

b. Các chính sách của nhà Nước


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (68 trang)

×